Nie ma decyzji radnych co do podziału działki przy ul. Lotniczej

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej radni zdecydowali o przeniesieniu głosowania nad projektem uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości, położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 23 jako działka nr 38 o pow. 16,2237 ha oraz działka nr 20/1 o pow. 2,4276 ha, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu prowadzi księgę wieczystą nr EL1E/00089183/6. Zgodnie z projektem uchwały miano ponadto dokonać podziału geodezyjnego terenu, celem wytyczenia samodzielnych nieruchomości, które miały być zbywane w drodze przetargu. Za przeniesieniem głosowania nad przedmiotową uchwałą opowiadali się radni z klubów PO, SLD i Klubu Witolda Wróblewskiego.

 


W uzasadnieniu uchwały przygotowanej przez prezydenta Jerzego Wilka czytamy, że Gmina Miasto Elbląg jest właścicielem zabudowanej nieruchomości, położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej, oznaczonej jako działka nr 38 o pow. 16,2237 ha oraz działka nr 20/1 o pow. 2,4276 ha. Gmina Miasto Elbląg nabyła przedmiotową nieruchomość w dniu 15 maja 2013 roku od Skarbu Państwa - Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Warszawie. Wartość nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego do ww. umowy sprzedaży wynosiła 11.975.754 zł. Gmina Miasto Elbląg, po zastosowaniu obniżki, nabyła nieruchomość za cenę netto 4.124.075,40 zł.

Działka nr 20/1 położona jest w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Lotniczej w Elblągu, w którym oznaczona została symbolem IS - tereny specjalne. Działka nr 38 nie jest objęta ww. planem. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa, użyteczności publicznej oraz zabudowa
przemysłowa.

Z uwagi na duży areał nieruchomości, zróżnicowaną funkcjonalność obiektów na niej posadowionych oraz występowanie w jej obszarze gruntów niezabudowanych, wskazanym jest przeprowadzenie podziału geodezyjnego, celem wytyczenia samodzielnych nieruchomości, które zbywane będą w drodze przetargu.

Wartość rynkowa poszczególnych nieruchomości zostanie ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym, po podjęciu przez Radę Miejską przedłożonego projektu uchwały.

Radni chcą zapoznać się jeszcze raz z projektem uchwały i będą nad nią głosować podczas kolejnej sesji rady miejskiej, stanowiącej kontynuację dzisiejszego posiedzenia.