Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Tomasz ŚWINIARSKI
Dyrektor Departamentu
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 55 239-30-48
fax 55 239-30-44
ul. Orzeszkowej 2
 
Mariusz GRUDZIŃSKI
stanowisko ds. planowania cywilnego
tel. 55 239-32-33
fax 55 239-30-44
ul. Orzeszkowej 2

Agnieszka Bobek
stanowisko ds. administracyjnych, finansów, logistyki
tel. 55 239-30-46
fax 55 239-30-44
ul. Orzeszkowej 2
 
Piotr GREFLING
stanowisko ds. systemu ochrony przeciwpowodziowej i zarządzania kryzysowego
tel. 55 239-32-85
fax 55 239-30-44
ul. Orzeszkowej 2
 
Sylwia BARANOWSKA
stanowisko ds. bezpieczeństwa publicznego
tel. 55 239-31-75
fax 55 239-30-44
ul. Orzeszkowej 2

Jacek GILL
stanowisko ds. stanowisko ds. obronnych i świadczeń
tel. 55 239-34-89
fax 55 239-30-44
ul. Orzeszkowej 2
 
Służba całodobowa (24 h)
dyżurni
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 55 239-30-40
tel. 55 239-30-41
fax 55 239-30-44
ul. Orzeszkowej 2
82-300 Elbląg

