Wykonawca robót poszukiwany

Prezydent Elbląga ogłosił przetarg na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu termomodernizacji oraz remontu budynku Gimnazjum Nr 5 przy ul. Agrykola 6 w Elblągu. Termin składania ofert upływa dnia  8 października 2012 r. o godz. 9:30

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

•    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
•    posiadania wiedzy i doświadczenia w wykonaniu zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowym ukończeniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert
•    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie środków finansowych w wysokości co najmniej  1 000 000,00 zł lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:

a)    związanych z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 5:
•    ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z  kolorystyką elewacji
•    ocieplenie stropodachów
•    wymianę stolarki okiennej
•    wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej
•    modernizację instalacji c.w.u.
•    modernizację instalacji c.o.
•    modernizację węzła c.o. i c.w.u.
•    montaż urządzeń wentylacji mechanicznej w starej sali gimnastycznej
•    montaż urządzeń wentylacji mechanicznej w tzw. sali tartanowej

b)     pozostałych, w tym między innymi:
•    wykonanie remontu części pomieszczeń w budynku gimnazjum
•    wykonanie iglicy na dachu budynku gimnazjum
•    wykonanie instalacji odgromowej
•    remont instalacji kanalizacji deszczowej
•    remont części przyłącza kanalizacji deszczowej
•    wykonanie instalacji elektrycznych słaboprądowych i silnoprądowych
•    wykonanie instalacji elektrycznej SASP
•    wykonanie instalacji słaboprądowej CCTV

c) wykonanie tablic: informacyjnej i pamiątkowej,

d) sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

Więcej informacji odnośnie wymagań oraz szczegółów oferty znaleźć można tutaj.

Prace budowlane będą odbywać się w Gimnazjum nr 5 w ramach realizacji inwestycji „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu”. Dzięki realizacji przedsięwzięcia ograniczy w sezonie grzewczym wydatki związane z ogrzaniem i utrzymaniem ciepła w budynkach. Szkoła otrzyma nowy estetyczny wygląd poprawiający estetykę miejskiej tkanki urbanistycznej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Infrstruktura i Środowisko.

logo

logo - logo