Informacja na temat rekrutacji do przedszkoli i szkoły podstawowej

Informacja na temat rekrutacji do przedszkoli i szkoły podstawowej

Informacja na temat rekrutacji do przedszkoli i szkoły podstawowej - Informacja na temat rekrutacji do przedszkoli i szkoły podstawowej
Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innej formy wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018 odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). Zostanie ona przeprowadzona z wykorzystaniem elektronicznej platformy edukacyjnej www.eped.pl.

Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci uczęszczających do jednostek edukacji przedszkolnej składają deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danej jednostce w terminie 20–25 kwietnia 2017 r. (niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowej jednostce od dnia 1 września 2017 r.)

Rekrutacja dla nowo przyjmowanych dzieci rozpocznie się od 4 maja 2017 r. Wniosek o przyjęcie dziecka należy złożyć w terminie od 4 do 19 maja 2017 r. We wniosku rodzic może wskazać 3 publiczne jednostki wychowania przedszkolnego.

W procesie rekrutacji na rok szkolnym 2017/2018 udział biorą dzieci 3-4-5-6 letnie urodzone w latach 2014-2011:  
-    do przedszkoli i innej formy wychowania przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat urodzone w latach 2014-2011,
-    do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 23 – dzieci w wieku od 3 do 6 lat urodzone w latach 2014 – 2011 (czas pracy oddziałów z uwagi na przyjmowanie dzieci młodszych może wynosić do 10 godzin dziennie),
-    do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych: nr 9 (w ZS nr 3), nr 11 (w ZS nr 1), nr 25 (w ZS nr 2) - dzieci w wieku 5-6 lat urodzone w roku 2012 i 2011 (czas pracy oddziałów będzie wynosił 7 godzin dziennie),
-    do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych: nr 4, nr 12, nr 14, nr 15, nr 16, nr 19 -  dzieci w wieku 6 lat urodzone w roku 2011 (czas pracy oddziałów będzie wynosił 7 godzin dziennie).

Rekrutacja skierowana jest do kandydatów mieszkających wraz z rodzicami w Elblągu.
Rodzice dzieci z innych Gmin będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/innej formy wychowania przedszkolnego  dopiero wówczas, gdy w jednostkach wychowania przedszkolnego pozostaną wolne miejsca po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego oraz po zapewnieniu miejsc dla dzieci mieszkających w Elblągu.  

Terminy rekrutacji wraz z informacją o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania
za poszczególne kryteria oraz zasady rekrutacji i istotne dla rodziców informacje związane z rekrutacją wraz z opisem rekrutacji krok po kroku znajdują się stronie www.eped.pl.  

I klasy szkół podstawowych

Rekrutacja uczniów do I klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg na rok szkolnych 2017/2018 odbędzie się w dniach 4 - 19 maja br.

Zgodnie z ustawą do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się:
- na podstawie zgłoszenia rodziców - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności
- na wniosek rodziców - dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły,
pod warunkiem, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Rekrutacja do I klas szkół podstawowych, tak jak w roku ubiegłym, odbywać się będzie za pomocą elektronicznej platformy edukacyjnej. Dzięki wykorzystaniu systemu kandydat posługuje się wyłącznie jednym podaniem, bez względu na liczbę szkół, które wybrał (jest możliwość wyboru 3 szkół) i kontaktuje się wyłącznie z jedną szkołą (szkołą I preferencji).
Ustalone zasady przyjmowania dzieci są jednolite we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg.

Terminy rekrutacji wraz z informacją o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz o dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także o liczbie punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria będą dostępne na stronie www.eped.pl.
   
Co ważne!
Zarówno w przypadku rekrutacji do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, jak i do klasy I szkoły podstawowej, wypełnienie wniosku lub deklaracji bez wydrukowania, podpisania i dostarczenia
do przedszkola/szkoły nie jest zgłoszeniem – taki kandydat nie bierze udziału w procesie rekrutacji na nowy rok szkolny. Zgłoszenie będzie uznane za terminowe pod warunkiem dostarczenia do wybranej jednostki (w godzinach jej pracy) wydruku wypełnionego  elektronicznie wniosku lub deklaracji. Rodzice, którzy nie mogą wypełnić wniosku/deklaracji w systemie elektronicznym np. z powodu braku komputera, dostępu do Internetu mogą złożyć wniosek/deklarację w sposób tradycyjny (pobrać druk w jednostce, wypełnić i złożyć do jednostki I preferencji).

Poznaj ofertę elbląskich jednostek oświatowych
Dzięki platformie rodzice nie tylko będą mogli wypełnić elektroniczne wniosek lub zgłoszenie o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/ innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły podstawowej.
Na platformie www.eped.pl w module „Informator Edukacyjny” uruchomiony zostanie informator o przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg. Znajdą się w nim: opis placówki, dane teleadresowe, informacje o czasie pracy, osiągnięciach oraz ofercie zajęć edukacyjnych.