Kolejny grant dla naszego miasta

Urząd Miejski w Elblągu otrzymał kolejny grant, tym razem na przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Aglomeracji Elbląskiej – obejmującej gminy powiatu elbląskiego oraz braniewskiego w ramach Programu Pomocy Technicznej. Całkowity koszt projektu opiewa na kwotę 1 963 320 zł przy dofinansowaniu 90%, tj. 1 766 988 zł, w tym na dokumentację projektową planuje się przeznaczyć kwotę 1 mln zł.

Przedmiotem projektu będzie opracowanie Strategii rozwoju EOF/Aglomeracji Elbląskiej, branżowe strategie rozwoju, w tym rozwoju OZE oraz gospodarki niskoemisyjnej, przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania Strategii na środowisko naturalne, studium uwarunkowań przestrzennych dla Obszaru. Ważnym elementem będzie opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla wybranej inwestycji wpływającej na rozwój rdzenia EOF/Aglomeracji Elbląskiej, czyli miasta Elbląg.