EOF - razem możemy więcej

spotkanie
W minioną środą odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego w ramach projektu „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Na spotkaniu, któremu przewodniczyli Maciej Romanowski Starosta Elbląski oraz Witold Wróblewski prezydent Elbląga omówiony został stan realizacji projektu, przedstawiono prezentację opracowywanej obecnie analizy uwarunkowań przestrzennych dla EOF. Partnerzy projektu dyskutowali również na temat możliwych kierunków realizacji wspólnych projektów w ramach nowej perspektywy unijnej.

spotkanie
spotkanie

Przypomnijmy, jednym z istotniejszych założeń perspektywy finansowania Unii Europejskiej na lata 2014-2020 jest podejście terytorialne. Dlatego też wyznaczone zostały obszary funkcjonalne, wskazujące na zasięg oddziaływania poszczególnych miast. Obszary te wykraczają poza granice administracyjne i mogące obejmować wiele, wzajemnie ze sobą powiązanych jednostek administracyjnych. W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Unia Europejska promować będzie projekty, które rozwiążą kompleksowo problemy obszarów funkcjonalnych, problemy wykraczające swoim zasięgiem poza granice administracyjne jednej gminy.

W celu przygotowania się do wymogów stawianych w nowej perspektywie dla wykorzystywania środków unijnych podjęto działania w kierunku utworzenia Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego. 11 lipca 2013 r. zostało podpisanie Porozumienie o współpracy na rzecz utworzenia Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego. Porozumienie zawarte zostało między 19. jednostkami samorządu terytorialnego, uczelniami wyższymi, Zespołem Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu, Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Stowarzyszeniem „Pasarga”, Stowarzyszeniem Elbląski Klaster Turystyczny, Stowarzyszeniem Klaster Mebel Elbląg, Stowarzyszeniem ICT Amber Klaster Teleinformatyczny, Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno-Kartograficznym "OPEGIEKA" Sp. z o.o., Elbląskim Parkiem Technologicznym.

Na bazie tego porozumienia zawiązało się partnerstwo 18. jednostek samorządu terytorialnego (z obszaru obejmującego Elbląg, powiat ziemski elbląski i powiat braniewski) do wspólnej realizacji projektu „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Liderem projektu jest Gmina Miasto Elbląg, pozostałe zaangażowane jednostki samorządu terytorialnego to: Powiat Elbląski, Gmina Elbląg, Gmina Gronowo Elbląskie, Gmina Milejewo, Gmina Markusy, Gmina Młynary, Gmina Pasłęk,  Gmina Rychliki, Gmina Pieniężno, Gmina Tolkmicko, Miasto i Gmina Frombork, Gmina Miasto Braniewo, Gmina Braniewo, Powiat Braniewski, Gmina Godkowo, Gmina Wilczęta, Gmina Płoskinia.

Powyższe gminy i powiaty 10 stycznia 2014 roku podpisały Umowę Partnerstwa w sprawie realizacji projektu i prowadzenia wspólnych działań w ramach EOF.
Umowa dotacyjna na realizację projektu podpisana została pomiędzy Gminą Miasto Elbląg a Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju w 24 marca 2014 roku. Projekt realizowany jest przy finansowym wsparciu środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 – 2013.

Całkowity koszt Projektu wynosi: 1 963 320,00 zł brutto, wysokość dofinansowania stanowi 90% kosztów projektu.Wkład własny w wysokości  10% wartości projektu, tj. 196 332,00  zł ponosi Lider – Gmina Miasto Elbląg.

W wyniku realizacji projektu opracowywane są dokumenty umożliwiające wspólną realizację przedsięwzięć w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym:
1.    Strategia Rozwoju EOF (termin opracowania: II kwartał 2015 r.) wraz z strategiczną oceną oddziaływania na środowisko naturalne (termin opracowania: IV kwartał 2014 r.),
2.    Pięć branżowych strategii rozwoju wraz z planami operacyjnymi (termin opracowania: IV kwartał 2014 r.), tj.
- 2.1    Strategia zrównoważonego transportu EOF,
- 2.2    Strategia ochrony środowiska EOF,   
- 2.3    Strategia innowacyjności EOF,        
- 2.4    Strategia promocji EOF,
- 2.5    Strategia dostosowania edukacji do potrzeb rynku pracy EOF,
3.    Analiza uwarunkowań przestrzennych EOF – termin opracowania: II kwartał 2015 r.
4.    Dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności dla wybranej inwestycji wpływającej na rozwój Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego – termin opracowania: II kwartał 2015 r.

Dodatkowo, w ramach oszczędności poprzetargowych, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wyraziło zgodę na opracowanie następujących dokumentów:  
- Strategia rozwoju portu morskiego w Elblągu – termin opracowania: II kwartał 2015 r.,
- Program wsparcia przedsiębiorczości w EOF – termin opracowania: II kwartał 2015 r.