“IBI-NET – MIĘDZYNARODOWA SIEĆ INKUBATORÓW BIZNESU”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa)LIPIEC 2012 r.
Opublikowano czwarty newsletter dotyczący realizacji Projektu – zainteresowani mogą znaleźć jego treść tutaj


14-15 MAJA 2012 r.

Konferencją podsumowującą i forum dotyczącym przyszłości międzynarodowej współpracy inkubatorów biznesu IBI-NET – Międzynarodowa Sieć Inkubatorów Biznesu rozpoczęła swoją niezależną działalność.
„IBI-NET” jest platformą współpracy, która jednoczy inkubatory biznesu, przedsiębiorców i polityków z krajów Regionu Morza Bałtyckiego. Oznacza to, że po 2,5 roku realizacja Projektu dobiegła końca.
Dzięki temu Projektowi inkubatory biznesu będą miały w przyszłości szanse rozwinąć skrzydła i z lokalnych graczy przeistoczyć się w globalnych, a także wymieniać wiedzę, doświadczenie i kontakty z inkubatorami z innych krajów.
Dnia 14 maja br. w Rydze odbyło się forum inkubatorów biznesu. W ramach tego spotkania przedstawiciele inkubatorów przedsiębiorczości i parków technologicznych z Regionu Morza Bałtyckiego miały możliwość:
- zaprezentowania przykładów dobrych praktyk i swego doświadczenia
- spotkania ekspertów, z którymi mogli przedyskutować problematyczne tematy i wyszukać jak najbardziej odpowiednie i innowacyjne rozwiązania tych problemów
- przyłączyć się do sieci współpracy w ramach IBI-NET.
Kolejny dzień, 15 maja br., był poświęcony konferencji zamykającej Projekt, która dotyczyła m.in. dyskusji na temat roli inkubatorów biznesu w rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego, ich wsparcia w zakresie rozwoju regionalnego, jak również przyszłych możliwości współpracy w sieci IBI-NET.
Menadżer Projektu, Inga Brieze: „Chcę bardzo podziękować wszystkim partnerom Projektu za ich ciężką pracę. Z jednej strony jest to koniec dużego wysiłku i ponad dwuletniej pracy, ale z drugiej strony – mam wielką satysfakcję wiedząc, że Projekt IBI-NET jest początkiem zmian na lepsze, które umożliwią rozwój gospodarczy wszystkich krajów partnerskich”.
________________________________________________________________________________


18 KWIETNIA 2012 r.

Inkubatory przedsiębiorczości w różnych krajach Regionu Morza Bałtyckiego, w tym na Łotwie, napotykają podobne problemy. Należą do nich: brak bezpieczeństwa finansowego
w dłuższej perspektywie czasowej, brak ujednoliconych kryteriów pomiaru wyników firm przebywających w inkubatorach, brak ujednoliconych kryteriów wyboru innowacyjnych pomysłów i ograniczony wybór oferowanych usług. Poniżej przedstawiamy wnioski z badań przeprowadzonych w ramach międzynarodowego projektu dla inkubatorów biznesu IBI-NET.

W badaniach przeprowadzonych przez Fundację Teknikdalen ze Szwecji uczestniczyło
15 inkubatorów przedsiębiorczości z 6 krajów – Łotwy, Szwecji, Norwegii, Polski, Niemiec i Białorusi. Mimo, że we wszystkich tych krajach historia powstania oraz rozwój są inne i trudno je porównać, wszyscy uczestnicy badań borykają się z podobnymi problemami w bieżącym funkcjonowaniu inkubatorów przedsiębiorczości.
Kierownik projektu IBI-NET, Inga Brieze: „To badanie jest bardzo ważne dla Łotwy, ponieważ pozwala zapoznać się z doświadczeniami innych krajów nadbałtyckich w rozwoju inkubatorów przedsiębiorczości i wyciągnąć wnioski, co można zrobić, aby poprawić sytuację na poziomie kraju jak i na poziomie danego inkubatora przedsiębiorczości tak, aby inkubowanym przedsiębiorstwom oferować większe możliwości i lepszej jakości usługi."
Jednym z głównych wyzwań dla inkubatorów biznesu w tych krajach jest zapewnienie stabilnych źródeł finansowania w perspektywie długoterminowej. W większości tych krajów, stabilność finansowa jest zapewniona tylko przez określony okres, co nie pozwala na rozwijanie szerokiej oferty usług. Tylko kilka inkubatorów przedsiębiorczości ma zapewnione stabilne długoterminowe finansowanie ze środków publicznych.
Założycielami inkubatorów w krajach objętych badaniem są zarówno władze centralne jak i lokalne,
a także sektor prywatny. Ogólnie rzecz biorąc, inkubatory przedsiębiorczości oferują firmom rozpoczynającym działalność podstawowe usługi, obejmujące takie formy wsparcia, jak zapewnienie powierzchni biurowej czy dostęp do usług księgowych lub prawnych. Inkubatory zatrudniają zazwyczaj niewielu pracowników, a w razie potrzeby posiłkują się zewnętrznymi specjalistami
i usługami. Tylko niewielka część inkubatorów przedsiębiorczości specjalizuje się w jednej konkretnej dziedzinie. Natomiast, jeśli tak się dzieje, to zazwyczaj dziedzina ta związana jest np. ze specjalizacją pobliskiej uczelni lub wynika ze specjalizacji regionu.
Rzadko kiedy inkubatory oferują usługi, które skierowane są na rozszerzenie działalności na rynki międzynarodowe. Także monitoring i tzw. usługi miękkie nie należą do usług szczególnie popularnych. Ponadto nie ma ustalonych szczegółowych i jednolitych metod pomiaru sukcesu przedsięwzięcia
w jego fazie „inkubacji”, stąd wymiana rozwiązań i doświadczeń między poszczególnymi przedsiębiorstwami jest utrudniona.
Autorzy badań sugerują, że inkubatory biznesu powinny zwrócić większą uwagę na poszerzanie swej oferty o dodatkowe usługi, a także skupić się na bardziej szczegółowym monitorowaniu sukcesów przedsiębiorstw oraz mocniej wspierać przedsiębiorstwa w działaniach na poziomie międzynarodowym, stymulować wymianę doświadczeń i rozwijać usługi mające na celu wzrost eksportu.
Co ciekawe, najstarsza firma, które wzięła udział w badaniu inkubatorów istnieje zaledwie 15 lat.
IBI-NET jest projektem mającym na celu ustanowienie i wzmocnienie międzynarodowej sieci inkubatorów przedsiębiorczości w Regionie Morza Bałtyckiego. Partnerem wiodącym projektu jest Region Ryski. Projekt jest realizowany w ścisłej współpracy z Ryskim Uniwersytetem Technicznym (Łotwa), Fundacją Teknikdalen (Szwecja), Gminą Miasto Elbląg (Polska), Zachodniopomorskim Centrum Technologii (Niemcy), Parkiem Nauki i Technologii "Politechnika" (Białoruś) oraz Centrum Innowacji Hedmark (Norwegia).
Więcej informacji na: www.ibi-net.eu
________________________________________________________________________________


