Program priorytetowy EWA plus (ENERGIA – WODA – ATMOSFERA)

Prezydent Miasta Elbląg informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  1 marca 2017 r. uruchomił Program priorytetowy EWA plus (ENERGIA – WODA – ATMOSFERA) - dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska realizowanych przez osoby fizyczne.

Celem  programu jest

  • Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez promocję e-mobilności;
  • Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez likwidację źródeł niskiej emisji,
  • termomodernizację oraz zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych;
  • Ochrona wód gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniami, racjonalne korzystanie z zasobów wodnych;
  • Ograniczenie negatywnego oddziaływania azbestu.

Beneficjentami programu EWA plus mogą być osoby fizyczne lub grupy osób posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym zlokalizowanym na terenie województwa warmińsko - mazurskiego. Przez „dysponowanie” nieruchomością należy rozumieć prawo własności (w tym współwłasność) lub użytkowanie wieczyste.

Szczegóły dot. naboru wniosków oraz obsługi beneficjentów dostępne są na stronie internetowej WFOŚIGW http://wfosigw.olsztyn.pl/srodki-krajow

Ponadto informacja dot. tego programu umieszczona została na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu – w zakładce – MIESZKAŃCY

-  Wymiana systemu ogrzewania - http://um-elblag.samorzady.pl/kat/id/476

-  Likwidacja zbiorników bezodpływowych  - http://um-elblag.samorzady.pl/kat/id/475

-  Gospodarka odpadami (AZBEST) - http://www.elblag.eu/index.php/gospodarka-odpadami-azbest