Konsultacje nad dokumentem ministerstwa

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia o rozpoczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.). Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury znajduje się pod linkiem: http://um-elblag.samorzady.pl/kat/id/159 natomiast projekt dokumentu implementacyjnego znajduje się na stronie http://www.srt-2020.pl/#!projekt-di/cjb2. Uwagi można składać od 2 stycznia do 5 lutego 2014 r. Sposób składania uwag określony został w ogłoszeniu dostępnym pod adresem: elblag.samorzady.pl/kat/id/159.

Więcej o dokumencie tutaj: