Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin

zdrowie roślin

Rośliny są podstawą życia na ziemi. To one wytwarzają tlen, którym oddychamy. Zapewniają ponad 80% żywności, którą spożywamy. Roku 2020, został przez ONZ ustanowiony Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin.

Zachęcamy do odwiedzania strony https://www.rokroslin.pl/

W związku z powyższym Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa (WIORiN) w Olsztynie przypomina o bezpiecznym i właściwym stosowaniu środków ochrony roślin, w sposób nie stwarzający zagrożenia dla człowieka, zwierząt i środowiska.

Poniżej przedstawiamy zbiór ważnych informacji.

Stosowanie środków ochrony roślin wymaga przestrzegania ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin oraz dobrej praktyki ochrony roślin.

Integrowana ochrona roślin jest to sposób ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi polegający na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod nie chemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Przed zastosowaniem chemicznej ochrony roślin należy wykorzystać wszystkie dostępne działania i metody ochrony roślin przed agrofagami, aby ograniczyć stosowane pestycydy. Jednym z najpoważniejszych czynników plonotwórczych są zapylacze, dlatego należy tak prowadzić technologie uprawy, aby umiejętnie pogodzić zabiegi ochrony roślin z pożyteczną działalnością tych organizmów. Informacje o pojawianiu się organizmów szkodliwych zamieszczane będą w serwisie Platforma Sygnalizacji Agrofagów, dostępnego pod adresem: http://www.agrofagi.com.pl. Szczegółowe informacje dotyczące integrowanej ochrony roślin wraz z pomocnymi narzędziami, takimi jak metodyki integrowanej ochrony roślin, poradniki, systemy wspomagania decyzji zostały zamieszczone na stronie MRiRW https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ochrona-roslin

Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykonywane przez osoby, które ukończyły właściwe szkolenie w zakresie środków ochrony roślin i posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia. Osoby nie posiadające wymaganych prawem kwalifikacji oraz posiadacze sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, którzy nie mają aktualnego dokumentu potwierdzającego ich sprawność techniczną, powinny zgłosić się do przedsiębiorców/podmiotów wpisanych do odpowiednich rejestrów prowadzonych przez wojewódzkiego inspektora. Aktualne wykazy znajdują się pod adresem: http://piorin.gov.pl/wiorin/warminsko-mazurskie/

Na ww. stronie umieszczony jest również rejestr przedsiębiorców uprawnionych do wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, a także adresy komórek organizacyjnych WIORiN w Olsztynie. Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do obrotu i stosowania w Polsce są na stronie https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ochrona-roslin Stosowanie nielegalnych środków ochrony roślin wiąże się z ryzykiem: utraty plonów, dotacji unijnych, odbiorców, zdrowia i skażeniem środowiska.

Materiały edukacyjne skierowane do użytkowników środków ochrony roślin dostępne są na stronie Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin http://psor.pl/.

W przypadku podejrzenia, że na wskutek zastosowania środków ochrony roślin nastąpiło ostre zatrucie pszczół, zainteresowany pszczelarz może wystąpić do właściwego ze względu na usytuowanie pasieki urzędu gminy lub miasta o powołanie komisji, której działalność ma doprowadzić do uwierzytelnienia zaistniałego faktu. W przypadkach koniecznych, na zlecenie poszkodowanego pszczelarza może zostać pobrana próbka martwych pszczół, celem przeprowadzenia analizy na pozostałości środków ochrony roślin. Na stronie internetowej Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach http://www.piwet.pulawy.pl/ w zakładce komunikaty – informacje dla pszczelarzy znajduje się INSTRUKCJA POBIERANIA I PRZESYŁANIA PRÓBEK DO LABORATORYJNYCH BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH PRZY PODEJRZENIU ZATRUCIA PSZCZÓŁ ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN. Zadanie 42 „Monitorowanie stanu zdrowotnego i strat rodzin pszczelich w krajowych pasiekach” programu wieloletniego PIWet-PIB na lata 2019-2023. W przypadku kiedy działająca w sprawie zatrucia Komisja lub podmiot poszkodowany uzna za niezbędne pobranie próbek gleby lub roślin, czynności związane z poborem próbek zostaną wykonane przez przedstawiciela/inspektora WIORiN zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie w oparciu o przepisy, równocześnie i niezależnie od działania Komisji, dokonuje urzędowej kontroli prawidłowości stosowania środków ochrony roślin u podmiotów podejrzewanych o dokonanie zatrucia, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości stosuje przewidziane przepisami sankcje karne.