1. Zasadniczymi obszarami działań Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego są:
1) zarządzanie kryzysowe;
2) bezpieczeństwo i porządek publiczny;
3) sprawy obronne i Obrona Cywilna.
2. Do podstawowych zadań Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności:
1) Zadania ogólne:
a) koordynowanie przedsięwzięć realizowanych w Urzędzie Miejskim wynikających z obszarów działania Departamentu;
b) przygotowanie struktur, sił i środków, w tym formacji Obrony Cywilnej do działania w sytuacjach kryzysowych, prowadzenie monitoringu przewidywanych zagrożeń i planowanie przedsięwzięć związanych z reagowaniem i usuwaniem ich skutków;
c) współdziałanie z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, Centrami Kryzysowymi gmin i starostw oraz wyznaczonymi osobami do współpracy, w zakresie realizacji zadań zarządzania kryzysowego;
d) koordynowanie zadań, prowadzenie postępowań administracyjnych oraz współdziałanie ze służbami mundurowymi i innymi instytucjami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas organizacji i trwania imprez;
e) nadzór merytoryczny nad lokalizacją i funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego miasta;
f) prowadzenie analizy sił i środków oraz budowanie systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz służb, inspekcji, straży oraz innych podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych na obszarze miasta;
g) przygotowanie i aktualizacja planów funkcjonowania miasta, w tym organizacja i prowadzenie Akcji Kurierskiej Urzędu Miejskiego na wypadek zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa;
h) przygotowanie decyzji administracyjnych do nakładania świadczeń na rzecz obronności kraju oraz organizacja cywilno - gospodarczego wsparcia układu militarnego w ramach HNS;
i) opracowanie i aktualizacja zasadniczych dokumentów planistycznych w zakresie budowli ochronnych, urządzeń specjalnych i zaopatrzenia miasta w wodę w warunkach szczególnych;
j) prowadzenie kontroli realizacji zadań będących w obszarze działania Referatu w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Prezydenta.
2) Zadania Departamentu w obszarze zarządzania kryzysowego:
a) opracowanie, wdrożenie i aktualizacja Miejskiego Planu Zarządzania Kryzysowego;
b) opracowanie, wdrożenie i aktualizacja Planu Operacyjnego Ochrony Przed Powodzią dla miasta Elbląg;
c) opracowanie, wdrożenie i aktualizacja Planu Ewakuacji II stopnia dla miasta Elbląg;
d) przygotowanie struktur sił i środków do działania w sytuacji kryzysowej oraz organizacja magazynu przeciwpowodziowego;
e) prowadzenie monitoringu przewidywanych zagrożeń i planowanie przedsięwzięć związanych z reagowaniem i usuwaniem ich skutków;
f) zarządzanie systemem ostrzegania i alarmowania ludności ( ostrzeganie przed zagrożeniami );
g) koordynowanie przedsięwzięć wynikających z cyklu wewnętrznych sytuacji kryzysowych na terenie miasta Elbląg;
h) współdziałanie z komórkami Urzędu Miejskiego realizującymi zadania ujęte w planach wykonywanych w Referacie;
i) zapewnienie całodobowego przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz powiadamiania członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
j) współdziałanie z gminami, starostwami i osobami wyznaczonymi do współpracy, w zakresie realizacji zadań zarządzania kryzysowego;
k) współdziałanie z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Centrami Kryzysowymi gmin i starostw;
l) współpraca z podmiotami realizującymi zadania ochrony środowiska, ratownictwa, porządku i bezpieczeństwa pożarowego na terenie miasta;
m) obsługa kancelaryjno – biurowa posiedzeń Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
n) prowadzenie kontroli przygotowań realizacji zadań zarządzania kryzysowego w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Prezydenta Miasta oraz jednostek z terenu miasta posiadających takie zadanie.
3) Zadania Departamentu w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego:
a) analiza, ocena oraz monitorowanie stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców miasta;
b) przygotowanie rocznego sprawozdania z realizacji Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego „Bezpieczny Elbląg” – Współdziałanie i Aktywizacja Społeczna, koordynowanie działań w zakresie funkcjonowania programu „Bezpieczny Elbląg” oraz innych programów na rzecz bezpieczeństwa, ochrony życia i zdrowia mieszkańców;
c) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie organizacji imprez masowych i sprawowanie nadzoru nad zgodnością ich przebiegu z warunkami określonymi w wydanym zezwoleniu;
d) koordynowanie przedsięwzięciami i współdziałanie ze służbami mundurowymi i innymi instytucjami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas organizacji imprez o charakterze kulturalnym, artystyczno - rozrywkowym, sportowym, zgromadzeń publicznych, imprez masowych oraz imprez i uroczystości związanych zajęciem dróg w sposób szczególny oraz przygotowanie rocznego sprawozdania z organizacji imprez masowych,
e) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłaszanych zgromadzeń publicznych wraz z koordynacją działań służb i instytucji w zakresie zapewnienia ładu i porządku podczas ich trwania;
f) przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego, ocen, analiz, opinii oraz poleceń Prezydenta Elbląga wynikających z wykonywania funkcji zwierzchnika nad służbami, inspekcjami i strażami w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego;
g) obsługa kancelaryjno - biurowa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
h) aktywizowanie i mobilizowanie społeczności lokalnej do rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym;
i) przygotowywanie decyzji Prezydenta Miasta dotyczących użycia wyrobów pirotechnicznych, poza dniami w których zakaz używania wyrobów pirotechnicznych widowiskowych nie obowiązuje;  
j)  wykonywanie zadań wynikających z przepisów o przelotach statków powietrznych nad terenem Elbląga w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego;
k) ewidencjonowanie dokumentacji związanej z prowadzonymi działaniami rozminowania na terenie miasta;
l) współpraca przy realizacji zadań realizowanych przez instytucje i organizacje związanych z bezpieczeństwem;
4) Zadania Departamentu w obszarze spraw obronnych i Obrony Cywilnej:
a) przygotowanie i aktualizacja planów funkcjonowania miasta w warunkach zewnętrznego zagrożenia;
b) przygotowanie i utrzymywanie służby „Stałego Dyżuru” Prezydenta Miasta;
c) przygotowanie i utrzymywanie Głównych Stanowisk Kierowania Prezydenta Miasta w ramach potrzeb obronnych miasta;
d) udział w przygotowaniu sił i środków dla publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa;
e) organizowanie cywilno - gospodarczego wsparcia układu militarnego w ramach HNS;
f) organizowanie systemu ostrzegania i alarmowania ludności oraz systemu wykrywania skażeń;
g) udział w wojewódzkich treningach wymiany informacji i prognozowania skażeń;
h) prowadzenie reklamacji od pełnienia służby wojskowej pracowników Urzędu Miejskiego;
i) przygotowywanie decyzji administracyjnych do nakładania świadczeń na rzecz obronności kraju i prowadzenia dokumentacji w tym zakresie;
j) prowadzenie i bieżąca aktualizacja dokumentacji Akcji Kurierskiej oraz szkolenie jej obsady;
k) aktualizacja struktur Obrony Cywilnej na potrzeby miasta, planowanie zaopatrywania i szkolenia;
l) uzgadnianie i opiniowanie planów użycia formacji OC i innej dokumentacji;
m) planowanie i kierowanie formacjami OC miasta w czasie pokoju ( sytuacji kryzysowych ) i na wypadek zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa;
n) opracowanie i aktualizacja zasadniczych dokumentów planistycznych w zakresie budowli ochronnych, urządzeń specjalnych i zaopatrzenia miasta w wodę w warunkach szczególnych;
o) planowanie i uzgadnianie potrzeb dotyczących istniejących i planowanych urządzeń specjalnych na potrzeby obrony cywilnej;
p) prowadzenie kontroli realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Prezydenta.

Struktura Departamentu

Schemat organizacyjny Departamentu

 

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia / imprezy artystycznej lub rozrywkowej / imprezy masowej

Odpowiedni druk po wypełnienu należy przesłać na dres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DRUK ZAWIADOMIENIA O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA ZGROMADZENIA

DRUK ZAWIADOMIENIA O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA ZGROMADZENIA-TRYB UPROSZCZONY

DRUK ZAWIADOMIENIA O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA IMPREZY ARTYSTYCZNEJ LUB ROZRYWKOWEJ ORGANIZOWANEJ W RAMACH DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ POZA STAŁĄ SIEDZIBĄ ALBO W SPOSÓB OBJAZDOWY

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

Opłata za imprezę masową – 82 zł
Nr rachunku – 56 1020 1811 0000 0902 0334 1161