15-16 MARCA 2012 r.
W dniach 15-16 marca 2012 r. odbyło się robocze spotkanie Partnerów Projektu połączone ze spotkaniem Komitetu Sterującego Projektem.
Pierwszego dnia uczestnicy spotkania mieli okazję poznać działalność Leontief Centre w St. Petersburgu, system wsparcia i rozwoju biznesu w mieście i regionie – zwłaszcza w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw. Partnerzy Projektu uczestniczyli w spotkaniu z kadrą zarządzającą pierwszym miejskim inkubatorem przedsiębiorczości, która przedstawiła zasady działalności i finansowania inkubatora. Nie obyło się bez zwiedzania pierwszego miejskiego inkubatora oraz wizyty w siedzibach niektórych z inkubowanych firm.
Drugi dzień przeznaczony był na spotkanie Komitetu Sterującego Projektem. Zgodnie z zaplanowaną agendą poruszono następujące kwestie:
• działania przeprowadzone w ramach czwartego okresu raportowania
• działania będące w trakcie realizacji
• kwestie dotyczące finalizacji projektu – m.in. organizację konferencji końcowej oraz rozliczenie końcowe projektu
• strukturę poniesionych dotychczas wydatków w podziale na poszczególnych partnerów
• wskaźniki osiągnięte i te, które jeszcze pozostały do osiągnięcia
• ewaluację realizacji projektu, dokonaną przez poszczególnych partnerów
• możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektu będącego kontynuacją dotychczas prowadzonych działań.

         


________________________________________________________________________________


LUTY 2012 r.

7 lutego 2012 r. w Rydze odbyło się kolejne spotkanie robocze Partnerów Projektu, na którym omówione zostały postępy prac dotyczące realizacji:
• wytycznych funkcjonowania IBI Net – firma, zajmująca się opracowaniem tego dokumentu przedstawiła wstępne założenia, które powstały po wywiadach telefonicznych przeprowadzonych ze wszystkimi partnerami projektu
• narzędzia ICT do monitoringu firm znajdujących się w inkubatorach biznesu oraz wytycznych dotyczących finansowania przyszłego działania sieci IBI-NET – przygotowywanych przez niemieckiego partnera projektu
• portalu IBI Net, który ma służyć wymianie informacji pomiędzy firmami poszczególnych inkubatorów biznesu – przygotowywanego przez partnera z Riga Technical University na Łotwie.
Podczas tego spotkania omówiono również pozostałe kwestie organizacyjne, dotyczące:
• raportowania postępów projektu
• audytu wewnętrznego dot. realizacji projektu
• następnego spotkania partnerów projektu oraz spotkania Komitetu Sterującego Projektem
• przygotowania forum inkubatorów biznesu oraz konferencji końcowej.

         

Raport dot. stanu inkubatorów biznesu w Regionie Morza Bałtyckiego, opracowany przez szwedzkiego partnera projektu – Teknikdalen Foundation.

