By zabezpieczyć Elbląg przed powodzią

W 2013 roku kontynuowane będą prace zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław. Projekt  realizowany jest w naszym mieście oraz na Żuławach Elbląskich (stanowiących część Żuław Wiślanych).


Elbląg leży w dorzeczu rzeki Elbląg, w obszarze hydrograficznego systemu jeziora Druzno. Uchodzą do niego cieki wodne zarówno z Wysoczyzny Elbląskiej, jak też terenów nizinnych i dalej przez rzekę Elbląg przenoszone są do Zalewu Wiślanego. Miasto zaliczane jest do najbardziej zagrożonych powodziami w Polsce. Przebudowany system przeciwpowodziowy ma służyć ochronie przed powodziami spowodowanymi zarówno spiętrzeniem wód na Zalewie Wiślanym i tzw. „cofkami” na rzece Elbląg, podniesieniem poziomu wód powierzchniowych i przypowierzchniowych na terenach Żuław (w granicach miasta) jak i wodami opadowymi spływającymi z Wysoczyzny Elbląskiej (rzeki Kumiela, Srebrny Potok, Babica).

W 2013 roku:

Przebudowany zostanie system przeciwpowodziowy na prawym brzegu rzeki Elbląg:
- w rejonie od ujścia rzeki Babicy do granicy miasta: zbudowana zostanie pompownia ze zbiornikiem retencyjnym (teren na południe od Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Mazurskiej) oraz  przebudowane a także zbudowane rowy odwadniające (teren na południe od Miejskiej Oczyszczalni Ścieków)
- w rejonie od rzeki Fiszewki do mostu w Al. Tysiąclecia: zbudowane zostaną ścianki szczelne z  oczepem (nabrzeże rzeki Elbląg od terenu PTTK przy ul. Panieńskiej do dz. nr 101/15 przy moście kolejowym). Przebudowane zostanie nabrzeże – rozebrane zostaną istniejące elementy betonowe, które zostaną zastąpione wypraskami stalowymi (grodzice) zakończonymi oczepem betonowym. Powstanie mobilny system ochrony przeciwpowodziowej (przy ul. Panieńskiej przy moście w Al. Tysiąclecia). Segmentowe elementy aluminiowe ustawiane będą doraźnie podczas wysokiego stanu wód i ryzyka zalania terenów przyległych. Zbudowana zostanie kanalizacja deszczowa wraz z pompowniami i systemem podczyszczającym oraz klapami zwrotnymi (ul. Fabryczna, Zagonowa, Panieńska, Dojazdowa, Rybna).

Dodatkowo w ramach projektu Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych realizuje:
•    podwyższenie brzegów do bezpiecznej wysokości nad poziomy wielkich wód przez budowę wału ziemnego,
•    odtworzenie (przywrócenie do stanu naturalnego)  ujściowego odcinka rzeki Babicy
•    budowę wału przeciwpowodziowego wraz z podniesieniem rzędnej terenów przybrzeżnych,
•    przebudowę pompowni polderowej na Polderze Nr 58 Nowe Pole.

Monitoring powodziowy – Lokalny System Monitorowania i Wspomagania Reagowania na Zagrożenia Powodziowe
System ma funkcjonować w oparciu o Elbląski System Informacji Przestrzennej. Jednym z podstawowych elementów tego systemu będzie Moduł Prognozowania Powodzi, który na podstawie danych otrzymywanych z 10. telemetrycznych stacji pomiarowych zlokalizowanych na monitorowanym obszarze, z odpowiednim wyprzedzeniem będzie określał ryzyko wystąpienia powodzi. System ten będzie podstawowym narzędziem monitorowania i reagowania służb zarządzania kryzysowego na zagrożenia powodziowe występujące na terenie Elbląga oraz całych Żuław Elbląskich. Będzie on spójny z systemem monitorowania zagrożeń powodziowych dla całego obszaru Żuław Wiślanych.

Informacje o projekcie:

•    Nazwa projektu: Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Elbląg
•    Beneficjent: Gmina Miasto Elbląg
•    Całkowity koszt projektu (PLN): 42 320 000,00
•    Kwota dofinansowania (PLN): 35 972 000,00
•    Udział dofinansowania UE (%): 85