Poszukują wykonawcy dokumentacji projektowej

Gmina Miasto Elbląg ogłosiła zamówienie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przebudowy istniejących sal na pracownie komputerowe. Termin nadsyłania ofert to 4.06.2012r.
Wykonawca zamówienia opracuje dokumentację na remont pomieszczeń przeznaczonych na pracownie komputerowe w sześciu elbląskich szkołach. Procedura wyłonienia wykonawcy prowadzona jest w ramach projektu Wyposażenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych, który dofinansowany jest z funduszy europejskich. Wykonawca dokumentacji opracuje:
a)    projekty budowlane i projekty wykonawcze przebudowy sal na pracownie komputerowe w zakresie określonym w Studium Wykonalności
b)    przedmiary robót w branży budowlanej i elektrycznej w układzie specyfikacyjnym
c)    uproszczone kosztorysy inwestorskie zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie formy i metod sporządzania kosztorysu inwestorskiego
d)    specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót
e)    zbiorcze zestawienie kosztów
Projektem objęte są następujące elbląskie szkoły:
•    Zespół Szkół Mechanicznych
•    Centrum Kształcenia Praktycznego
•    Centrum Kształcenia Ustawicznego
•    Zespół Szkół Ogólnokształcących
•    Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
•    IV Liceum Ogólnokształcące
Całkowity koszt projektu: 1.596.284,21 PLN

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1.356.841,57 PLN

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.

logo