________________________________________________________________________________

STYCZEŃ 2012 r.
Opublikowano trzeci newsletter dotyczący realizacji Projektu – zainteresowani mogą znaleźć jego treść tutaj: http://www.ibi-net.eu/uploads/filedir/newsletter_ibinet_issue3.pdf


________________________________________________________________________________

3 LISTOPADA 2011 r.

Dnia 3 listopada 2011 r. w Rydze miało miejsce spotkanie robocze Partnerów Projektu, związane z dopracowaniem działania narzędzia ICT, niezbędnego do monitorowania i usprawniania działalności firm z inkubatorów biznesu.
Spotkanie miało na celu uszczegółowić moduły i działanie narzędzia ICT tak, aby było ono użyteczne i możliwe do zaadaptowania w praktyce w inkubatorach Partnerów Projektu. Przedstawiciele krajów partnerskich zaprezentowali pokrótce narzędzia i metody, które wykorzystywane są obecnie w poszczególnych inkubatorach biznesu do monitorowania i wzmacniania procesu rozwoju inkubowanych firm. Partner Projektu z Centrum Technologicznego Zachodniej Pomeranii w Niemczech przedstawił dotychczasową formułę działania narzędzia. Została ona przedyskutowana przez uczestników spotkania; wspólnie ustalono, w jaki sposób ma dalej być rozwijane to narzędzie.
Spotkanie robocze w Rydze było również okazją do omówienia kolejnych działań przewidzianych w harmonogramie Projektu oraz bieżących spraw organizacyjnych, jak również możliwości włączenia się projektu IBI-NET w inne inicjatywy pro-rozwojowe.

         

________________________________________________________________________________

5-6 PAŹDZIERNIKA 2011 r.
W dniach 5-6 października w Borlänge (Szwecja) odbyła się druga wizyta studyjna oraz spotkanie Partnerów Projektu IBI-NET. Przedstawiciele szwedzkiego Partnera Projektu – Fundacja Teknikdalen oraz zaproszeni goście przybliżyli dobre praktyki w zakresie zarządzania i finansowania inkubatorów biznesu. Trenerzy inkubowanych firm przedstawili techniki sprzedaży i komunikacji, a także sposób doboru firm do inkubatora biznesu. Przedstawiciel organizacje NLE, działającej na terenie Dalarna University College zaprezentował metody zachęcania studentów do rozpoczynania działalności gospodarczej jeszcze podczas studiów. Uczestnicy wizyty studyjnej mieli okazję pozyskać informacje na temat: regionu Dalarna, organizacji i działania uniwersytetu Dalarna University College, a także Innovationsbron – organizacji wspierającej komercjalizację początkowych stadiów pomysłów biznesowych w zakresie badań i innowacji.
Wizyta studyjna umożliwiła Partnerom Projektu zapoznanie się z działalnością:
• Boom Town – kreatywne centrum łączące w sobie edukację, biznes i wspólne działanie na rzecz wzmocnienia rozwoju przemysłu muzycznego, zarówno na poziomie regionalnym, jak i międzynarodowym; Boom Town powstał dzięki wsparciu środków unijnych; prowadzi dwa unikalne kierunki studiów – edukacja muzyczna (gdzie studenci doskonalą swoje zdolności w zakresie muzyki rockowej na poziomie uniwersyteckim) oraz kreatywne projektowanie oświetlenia scen i eventów (gdzie studenci uzyskują uprawnienia techników oświetlenia scenicznego)
• Dala Sports Academy – jedyne w swoim rodzaju środowisko umożliwiające rozwój w zakresie sportu, biznesu i badań; akademia to miejsce, w którym tworzona jest wspaniała atmosfera i warunki do trenowania, badań, edukacji, przedsiębiorczości związanej ze sportem oraz międzynarodowej działalności; Dala Sports Academy to dostęp do nowoczesnego zaplecza sportowego oraz 800 m2 laboratoriów badawczo-naukowych; wszelkie odkrycia naukowe poczynione na terenie DSA wywierają ogromny wpływ na regionalny i krajowy sport, działalność badawczą oraz lokalny przemysł związany ze sportem i zdrowiem
• Gamecubator – działa w mediach interaktywnych, takich jak wideo, audio, video i gry na rynku krajowym i międzynarodowym; zapewnia osobistego trenera biznesu, który wspiera studentów w procesie tworzenia pomysłu na biznes; oprócz dostępu do miejsc pracy, oprogramowania i licencji, które są niezbędne do rozwoju firmy, Gamecubator obsługuje firmy także w zakresie zagadnień finansowych; w ramach Gamecubator funkcjonuje tzw. PlayGroundSquad – miejsce, w którym powstają różne symulatory; w Gamecubator zarówno firmy szukające siedziby, jak i osoby myślące o rozpoczęciu nowej działalności gospodarczej, mają okazję rozwijać całkowicie nowe koncepcje biznesowe;
• Teknikdalen – fundacja, która od roku 1988 stara się pomagać innowatorom, przedsiębiorcom oraz małym firmom rozwijać ich pomysły biznesowe; Stiftelsen Teknikdalen gromadzi informacje kontaktowe i rozpowszechnia je pomiędzy różnymi firmami i instytucjami, przekazuje swoje know-how oraz wspiera w rozwoju firmy, które z pasją podchodzą do swoich planów biznesowych; jest również odpowiedzialna i prowadzi wiele projektów na szczeblu regionalny, krajowym i międzynarodowym (m.in. Gamecubator czy Boom Town); Teknikdalen wspiera nowe pomysły biznesowe i innowacje na ich drodze od pomysłu do wejścia na rynek; jest to fundacja, która ma ścisłe powiązania z biznesem, szkolnictwem wyższym oraz organizacjami sektora publicznego.

