Akcja PIT z ZUS zakończona

Ponad 100 tys.  świadczeniobiorców z  Oddziału w  Elblągu otrzymało już swoje PIT-y, które wysłane zostały w połowie lutego br.  Ogółem Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2014 roku rozesłał ponad 9,1 mln PIT-ów. Sprawna wysyłka zeznań podatkowych dla świadczeniobiorców nie byłaby możliwa bez odpowiedniej mocy przetwarzania danych Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS oraz rozwiązań prawnych, pozwalających na wysyłanie dokumentów bez pieczątki i odręcznego podpisu, za to z odpowiednim nadrukiem.

Wygenerowanie tak dużej liczby dokumentów nie byłoby możliwe, gdyby nie duża moc przetwarzania danych systemu informatycznego. Musiał on wygenerować informacje o wszystkich osobach, które chociaż jeden raz pobrały w 2013 roku świadczenie z ZUS, osobno grupując pobierających nadal świadczenia, osobno zaś tych, którzy świadczeniobiorcami już nie są. Ważnych zmiennych było zresztą więcej.Centralizacja wydruku PIT – ów – optymalna z punktu widzenia efektywności kosztowej i sprawności dostarczenia - nie byłaby możliwa bez zmian w prawie sprzed trzech lat. Wtedy to wprowadzona  rozporządzeniem Ministra Finansów regulacja pozwoliła na umieszczenie na dokumencie PIT 40A/11A - zamiast tradycyjnej pieczątki i odręcznego podpisu - nadruku z imieniem i nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym osoby wyznaczonej do obliczania podatku.


Wśród rozesłanych w 2014 roku dokumentów PIT znalazły się:
PIT-40A - roczne obliczenie podatku otrzymały osoby, które przynajmniej w grudniu 2013 roku pobierały emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub rentę socjalną i nadal to świadczenie uzyskują. Uwaga: ci świadczeniobiorcy, którzy mogą skorzystać z przysługujących im odliczeń od dochodu lub od podatku, mogą tego dokonać w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36 składanym do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia 2014 r.


PIT-11A – informację o dochodach otrzymały osoby, które nie pobierały wymienionych wyżej świadczeń do końca roku podatkowego lub nie są świadczeniobiorcami w momencie rozliczenia. Formularz ten otrzymały również te osoby, które w 2013 roku:
•złożyły w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania swoich dochodów z małżonkiem, dziećmi itp., a przed końcem roku podatkowego nie złożyły oświadczenia o rezygnacji z tego zamiaru,
•złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek wg. wyższej skali podatkowej lub bez pomniejszania o miesięczną kwotę zmniejszenia tj. o kwotę 46,33zł
•pobierały zasiłki przysługujące z ubezpieczeń społecznych w razie choroby
i macierzyństwa,
•którym nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów
międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania.

PIT-11  -trafił do osób uprawnionych, które otrzymały świadczenie należne po osobie zmarłej,

PIT-8C-informację o przychodach z tytułu alimentów potrąconych ze świadczenia wypłacanego przez ZUS, otrzymały osoby alimentowane na podstawie wyroku sądu  lub ugody w kwocie przekazanej nadwyżki powyżej 700 zł. miesięcznie, o ile zasądzona/ustalona kwota alimentów przewyższa 700 zł. Powyższej informacji nie otrzymują dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, ponieważ alimenty wypłacone na rzecz ww. dzieci jest wolny od podatku dochodowego.

W przypadku pytań w sprawie otrzymanego formularza PIT pracownicy Oddziału służą Państwu pomocą. Sala Obsługi Klientów przy ul. Teatralnej 4 czynna jest w poniedziałek w godzinach 8.00-17.00, wtorek-piątek 8.00-15.00.


Agnieszka Cybulska
Oddział w Elblągu
tel. 55 641 92 63