Wieża otwarta, zapraszamy na górę...

otwarcie wieży
Wczoraj oficjalnie otwarta została wieża katedralna. Według szacunków jest to najwyższy tego typu obiekt po prawej stronie Wisły. Odrestaurowana i udostępniona mieszkańcom oraz turystom wieża zakończyła unijny projekt, który ożywi ten fragment Starego Miasta.

Na pierwszym poziomie, z którego rozpoczyna się wędrówka na szczyt, oficjalnego otwarcia i przecięcia wstęgi dokonali: Biskup Elbląski Jacek Jezierski, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, prezydent Elbląga Witold Wróblewski, przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Wilk oraz opiekun wieży, proboszcz Parafii Katedralnej ks. Stanisław Błaszkowski.

Zobacz: Regulamin zwiedzania i godziny otwarcia wieży

Zobacz też - Elbląg: Otwarto Wieżę Katedralną (onet.pl)

otwarcie wieży
otwarcie wieży
otwarcie wieży
otwarcie wieży
otwarcie wieży

O projekcie
Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności przestrzennej i estetycznej Starego Miasta w Elblągu oraz aktywizacja tej przestrzeni miejskiej. Przedsięwzięcie ma przyczynić się do poprawy dostępności terenów turystycznych i rekreacyjno-sportowych, co przełoży się na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej Elbląga.

Projekt polegał na: zagospodarowaniu placu publicznego przez katedrą pw. św. Mikołaja w Elblągu w obrębie ulic Mostowa-Wodna-Rybacka; udostępnieniu dolnego poziomu tarasu hełmu wieńczącego wieżę katedry jako punktu widokowego; wykonaniu prac konserwatorsko-remontowych zewnętrznych elewacji wieży katedry.

Zakres robót przedmiotowej inwestycji obejmował:
• w odniesieniu do placu publicznego: wykonanie nawierzchni placu (dokończenie już wykonanego fragmentu), przyłączy (wody, kanalizacji sanitarnej), fontanny posadzkowej, forum rekreacyjno-edukacyjnego, tablicy interaktywnej podłączonej do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej, monitoringu - umieszczonego na wieży Katedry przy wykorzystaniu nowej instalacji teleinformatycznej (światłowód) włączonej do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej,
• w odniesieniu do punktu widokowego: wykonanie napraw schodów betonowych i stalowych wieży, oczyszczenie cegieł i spoin ścian wewnętrznych wieży, naprawa tynków i malowanie ścian wewnętrznych wieży, wykonanie balustrad i pochwytów uzupełniających, wykonanie zabezpieczeń ochronnych istniejących urządzeń i schodów, wykonanie oświetlenia podstawowego i awaryjnego, remont instalacji odwadniającej zadaszenie wieży, montaż czterech lunet i tablic informacyjnych na tarasie widokowym,
• w odniesieniu do prac konserwatorsko-remontowych wieży: wykonanie badań i ekspertyz elewacji wieży, wzmocnienie strukturalne elewacji wieży, wypełnienie szczelin w obrębie ścian, usunięcie wtórnych, wadliwych napraw, oczyszczenie cegieł i spoin, usunięcie zwietrzałej zaprawy ze spoin, dezynfekcja murów, uzupełnienie ubytków cegieł, konserwacja tynków, konserwacja elementów kamiennych (cokół, gzymsy), uzupełnienie spoin, hydrofobizacja powierzchni poziomych, konserwacja elementów metalowych, wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej przeprowadzonych prac.

Całkowity koszt realizacji projektu: 3.817.174,39 PLN
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2.607.475,63 PLN
Okres realizacji: grudzień 2013 – marzec 2015

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.