         

________________________________________________________________________________

15 WRZEŚNIA 2011 r.
15 września 2011 r. w Berlinie, podczas kolejnego spotkania roboczego w ramach Projektu, inkubatory biznesu oraz centra technologiczne z Niemiec, Łotwy, Norwegii, Szwecji, Białorusi i Danii przystąpiły do Stowarzyszenia Inkubatorów Biznesu IBI-NET. Powstało ono w celu zjednoczenia działań inkubatorów biznesu z Regionu Morza Bałtyckiego.
Założycielami Stowarzyszenia są przedstawiciele Łotwy: Riga Technical University (Politechnika w Rydze) oraz Business Development Incubator of Riga Region (Inkubator Rozwoju Biznesu Regionu Ryskiego). Partnerzy Stowarzyszenia z innych krajów zaangażowanych w realizację projektu „IBI-NET Międzynarodowa Sieć Inkubatorów Biznesu” to:
1. Niemcy: Technology Centre of Western Pomerania (Centrum Technologiczne Zachodnia Pomerania) oraz Technology Centre of Business Incubators “Oder” in Frankfurt (Centrum Technologiczne Inkubatorów Biznesu “Oder” we Frankfurcie)
2. Szwecja: Teknikdalen Foundation (Fundacja Teknikdalen)
3. Norwegia: Hedmark Innovation Centre (Centrum Innowacji Hedmark)
4. Białoruś: Scientific-Technological Park BNTU "Polytechnic” (Park Naukowo-Technologiczny BNTU „Politechnika”)
5. Dania: Business Centre in Bornholm (Centrum Biznesu w Bornholm).
Stowarzyszenie będzie funkcjonowało jako baza wymiany informacji, wiedzy i doświadczenia pomiędzy inkubatorami biznesu oraz przedsiębiorstwami. Umożliwi wspólną promocję ich interesów na szczeblu międzynarodowym. Celem działania stowarzyszenia jest stymulowanie rozwoju innowacyjnych pro-eksportowych przedsiębiorstw w Regionie Morza Bałtyckiego.
Stowarzyszenie IBI-NET zachęca inne inkubatory biznesu lub organizacje współpracujące z inkubatorami biznesu, by przyłączyły się do tej nowej inicjatywy.
Jānis Miezeris, Dyrektor Administracji Riga Panning Region – Lidera Projektu, mówi: „Wraz z naszymi partnerami pracujemy nad tym, aby zachęcić inkubatory biznesu z Regionu Ryskiego i innych krajów Regionu Morza Bałtyckiego do współdziałania. Próbujemy wzmocnić ich wiedzę oraz wykorzystać potencjał tkwiący w międzynarodowej współpracy i wymianie informacji pomiędzy inkubatorami biznesu i przedsiębiorstwami. Decyzja związana z założeniem Stowarzyszenia jest znaczącym krokiem, jeśli chodzi o zapewnienie trwałości tej współpracy po zakończeniu realizacji Projektu IBI-NET.”

         

________________________________________________________________________________

23-24 SIERPNIA 2011 r.
Podczas kolejnego spotkania w ramach „IBI-NET – Międzynarodowa Sieć Inkubatorów Biznesu”, poza dyskusjami na temat działań założonych na kolejny okres realizacji, Partnerzy Projektu mieli również okazję poznać doświadczenie Białorusi w zakresie prowadzenia parków technologicznych i inkubatorów biznesu.
Uczestnicy kolejnego spotkania Partnerów Projektu mieli możliwość odwiedzenia Parku Naukowo-Technologicznego BNTU „Politechnika” w Mińsku, którego działanie oparte jest na bliskiej współpracy naukowców i studentów. Jednym z działań parku jest wytwarzanie innowacyjnych produktów, takich jak wysokiej jakości wyposażenie medyczne dla szpitali.
Ponadto odbyła się wizyta w Młodzieżowym Inkubatorze Biznesu, który skupia 28 firm z różnych branż. Inkubator ten skupia się na firmach zorientowanych na eksport, tak więc większość działających w nim przedsiębiorców albo już eksportuje swoje produkty albo planuje eksport swoich wyrobów. Partnerzy Projektu mieli możliwość spotkać się m.in. z przedstawicielami firmy zajmującej się rysowaniem na płótnach dużych rozmiarów, która eksportuje swoje wyroby do Norwegii i Szwecji. Inkubator nie otrzymuje żadnej pomocy ze strony państwa, ale jest częściowo finansowany przez UNDP (Unitek Nations Development Programme) oraz władze miasta Mińsk.
Podczas spotkania menadżerów Projektu IBI-NET poruszono wiele istotnych kwestii. Przedstawiciele Politechniki w Rydze zaprezentowali portal IBI-NET, zaś przedstawiciele Centrum Technologii z Greifswaldu omówili postępy prac związanych ze stworzeniem narzędzia ICT do monitorowania rozwoju firm. Partnerzy Projektu zapoznali się również z wstępnymi agendami następnej wizyty studyjnej w Dalarna (Szwecja) w dniach 5-6 października, jak również konferencji kończącej realizację Projektu, która odbędzie się na wiosnę w Rydze.
III spotkanie Koordynatorów Projektu zaowocowało również ustaleniem konkretów dotyczących utworzenia Stowarzyszenia Inkubatorów Biznesu: inicjatorzy Stowarzyszenia podpiszą jego statut 15 września w Berlinie.
Aby zapewnić długoterminową współpracę pomiędzy inkubatorami biznesu w Regionie Morza Bałtyckiego, a także trwałość rezultatów projektu, Partnerzy Projektu IBI-NET podjęli decyzję o utworzeniu stowarzyszenia, które miałoby:
1. oferować platformę dla współpracy pomiędzy inkubatorami biznesu;
2. wzmacniać ich usługi poprzez:
• benchmarking,
• wspólne działania marketingowe,
• zapewnienie dialogu z uczelniami, instytucjami publicznymi, firmami, osobami fizycznymi, instytucjami unijnymi,
• wymianę wyspecjalizowanych usług, wspólne szkolenia nt. procesu inkubacji biznesowej,
• ściąganie funduszy
• koordynację badań, edukacji oraz transferu technologii.
Dla celów utworzenia stowarzyszenia powołano grupę roboczą złożoną z przedstawicieli Centrum Technologicznego w Greifswald (Niemcy), Fundacji Teknikdalen (Szwecja) oraz Centrum Innowacji w Hedmark (Norwegia). Zakłada się, że stowarzyszenie zjednoczy nie tylko Partnerów Projektu, ale także inne inkubatory biznesu z Regionu Morza Bałtyckiego.

