Elbląg przeznacza 133 ha pod inwestycje

Elbląg będzie opracowywać dokumentację studyjno-koncepcyjną dla 133 ha terenów inwestycyjnych położonych na Modrzewinie Południe. Gotowe dokumenty ułatwią wstępne przygotowanie atrakcyjnych działek przeznaczonych pod inwestycje.

Gmina Miasto Elbląg rozpoczęła realizację projektu pn. „Opracowanie studyjno-koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu”. Celem projektu jest stworzenie przedsiębiorcom korzystnych warunków do inwestowania. Osiągnięcie celu możliwe będzie dzięki sporządzeniu:
- opracowania dotyczącego kompleksowych badań geotechnicznych
- opracowania studium wykonalności, w tym raportu o barierach inwestycyjnych
- opracowania dokumentacji technicznej i projektowo-budowlanej dotyczącej uzbrojenia terenu pod inwestycję
- opracowania raportu o oddziaływaniu środowiska naturalnego  
- opracowania analizy kosztów makroinwestycji

Powyższe dokumenty pozwolą potencjalnym inwestorom określić koszty powstania, a co za tym idzie przeprowadzić analizę opłacalności przyszłych inwestycji. Realizacja przedsięwzięcia ułatwi wstępne przygotowanie dużych, atrakcyjnych działek przeznaczonych pod inwestycje.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna gospodarka.
Planowany termin realizacji projektu: 31.12.2013 r.
Całkowity koszt projektu:              4.000.000,00 zł,
Dofinansowanie z EFRR:                3.400.000,00 zł.

logo

logo - logo