Biuro ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Biuro ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg
Budynek „D” (Budynek Urzędu Stanu Cywilnego), II piętro, p. 22
tel. 55 239-33-26
fax: 55 239-32-74
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Dyrektor Biura – Andrzej Nitka
Budynek „D” (Budynek Urzędu Stanu Cywilnego), II piętro, p. 22
tel. 55 239-32-35

Aleksandra Zglińska – stanowisko ds. rekomendacji, monitoringu i sprawozdawczości
Budynek „D” (Budynek Urzędu Stanu Cywilnego), II piętro, p. 22
tel. 55 239-33-66

Magdalena Gołębiowska (zastępstwo Beata Gałusza)– stanowisko ds. administracyjnych i obsługi Komitetu Sterującego
Budynek „D” (Budynek Urzędu Stanu Cywilnego), II piętro, p. 22
tel. 55 239-33-26

Schemat organizacyjny

Struktura Biura


I. Do zadań ogólnych Biura ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) należy:

 1. Realizacja zadań wynikających z Porozumienia administracyjnego w sprawie powołania Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego;
 2. Wykonywanie zadań wynikających z Porozumienia pomiędzy Województwem  Warmińsko – Mazurskim a Gminą Miastem Elbląg  w sprawie realizacji instrumentu rozwoju terytorialnego ZIT” (bis) Elbląga – subregionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

II. Do zadań szczegółowych Biura ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych należy:

 1. Przygotowanie, aktualizacja, monitoring i sprawozdawczość z realizacji Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
 2. Obsługa merytoryczna i administracyjna Komitetu Sterującego ZIT, w tym przygotowanie dokumentów zgodnie z wytycznymi Komitetu Sterującego i przygotowanie ich do zatwierdzenia, organizacja w wyznaczonych terminach posiedzeń Komitetu Sterującego oraz przygotowanie protokołów z posiedzeń;
 3. Opracowanie i aktualizacja dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia naboru wniosków o wydanie rekomendacji dla projektów składanych w ramach konkursów dot. ZIT” (bis) Elbląga;
 4. Przeprowadzanie naboru ekspertów do dokonywania oceny wniosków o wydanie rekomendacji w zakresie zgodności Strategii Rozwoju EOF/ZIT dla projektów składanych w ramach konkursów ZIT” (bis) Elbląga;
 5. Obsługa procesu naboru i oceny wniosków o wydanie rekomendacji dla projektów składanych w zakresie działań/poddziałań w ramach instrumentu ZIT” (bis) Elbląga;
 6. Przygotowanie propozycji kryteriów wyboru projektów w zakresie zgodności z celami Strategii Rozwoju EOF/ZIT oraz współpraca przy przygotowaniu pozostałych kryteriów wyboru projektów dotyczących konkursów dedykowanych ZIT” (bis) Elbląga;
 7. Współpraca w przygotowaniu harmonogramu naborów wniosków, szczegółowych opisów osi priorytetowych oraz innych dokumentów związanych z wdrażaniem RPO WiM 2014 – 2020;
 8. Monitorowanie gotowości do złożenia projektów stron porozumienia administracyjnego z dnia 9 kwietnia 2014 r. oraz projektów już realizowanych w formule ZIT” (bis) Elbląga;
 9. Współpraca w określeniu wymagań wobec kandydatów na ekspertów RPO WiM w dziedzinie – znajomość Strategii Rozwoju EOF/ZIT;
 10. Udzielanie informacji na temat zasad wyboru projektów w odniesieniu do kryteriów zgodności ze Strategią Rozwoju EOF/ZIT;
 11. Współpraca w prowadzeniu przez IZ RPO WiM działań informacyjnych i promocyjnych odnoszących się do zadań realizowanych przez związek ZIT, spójnych ze Strategią Komunikacji RPO WiM 2014 – 2020;
 12. Przygotowanie wniosków o dofinansowanie oraz realizacja projektów w ramach Działania 12.1 Pomocy Technicznej RPO WiM 2014 – 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
 13. Zapewnienie warunków do sprawnego przeprowadzenia czynności kontrolnych prowadzonych przez upoważnione instytucje systemu wdrażania RPO WiM 2014 – 2020;
 14. Współpraca z IZ RPO WiM przy realizacji badań ewaluacyjnych, analiz, ekspertyz związanych z realizacją RPO WiM 2014 – 2020;
 15. Bieżąca współpracę z samorządami, IZ RPO WiM oraz innymi podmiotami na rzecz wdrażania instrumentu ZIT” (bis) Elbląga;
 16. Prowadzenie spraw organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 17. Sporządzanie dokumentów i sprawozdań z zakresu spraw organizacyjnych, w tym rocznego planu pracy;
 18. Planowanie środków bieżących, na realizację zadań Biura;   
 19. Przygotowywanie rocznych i wieloletnich planów finansowych na realizację zadań Biura;
 20. Rozliczanie wykonywanych przez Biuro zadań wykonywanych w ramach środków własnych, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł, w tym wydatków bieżących Biura;
 21. Prowadzenie działań sprawozdawczych w zakresie realizacji budżetu Biura;
 22. Sporządzanie informacji dotyczących zmian w budżecie Biura, niezbędnych do przygotowania uchwał budżetowych;
 23. Współpraca z innymi Departamentami Urzędu Miejskiego i instytucjami zewnętrznymi w zakresie zadań Biura;
 24. Prowadzenie spraw wynikających z wniosków, skarg i interpelacji związanych z wykonywanym zakresem działań.