         

________________________________________________________________________________
 

LIPIEC 2011 R.
Opublikowano drugi newsletter dotyczący realizacji Projektu – zainteresowani mogą znaleźć jego treść TUTAJ

W ramach realizacji Projektu zakończono analizę usług i potrzeb rozwojowych inkubatorów biznesu Regionu Morza Bałtyckiego. Za przeprowadzenie badań i przygotowanie raportu odpowiedzialny był Partner Projektu – Teknikdalen Foundation ze Szwecji. Wszelkie działania przeprowadzono przy aktywnym udziale pozostałych Partnerów Projektu, tj.: Riga Planning Region (Łotwa), Riga Technical University (Łotwa), Gminy Miasto Elbląg (Polska), Technology Centre of Western Pomerania (Niemcy), State Enterprise Scientific-Technological Park BNTU “Polytechnic” (Białoruś) oraz Innovation Centre Hedmark (Norwegia).
Raport pt. „Inkubatory Biznesu w Regionie Morza Bałtyckiego – sposoby zwiększenia jakości i efektywności działania”, zawierający wnioski i rekomendacje, można znaleźć na stronie internetowej: http://www.ibi-net.eu/uploads/filedir/biinbsr-analysis-final.pdf

________________________________________________________________________________


8-9 czerwca 2011 r.
W dniach 8-9 czerwca w Hamar (Norwegia) odbyła się wizyta studyjna, mająca na celu przedstawienie dobrych praktyk norweskiego partnera oraz podsumowanie trzeciego okresu realizacji Projektu. Zgodnie z założoną agendą:

 •  przedstawiciele Riga Technical University (Łotwa) zaprezentowali postępy w tworzeniu portalu IBI-NET; zaproponowano i zaakceptowano pewne rozwiązania i pomysły, usprawniające działanie portalu

 •  przedstawiciel Teknikdalen Foundation (Szwecja) przedstawił wyniki przeprowadzonej analizy usług i potrzeb rozwojowych inkubatorów biznesu w Regionie Morza Bałtyckiego oraz raport zawierający wnioski i rekomendacje dla dalszych działań w tym zakresie

 •  przedstawiciel Partnera niemieckiego – Technology Centre of Western Pomerania przedstawił postępy dot. tworzenia Stowarzyszenia Inkubatorów Biznesu oraz projekt statutu, jak również stan wdrażania narzędzi ICT

 •  koordynator Projektu ze strony Partnera Wiodącego zaprezentował uczestnikom spotkania postępy w realizacji Projektu oraz harmonogram prac na następny okres realizacji.


Podczas wizyty studyjnej w Hamar Partnerzy Projektu mieli również okazję: zapoznać się
z działaniami Norwegów w zakresie wdrażania innowacyjnych systemów; pozyskać informacje o regionie Hedmark, działaniu Centrum Innowacji Hedmark, tutejszego uniwersytetu oraz jednostek badawczo-naukowych; zobaczyć Centrum Innowacji w Hamar oraz Fabrikken w Lillehammer – swoisty inkubator biznesu dla ludzi kultury i sztuki.

         

________________________________________________________________________________


24-25 lutego 2011 r.

W dniach 24-25.02.2011 r. Gmina Miasto Elbląg była gospodarzem kolejnych spotkań partnerów Projektu: spotkania Menadżerów Projektu, spotkania Grupy Roboczej – wspólnie z przedstawicielami Projektu DISKE (Rozwój Systemów Innowacyjnych poprzez Wymianę Wiedzy) oraz spotkania Komitetu Sterującego Projektem. Uczestnicy Projektu z Łotwy, Białorusi, Norwegii, Szwecji i Niemiec mieli możliwość obejrzenia elbląskiej Starówki, nowo wybudowanego Elbląskiego Parku Technologicznego oraz Elbląskiego Inkubatora Nowoczesnych Technologii Informatycznych.

Zgodnie z zaplanowaną agendą, omówiono następujące tematy:

 •   osiągnięcia drugiego okresu realizacji Projektu, planowane i wdrożone dotychczas działania w ramach trzeciego i czwartego okresu realizacji Projektu

 •   postępy w przygotowaniu i wdrażaniu portalu IBI-NET

 •   postępy we wdrażania narzędzi ICT niezbędnych dla rozwoju inkubatorów biznesu

 •   planowana wizyta studyjne w Hedmark (Norwegia)

 •   Stowarzyszenie Inkubatorów Biznesu – prezentacja założeń i dyskusja

 •   Wytyczne operacyjne działania sieci IBI-NET – prezentacja i dyskusja.

