Żuławy

Żuławy

Żuławy - Żuławy
Ciekawe możliwości uprawiania tu­rystyki wodnej i lądowej stwarza położenie i Elbląga w sąsiedztwie Żu­ław Wiślanych. Zaj­mują one obszar delty Wisły o powierzchni 2 tys. km2. Jednym z naj­bardziej charakterystycznych elementów krajobrazu Żu­ław jest bardzo gęsta sieć natu­ralnych i sztucznych ścieków oraz towarzyszących im wałów i grobli. Istnieje tu ponad 5 tys. km kanałów, prawie 11 tys. km rowów melioracyj­nych i blisko 600 km obwałowań. Na znacznej przestrzeni tereny te są depresyj­ne. W powiecie elbląskim, w miej­scowości Raczki Elbląskie znaj­du­je się najniższy punkt w Polsce (1,8 m poniżej poziomu morza).

Tu­rysta znaj­dzie na terenie Żu­ław unikatowe, drewniane chaty podcieniowe, zagrody w stylu holenderskim, liczne zabytki techniki, jak mosty zwodzone czy stacje pomp. W kilku miej­scowościach zachowały się cmentarze mennonitów, którzy uciekając z Niderlandów przed prześladowaniami religij­nymi osiedlili się tu­taj w XVI wieku.
Żuławy

Żuławy - Żuławy
Żuławy
Żuławy - Żuławy