Zmiany w Lokalnym Programie Rewitalizacji – możliwości ubiegania się o dofinansowanie

Zarząd Woj. Warm.-Maz. ogłosił zmiany w ramowym harmonogramie ogłaszania konkursów na 2012 r. w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Zmiany w harmonogramie nastąpiły m.in. w 4. Osi priorytetowej: Rozwój, restrukturyzacjai rewitalizacja miast; Działanie 4.2 Rewitalizacja miast i dotyczą terminu ogłoszenia konkursu na 13 lipca 2012 r. dla tego działania (www.rpo.warmia.mazury.pl). Zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji inwestycje, o których wsparcie z RPO WiM 2007-2013 ubiegają się Wnioskodawcy, powinny być ujęte w planie finansowym LPR – dokumentu, który jest obligatoryjny przy składaniu wniosków aplikacyjnych.

Informujemy więc o możliwości zaktualizowania zakresu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych wpisanych do przyjętego Uchwałą Nr XXII/486/2009 Rady Miejskiej w Elblągu  25 czerwca 2009 roku „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Elbląga na lata 2007-2020” lub zgłoszenia nowej inwestycji – w ramach wydzielonych (i nie podlegających zmianom) jednostek wskazanych do rewitalizacji dla tych beneficjentów, którzy zamierzają ubiegać się o dofinansowanie w ramach RPO WiM 2007-2013.

Według dokumentu „Szczegółowy opis osi priorytetowej „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013” Beneficjenci dla Działania 4.2: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jst; organizacje pozarządowe; wspólnoty mieszkaniowe; przedsiębiorcy; jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną; szkoły wyższe; kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych; administracja rządowa; spółdzielnie mieszkaniowe. Szczegółowe informacje zostaną zawarte w ogłoszeniu konkursowym.

Proponowane przez Państwa aktualizacje należy przesłać e-mailem pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą lub złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Elblągu, Departament Strategii i Rozwoju Miasta, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, pokój 316 do 4 czerwca 2012 r.

W załączeniu link do strony internetowej, zawierający wniosek aktualizacyjny.