Spotkanie Komitetu Sterującego Projektem dotyczyło: finansowej strony wdrażania Projektu; głównych wniosków oraz kolejnych kroków w realizacji działania związanego z analizą usług i rozwoju inkubatorów biznesu; dyskusji nt. utworzenia stowarzyszenia inkubatorów biznesu.

         

 ________________________________________________________________________________

 

18 stycznia 2011 r.

Kontynuując prace dot. zbierania informacji nt. stanu istniejącego oraz funkcjonowania inkubatorów biznesu w Regionie Morza Bałtyckiego, szwedzki partner Projektu – Teknikdalen Foundation zorganizował w Sztokholmie spotkanie grupy roboczej pracującej w zakresie analizy stanu istniejącego i warunków funkcjonowania inkubatorów biznesu w Regionie Morza Bałtyckiego. Spotkanie miało na celu podsumowanie badań i wywiadów przeprowadzonych w 10 inkubatorach biznesu (w Niemczech, Polsce, Białorusi, Szwecji i na Łotwie), wykorzystywanych przez nie narzędzi wsparcia sektora MŚP oraz jakości usług na obszarze objętym Projektem. Dyskusji zostały również poddane: zdolność zarządzania inkubatorami biznesu oraz problemy ich rozwoju.

Analiza przeprowadzonych wywiadów wskazała, że kluczowymi czynnikami sukcesu w działaniu inkubatorów biznesu są:

 •   zapewnienie długoterminowego finansowania inkubatorów

 •   możliwość oferowania inkubowanym firmom dostępu do różnych rozwiązań finansowych

 •   znaczenie inkubatorów biznesu w kontekście działania władz samorządowych

 •   wzmocniona wewnętrzna i zewnętrzna komunikacja

 •   kompetencje poszczególnych pracowników i całego zespołu

 •   oferta sieci i rynków międzynarodowych.

Jedną z głównych długookresowych rekomendacji, wynikających z przeprowadzonej analizy, jest utworzenie nowego stowarzyszenia – sieci inkubatorów biznesu Regionu Morza Bałtyckiego, działającej po zakończeniu realizacji Projektu.

 
           
 

 ________________________________________________________________________________

 


GRUDZIEŃ 2010 r.

Opublikowano pierwszy newsletter, dotyczący okresu jesień – zima. Dla zainteresowanych plik z newsletterem można pobrać z następującej strony internetowej: http://www.rpr.gov.lv/uploads/filedir/Projekti/IBI_NET/IBI_Net_Newsletter_final.pdf

 

 
________________________________________________________________________________

 

WRZESIEŃ – LISTOPAD 2010 r.

 

Po wizycie studyjnej w Greifswald (Niemcy) eksperci z Teknikdalen Foundation (Szwecja) rozpoczęli praktyczną część działania dot. analizy stanu i funkcjonowania inkubatorów biznesu w Regionie Morza Bałtyckiego. Elbląg, podobnie jak inni partnerzy Projektu, otrzymał kwestionariusze dotyczące ustalenia aktualnego stanu inkubatorów biznesu, które następnie rozesłano do 33 inkubatorów w Polsce. Wypełnione kwestionariusze stanowiły podstawę wyboru dwóch inkubatorów, w których w dniach 2-3 listopada 2010 r. zostały przeprowadzone dogłębne wywiady indywidualne. Przedstawiciele partnera ze Szwecji, Sture Ericsson oraz Jörgen Steen, wraz z koordynatorem projektu ze strony polskiej – Tomaszem Kubackim odwiedzili Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości oraz Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR w Mielcu. Przeprowadzono wywiady niezbędne do zebrania informacji na temat sytuacji tych inkubatorów w obszarze wspierania biznesu, usług przez nie oferowanych oraz możliwości ich rozwoju.


          

________________________________________________________________________________

30 sierpnia 2010 r.

Nowe doświadczenie dla inkubatorów biznesu Regionu Morza Bałtyckiego – wizyta studyjna w ramach projektu IBI-NET, Greifswald 18-20 sierpnia 2010 r.
W dniach 18-20 sierpnia w niemieckim mieście Greifswald w Centrum Technologii Pomorza Zachodniego (TZV), odbyło się drugie spotkanie partnerów projektu „IBI-NET – Międzynarodowa Sieć Inkubatorów Biznesu”.
Przypomnijmy, że IBI-NET to sieć, której budowa ma na celu wymianę różnych doświadczeń w obszarze wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, jak również stworzenie sieci współpracy inkubatorów przedsiębiorczości wokół Morza Bałtyckiego.

Centrum Technologii Zachodniego Pomorza (TZV) pełniło rolę gospodarza. W obradach uczestniczyli Partnerzy Projektu:
·
        
Region Planistyczny Ryga,
·
        
Politechnika w Rydze,
·         Fundacja Teknikdalen ze Szwecji,
·         Centrum Innowacji Hedmark z Norwegii,
·         Centrum Technologiczne Zachodnia Pomerania z Niemiec
·         Park Technologiczny BNTZ „Mezolit” z Białorusi
·         Gmina Miasto Elbląg.

