Konkurs fotograficzny

Do 1 października trwa konkurs fotograficzny ogłoszony przez Urząd Miejski. Idea - zdjęcia ukazujące piękno Elbląga. Najlepsze fotografie zostaną umieszczone w kalendarzu miejskim na 2013 rok.

Konkurs trwa od 2 lipca do 1 października 2012 roku (do godz. 12.00)

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 zdjęć, o wymaganych parametrach:
1) rozdzielczość: min 300 dpi;
2) format: JPG (bez kompresji) lub TIF.

Zdjęcia zapisane na płycie CD (podpisanej imieniem i nazwiskiem) wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do Regulaminu należy dostarczyć w zaklejonej kopercie opatrzonej dopiskiem: Konkurs fotograficzny pn. „Kalendarz - Elbląg 2013” bezpośrednio bądź listownie do siedziby Organizatora (Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, pok.100) do 01.10.2012 r. do godz. 12.00 (w przypadku przesyłki decyduje data wpływu pracy konkursowej do Organizatora a nie data stempla pocztowego – nadania przesyłki).

Zwycięzca Konkursu – autor najlepszego zdjęcia otrzyma tytuł Laureata Konkursu fotograficznego pn. „Kalendarz Elbląg - 2013” oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1 000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych). Najlepsze zdjęcie wraz z podpisem autora zostanie okładką i jedną ze stron „Kalendarza Elbląg - 2013”.

Komisja Konkursowa przewiduje przyznanie wyróżnień dla Uczestników. Autorzy zdjęć wyróżnionych otrzymają nagrody rzeczowe w postaci gadżetów, a wyróżnione zdjęcia zostaną opublikowane w kalendarzu elbląskim na 2013 r.

Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników. Regulamin Konkursu dostępny jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej pod adresem www.elblag.eu . Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne tu - kliknij