Top mosty

gala wręczenia nagród. Fot. Portal Samorządowy
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu, w skład której weszła budowa dwóch mostów zwodzonych na Starym Mieście w Elblągu, zdobyła nagrodę „Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej”. Nagrodę, która została przyznana w miniony czwartek w Białymstoku podczas Wschodniego Kongresu Gospodarczego, odebrała Elżbieta Gieda z Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg.

Elbląski projekt, dofinansowany przez Unię Europejską znalazł się pośród 10 inwestycji z całej Polski wschodniej, które dotyczyły inwestycji komunalnych

Więcej o konkursie i nagrodzonych inwestycjach czytaj:
Top inwestycje - oto najlepsi
Top inwestycje - w obiektywie

nagroda
nagroda

Co trzeba wiedzieć o elbląskim projekcie?
Inwestycja polegała na przebudowie dwóch dotychczasowych kładek pieszych, które stanowiły barierę dla swobodnej żeglugi w Elblągu. W wyniku realizacji projektu powstały dwa mosty zwodzone, jeden w ciągu ulicy Studziennej, drugi w ciągu ulicy Mostowej. Celem inwestycji była poprawa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu w zakresie obsługi żeglugi pasażerskiej i turystycznej. Realizacja mostów zwodzonych w miejscu poprzednio istniejących kładek umożliwiła dostęp do wszystkich akwenów i nabrzeży Portu Morskiego w Elblągu, także zlokalizowanych wzdłuż rzeki Elbląg powyżej mostu drogowego w ciągu Alei Tysiąclecia.

Ponadto:
•    Zapewniony został dostęp dla jednostek o szerokości 15 m i długości do 100 m na obszarze całego Portu Morskiego Elbląg.
•    Poprawiono obsługę indywidualnej żeglugi turystyczno–rekreacyjnej (jachtów żaglowych i motorowych). Do tej pory w rejonie Starego Miasta i Wyspy Spichrzów postój jednostek tego typu odbywał się w miejscach przygodnych, bez jakiejkolwiek infrastruktury technicznej i sanitarnej.
•    Realizacja inwestycji stworzyła warunki dla obsługi małych jednostek turystycznych zgodnie z obowiązującymi współcześnie standardami (zaopatrzenie w energię elektryczną, wodę pitną).

Nabrzeże:
W ramach inwestycji przebudowano nabrzeże Bulwaru Zygmunta Augusta dla potrzeb obsługi żeglugi pasażerskiej i turystyczno–rekreacyjnej. Przy nowym nabrzeżu cumować mogą jednocześnie:
•    statek pasażerski typu „Polonaise” (dł. 83 m, szer. 9,5 m) ,
•    statek typu SPJK (dł. 24,9 m szer. 3,15 m),

Bulwar (tę część inwestycji podzielono na trzy strefy funkcjonalne):
•    strefę komunikacyjną, najbardziej odsuniętą od krawędzi nabrzeża, przeznaczoną dla ruchu pieszego i rowerowego,
•    strefę buforową, rozdzielającą, w której zlokalizowane są elementy małej architektury takie jak ławki, zieleń kontenerowa, rzeźby itp.,
•    ścieżkę cumowniczą i strefę obsługi nabrzeża wraz z wyposażeniem niezbędnym dla obsługi jachtów (studnie elektryczne do zasilania statków, moduły oświetleniowo-zasilające, pachoły cumownicze, drabinki wyjściowe, moduły ratunkowo-gaśnicze, odbojnice gumowe)

Mosty:
W ramach inwestycji rozebrano obie istniejące kładki piesze wraz z filarami. Rozbiórka filarów zwiększyła szerokość toru wodnego. Wykonane zostały nowe filary (podpory) mostów. Docelowo wykonano dwa mosty zwodzone sterowane automatycznie przez operatora. Stanowisko operatora zlokalizowano w pomieszczeniu na jednym z mostów.

Modernizacja mostów i dojazdów zapewnia swobodną komunikację lądową pomiędzy oboma brzegami rzeki. Ulica Orla została połączona z ulicą Studzienną mostem górnym, po którym biegnie jezdnia o szerokości 6 m. Po obu stronach ulicy znajdują się ciągi piesze o szerokości 3 metrów.
W ciągu ulic Mostowej i Giełdowej (most wysoki) zaprojektowany został ciąg pieszo-rowerowy. Ulica Giełdowa (dotychczas o nawierzchni gruntowej) została zmodernizowana.

Przyjęte rozwiązania nawiązują do historycznej formy i mechaniki mostów z zastosowaniem nowoczesnych technologii inżynierskich.

KORZYŚCI DLA PORTU
•    wzrost zdolności przeładunkowej portu morskiego
•    zapewnienie dostępu dla jednostek o szerokości 15 m, długości do 100 m i zanurzeniu do 2,5 m
•    poprawa obsługi indywidualnej żeglugi turystyczno-rekreacyjnej (jachtów żaglowych i motorowych)
•    rozwój usług portowych
•    rozwój nowych usług turystycznych i około turystycznych

KORZYŚCI DLA MIASTA
•    Usprawnienie  komunikacji w układzie transportowym Portu Morskiego, Starego Miasta i Wyspy Spichrzów poprzez przebudowę dróg oraz mostów
•    Znaczna poprawa estetyki reprezentacyjnych przestrzeni Starego Miasta
•    Wzrost dostępu do Portu Morskiego zwiększy potencjał inwestycyjny Elbląga
•    Wzrost liczba turystów przybywających do miasta i regionu


Łączny koszt: 38 411 455,31 zł
Dofinansowanie UE: 29 607 944,62 zł
Projekt został dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Priorytet: VII Transport przyjazny środowisku
Działanie: 7.2. Rozwój transportu morskiego