Program wizyty był bardzo napięty. Pierwszego dnia w godzinach południowych uczestnicy spotkali się z władzami miasta i zapoznali z jego historią. Odbyły się również spotkania z wykładowcami uniwersyteckimi, dotyczące współpracy biznesu z nauką. Następne spotkania i konferencje odbywały się w Centrum Technologii Zachodniego Pomorza (TZV).
TZV zaprezentowało Partnerom Projektu swoje doświadczenia dotyczące istniejących struktur i usług wspierających biznes, łącznie z jego działaniem jako inkubator biznesu. W godzinach popołudniowych odbyło się posiedzenie grupy roboczej pod przewodnictwem partnera szwedzkiego. Spotkanie poświęcone było tworzonemu kwestionariuszowi, badającemu stan inkubatorów biznesu jako przyszłych partnerów IBI-NET. Ponadto odbyło się spotkanie z partnerami projektu DISKE, którego główne cele są bardzo zbliżone do celów projektu IBI-NET. Następnego dnia w godzinach porannych odbyły się wykłady na temat współpracy, wsparcia i tworzenia sieci instytucji otoczenia biznesu. Partnerzy IBI-NET podpisali porozumienie o przyszłej współpracy z partnerami projektu DISKE. Ma ona na celu stworzyć bazę wymiany doświadczeń między uczestnikami obydwu przedsięwzięć. Projekt IBI-NET ma na celu utworzenie i wzmocnienie międzynarodowej sieci inkubatorów biznesu
w Regionie Morza Bałtyckiego – platformy dla ciągłej wymiany informacji, know-how i technologii wspierającej rozwój innowacyjnych i nastawionych na eksport małych i średnich przedsiębiorstw Regionu Morza Bałtyckiego. Projekt DISKE skupia się głównie na zintensyfikowaniu transgranicznych relacji pomiędzy innowacyjnymi małymi i średnimi firmami, jak również na wzmocnieniu ich potencjału gospodarczego i konkurencyjności poprzez współpracę parków naukowo-technologicznych i inkubatorów biznesu. Tak więc istnieją odpowiednie warunki do stworzenia sieci współpracy pomiędzy tymi dwoma projektami.


W godzinach popołudniowych uczestnicy wizyty studyjnej spotkali się na warsztatach objętych patronatem Premiera Kraju Związkowego Republiki Federalnej Niemiec, Mecklenburg – Western Pomerania, Pana Erwina Sellering, a także Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Pana Władysława Husejko. Tematem warsztatów była: „Internacjonalizacja przedsiębiorstw oraz rola centrów technologii w Regionie Morza Bałtyckiego”. Partnerzy Projektu mieli okazję zaprezentować przed niemiecko-polską delegacją rezultaty współpracy i swoje projekty.

Ostatniego dnia wizyty odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego Projektu IBI-NET, który przeanalizował ostatni okres realizacji oraz sformułował wskazówki dla przyszłych działań przewidzianych w ramach Projektu.


  

10 sierpnia 2010 r.
 

Nowe doświadczenie dla inkubatorów biznesu Regionu Morza Bałtyckiego – wizyta studyjna w ramach projektu IBI-NET
Greifswald 18-20 sierpnia 2010 r.


Przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych, inkubatorów biznesu oraz innych instytucji okołobiznesowych z Regionu Morza Bałtyckiego odwiedzą Centrum Technologii Zachodniego Pomorza w Niemczech. Będzie to wizyta studyjna zorganizowana w ramach Projektu „IBI-NET – Międzynarodowa Sieć Inkubatorów Biznesu”. Jej głównym celem jest wymiana różnych doświadczeń w obszarze wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, jak również stworzenie sieci współpracy okołobiznesowej wokół Morza Bałtyckiego.


Pierwsza wizyta studyjna w ramach projektu IBI-NET odbędzie się w Greifswald (Niemcy). W dniach 18-20 sierpnia Centrum Technologii Zachodniego Pomorza (TZV) będzie pełniło rolę gospodarza względem pozostałych Partnerów Projektu (Region Planistyczny Ryga, Politechnika w Rydze, Fundacja Teknikdalen ze Szwecji, Centrum Innowacji Hedmark z Norwegii, Park Technologiczny BNTZ „Mezolit” z Białorusi oraz Gmina Miasto Elbląg). W ciągu tych trzech dni Centrum Technologii zaprezentuje Partnerom Projektu swoje doświadczenia dotyczące istniejących struktur i usług wspierających biznes, łącznie z jego działaniem jako inkubator biznesu. Dlatego też przedstawicielom różnych projektów wdrażanych przez Korporację Rozwoju Gospodarczego Vorpommern, Uniwersytet Ernst-Moritz-Arndt w Greifswald oraz Centrum Technologii Zachodniego Pomorza zostanie zaprezentowana praca TZV, jego cele i trudności, które napotyka w działaniu na rzecz biznesu.

Szwedzki partner zaprezentuje rezultaty ekspertyzy dotyczącej stanu inkubatorów biznesu. Dyskusja nt. rezultatów badań pomoże dostosować kolejne etapy realizacji Projektu. Podczas tego wydarzenia odbędzie się również pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego, mające na celu koordynację i monitorowanie działań projektowych. Komitet przeanalizuje ostatni okres realizacji Projektu oraz sformułuje wskazówki dla przyszłych działań przewidzianych w Projekcie.


