Marina zmieni wygląd

Petla Zulawska
8,5 miliona złotych kosztować będzie rozbudowa portu żeglarskiego w Elblągu. Prace mają zostać zakończone do końca kwietnia 2012 roku.  Umowę z wykonawcą prac podpisał Wiceprezydent Adam Witek. Inwestycja to część projektu: „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”.
Wykonawcą robót jest firma AARSLEFF Sp. z o.o.

Zakres robót jest bardzo szeroki. Marina zmieni swój wygląd. Rozebrane zostaną istniejące, zbudowane nowe nabrzeża oczepowe oraz pomost.Pomosty zostaną wyposażone, m.in.  w drabinki  ratunkowe, pachoły i boje cumownicze, moduły przeciwpożarowe. Zbudowane zostaną sieci wodociągowo–kanalizacyjna oraz deszczowa. Żeglarze do  swej dyspozycji będą mieli punkty poboru wody, odbioru ścieków.W ramach projektu przebudowane zostaną nawierzchnie dróg dojazdowych, placów manewrowych, zbudowane chodniki, stanowiska postojowe, odtworzone tereny zielone.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013,
Działanie 6.4 „Inwestycje w projekty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym”.

logo

logo - logo