Abolicja składkowa dla przedsiębiorców

Od 15 stycznia 2013 r. obowiązuje ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r., poz. 1551), zwana ustawą abolicyjną. Ustawa umożliwia umorzenie nieopłaconych składek na własne ubezpieczenia w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.


KOGO DOTYCZY USTAWA ABOLICYJNA?

- osób podlegających w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, tj.
-   osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
-    twórców lub artystów,
-    osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu,
-    wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólników spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich,

-    spadkobierców i osób trzecich, na które – stosowną decyzją – przeniesiona została odpowiedzialność za zobowiązania płatnika z tytułu nieopłaconych przez niego składek na jego własne ubezpieczenia za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.


JAKIE NALEŻNOŚCI PODLEGAJĄ UMORZENIU?

-    składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. za osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności,
-    składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za okres, za który zostaną umorzone składki na ubezpieczenia społeczne,
-    odsetki za zwłokę naliczone od składek podlegających umorzeniu,
-    opłata prolongacyjna, opłata dodatkowa, koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne naliczone przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego od dochodzonych należności.


JAKIE SĄ WARUNKI UMORZENIA NALEŻNOŚCI?

-    nieposiadanie na dzień wydania decyzji o ich umorzeniu należności niepodlegających umorzeniu za wyjątkiem należności z tytułu składek za okres do 31 grudnia 1998 r.
bądź też
-    spłata należności niepodlegających umorzeniu na podstawie przepisów ustawy abolicyjnej w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji określającej warunki umorzenia (wraz z odsetkami za zwłokę do dnia zapłaty włącznie) lub w terminie wynikającym z zawartej umowy o rozłożeniu zadłużenia na raty, o ile taka umowa jest aktualnie realizowana lub zostanie zawarta w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia decyzji o warunkach umorzenia.


KIEDY, JAK  I GDZIE MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek można złożyć w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy abolicyjnej, tj. do dnia 15 stycznia 2015 r.:
-    osobiście, w formie pisemnej, w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS – bez względu na siedzibę firmy lub miejsce zamieszkania,
bądź
-    za pośrednictwem poczty

W przypadku kiedy Zakład Ubezpieczeń Społecznych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy wyda decyzję:
-    o odpowiedzialności spadkobiercy lub osoby trzeciej za zadłużenie z tytułu składek za osoby prowadzące pozarolniczą działalność,
-    określającą wysokość zadłużenia z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia,
-    o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom wniosek o umorzenie można złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się tej decyzji lub w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli ten termin jest dłuższy.


JAKIE DOKUMENTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU?
W przypadku osób, które na dzień złożenia wniosku o umorzenie nie prowadziły pozarolniczej działalności, jedynym wymaganym dokumentem jest poprawnie wypełniony wniosek o umorzenie należności. Sam wniosek składają również osoby, które na dzień złożenia wniosku prowadziły działalność, jednakże w stosunku do tych osób nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne.
W przypadku osób prowadzących działalność w dniu złożenia wniosku o umorzenie, wobec których jest prowadzone postępowanie egzekucyjne,  oprócz poprawnie wypełnionego wniosku wymaganymi dokumentami są:
-    zaświadczenia/oświadczenia o udzielonej pomocy de minimis,
-    „formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis",
-    „formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę" – w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
-    oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej,
-    w przypadku prowadzenia przez podmiot książki przychodów i rozchodów również wyciąg z książki przychodów i rozchodów.

DODATKOWE UDOGODNIENIA DLA PŁATNIKÓW

Wnioski w sprawie umorzenia należności dostępne są:
-    na stronie  www.zus.pl,
-    na Sali Obsługi Klientów w każdej jednostce ZUS (wykaz jednostek oraz ich adresów i numerów telefonów znajduje się na stronie  www.zus.pl).

Ponadto informujemy, iż  Sala Obsługi Klientów przy ul. Teatralnej 4 czynna jest w poniedziałek w godzinach 8.00-17.00, wtorek-piątek 8.00-15.00.

Agnieszka Cybulska
Oddział w Elblągu
tel. 55 641 92 63