Bezpieczny start w dziecięcy świat

konferencja

konferencja - konferencja

Relacja z konferencji „Bezpieczny start w dziecięcy świat (24 – 25 marca br.).

Konferencję zaplanowano w taki sposób, aby profesjonalistom: pracownikom oświaty, służby zdrowia, placówek i instytucji zapewniających opiekę i wychowanie małym dzieciom, służbom sądownictwa i prewencji oraz innym, którym problem krzywdzenia z racji zadań zawodowych czy funkcji społecznych, zapewnić wiedzę teoretyczną o problematyce krzywdzenia oraz dać sposobność do grupowego, moderowanego przez specjalistów, omówienia spraw i sytuacji wiążących się z rozpoznawaniem i interweniowaniem w sytuacjach przemocy.  Z wykładów i warsztatów skorzystało około 100 osób reprezentujących różne środowiska.

DZIEŃ PIERWSZY przedsięwzięcia, 24.03.2017 r. – WYKŁADY
Konferencję rozpoczęła Joanna Żbikowska, dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Elblągu, która naświetliła kontekst przedsięwzięcia: świadomość wagi starań o bezpieczne, wolne od przemocy dzieciństwo, odpowiedzialności za przeciwdziałanie krzywdzie, jakiej może doświadczyć każde dziecko, znaczenia współpracy i wzajemnego wsparcia różnych osób i instytucji – potencjału społecznego i  ludzkiego, w przeciwdziałaniu patologii, zwłaszcza wówczas, gdy jej ofiarami stają się najmłodsi.

W ramach wykładów poruszono następujące zagadnienia:
1. Rodzaje krzywdzenia – aspekt zaprezentowała Anna Lassmann, pedagog z Poradni nr 2 w Elblągu.
2. Obowiązki wynikające z prawnej ochrony małego dziecka. Omówił je Marek Aureliusz Karczmarzyk  - adwokat, wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku, wykładowca uniwersytecki, pasjonat, który z wielka swadą i znawstwem dzieli się swoją wiedzą prawniczą.
3. Czynniki ryzyka krzywdzenia – zobrazowane zostały przez Beatę Ragin, pedagoga PP-P nr 2 w Elblągu

Następnie czas poświęcono omówieniu objawów krzywdzenia.

  • Bartek Gawliński, dr nauk medycznych, chirurg dziecięcy ze Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu, wskazał na co zwrócić uwagę w krótkim kontakcie z dzieckiem i jego rodzicami i opiekunami, naświetlił typowe dla procederów krzywdzenia symptomy krzywdy, gdy doświadcza jej dziecko.
  • Beata Kulesza, kierownik Działu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej MOPS w Elblągu, z perspektywy praktyki pracownika socjalnego zobrazowała przejawy przemocy i zaniedbania, wyszczególniając na co zwrócić uwagę podczas monitorowania sytuacji dziecka, rodziny.
  • Urszula Łopaciuk, psycholog Poradni nr 2 w Elblągu odniosła się do tych symptomów przemocy, które powinny zwracać uwagę w placówce opiekuńczej czy  oświatowej.  

Na zakończenie części wykładowej konferencji Anna Olszewska, dyrektor Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Elblągu, prezes Elbląskiego Centrum Mediacji, przedstawiła formy pomocy, instytucje pomocowe z terenu Elbląga i powiatu, świadczące pomoc w sytuacjach, gdy dziecko dotyka krzywda, akcentując znaczenie procedury Niebieskiej karty dla procesu zmiany niepożądanych, przemocowych zachowań i postaw.

DZIEŃ DRUGI przedsięwzięcia, 25.03.2017 r. – ZAJĘCIA WARSZTATOWE
Pierwszą grupę stanowili: pracownicy instytucji obejmujących dzieci najmłodsze opieką,  kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni, asystenci rodziny.  Warsztat zatytułowany był Metody rozładowania stresu rodzicielskiego jako element zapobiegania krzywdzeniu dzieci, poprowadziły go Marta Słoniecka  - Piotrowska i Anna Leibner – Zięba z Poradni nr 2 w Elblągu.

Grupa druga pracowała pod hasłem Od objawów do działania – KRÓTKI kontakt z dzieckiem i rodzicami/opiekunami. Zajęcia odbyły się pod kierunkiem Joanny Kolasy i Edyty Bąk z Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych, działającego w ramach Sądu Okręgowego w Elblągu i był nastawiony na pracowników służby zdrowia i służb prewencyjnych.

Grupa trzecia pracowała pod kierunkiem Urszuli Łopaciuk z Poradni nr 2 w Elblągu. Warsztat zatytułowany był Od objawów do działania – DŁUŻSZY kontakt z dzieckiem i rodzicami/opiekunami. Skorzystali z niego pracownicy ośrodków pomocy społecznej i służb kuratorskich.
                                                       
Od objawów do działania – DZIECKO W PLACÓWCE – to temat skierowany do czwartej grupy warsztatowej: nauczycieli i opiekunów oraz pracowników instytucji opiekuńczo – wychowawczych. Zajęcia zrealizowała Karolina Ujazda z Poradni nr 2 w Elblągu.

O pierwszej pomoc psychologicznej w sytuacji interwencji medycznej lub policyjnej wobec dziecka, rodziny mówiła Małgorzata Charkiewicz  z Poradni nr 2 w Elblągu. Zajęcia adresowane były do pracowników służby zdrowia, policji, pracowników socjalnych.

Grupa szósta złożona z opiekunek dziecięcych i nauczycieli oraz kuratorów, pracowników socjalnych i asystentów rodziny omawiała temat Zasady i metody wspierania dziecka - ofiary krzywdzenia, pod kierunkiem Marty Ulanowskej z Poradni nr 2 w Elblągu.

Informacje zwrotne uzyskane od osób, które wzięły udział w wykładach i zajęciach warsztatowych wskazują, że zarówno zaprezentowane treści, jak też sposób przeprowadzenia przedsięwzięcia był zgodny z oczekiwanym, dzięki konferencji możliwe było uporządkowanie i poszerzenie wiedzę oraz ukierunkowanie działań, jakie – jeśli zaistnieje taka potrzeba, powinny być podjęte.

Wszystkim osobom, które wsparły nas w organizacji konferencji, nadały kształt działaniom merytorycznym i pomogły upowszechnić informację o przedsięwzięcia przekazujemy serdeczne podziękowania. Liczymy na współdziałanie w innych, ważnych inicjatywach na rzecz dziecka i rodziny.

Wydarzenie objął patronatem Witold Wróblewski prezent Elbląga oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje).

konferencja

konferencja - konferencja

konferencja

konferencja - konferencja