Ponadto, gospodarze wizyty studyjnej przygotują spotkanie integracyjne Partnerów Projektu IBI-NET oraz Partnerów unijnego projektu DISKE. Ma ono na celu stworzyć bazę wymiany doświadczeń między uczestnikami obydwu przedsięwzięć. Główne cele obydwu projektów są bardzo zbliżone. Projekt IBI-NET ma na celu utworzenie i wzmocnienie międzynarodowej sieci inkubatorów biznesu w Regionie Morza Bałtyckiego – platformy dla ciągłej wymiany informacji, know-how i technologii wspierającej rozwój innowacyjnych i nastawionych na eksport małych i średnich przedsiębiorstw Regionu Morza Bałtyckiego. Projekt DISKE skupia się głównie na zintensyfikowaniu transgranicznych relacji pomiędzy innowacyjnymi małymi i średnimi firmami, jak również na wzmocnieniu ich potencjału gospodarczego i konkurencyjności poprzez współpracę parków naukowo-technologicznych i inkubatorów biznesu. Tak więc istnieją odpowiednie warunki do stworzenia sieci współpracy pomiędzy tymi dwoma projektami.

 
Drugiego dnia, w ramach 10. spotkania współpracy niemiecko-polskiej w TZV, odbędą się warsztaty „Internacjonalizacja przedsiębiorstw oraz rola centrów technologii w Regionie Morza Bałtyckiego”. Wydarzenie to objęte będzie patronatem Premiera Kraju Związkowego Republiki Federalnej Niemiec – Mecklenburg – Western Pomerania, Pana Erwina Sellering, a także Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Pana Władysława Husejko. Partnerzy Projektu będą mieli okazję zaprezentować przed niemiecko-polską delegacją rezultaty współpracy, a następnie swoje projekty.
 

________________________________________________________________________________“IBI-NET – MIĘDZYNARODOWA SIEĆ INKUBATORÓW BIZNESU”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa)

Gmina Miasto Elbląg, przy aktywnym udziale Elbląskiego Inkubatora Nowoczesnych Technologii Informatycznych, jest partnerem międzynarodowego Projektu, mającego na celu utworzenie i wzmocnienie międzynarodowej sieci inkubatorów biznesu w Regionie Morza Bałtyckiego – programu stałej wymiany informacji, know-how i technologii, wspierającego rozwój innowacyjnych i nastawionych na eksport małych i średnich przedsiębiorstw.

Program Region Morza Bałtyckiego 2007-2013
Priorytet 1: Wspieranie innowacji w Regionie Morza Bałtyckiego, Działanie 1.2 Transfer technologii

Partner wiodący:
Riga Planning Region – jednostka publiczna, zajmująca się planowaniem regionalnym

Projekt będzie wdrażany przy bliskiej współpracy następujących partnerów:

• ŁOTWA: Riga Technical University (Politechnika w Rydze)
• SZWECJA: Teknikdalen Foundation (Fundacja Teknikdalen)
• POLSKA: Gmina Miasto Elbląg
• NIEMCY: Technology Centre of Western Pomerania (Centrum Technologiczne Zachodnia Pomerania)
• BIAŁORUŚ: "Scientific-Technological Park BNTU "Polytechnic" (Park Naukowo-Technologiczny BNTU „Politechnika”)
• NORWEGIA: Innovation Centre Hedmark (Centrum Innowacji Hedmark)
• Partner stowarzyszony – ROSJA: "Leningrad Region Business Support Centre" („Centrum Wspierania Regionalnego Biznesu” w Leningradzie).

Okres realizacji Projektu: grudzień 2009 r. – czerwiec 2012 r.

Łączny budżet Projektu: 677.050 EUR, z czego:
• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 507.800 EUR
• Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa 2007-2013: 100.450 EUR
• partnerzy norwescy: 68.800 EUR

Krótki opis Projektu:
Międzynarodowa sieć inkubatorów biznesu IBI-NET ma stanowić forum dzielenia się wiedzą i technologiami między partnerami z Łotwy, Polski, Białorusi, Szwecji, Niemiec i Norwegii. Inicjatorem Projektu jest Riga Planning Region (Lider Projektu).

Główną ideą projektu jest pobudzenie potencjału partnerów w celu rozwiązywania wspólnych problemów w zakresie rozwoju innowacyjnych i proeksportowych małych i średnich firm, poprzez zwiększanie jakości oferowanych usług oraz skuteczności działania inkubatorów biznesu. Realizacja przedsięwzięcia ma przyczynić się do rozwoju przedsiębiorczości w Regionie Morza Bałtyckiego.

Partnerstwo w ramach Projektu zmniejszy lukę pomiędzy starszymi i nowszymi gospodarkami poprzez transfer najlepszych praktyk i narzędzi zarządzania inkubatorami biznesu. Inkubatory w krajach partnerskich przeszły już tzw. fazy „założenia” i „rozwoju” w tworzeniu środowiska fizycznej inkubacji i budowaniu relacji zapewniających ruch firm inkubowanych. Niemniej jednak dojrzała faza inkubacji wymaga wysokiej jakości, elastycznych i trwałych usług skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą wywrzeć wpływ na szerzej pojmowaną gospodarkę. Dlatego też inkubatory biznesu powinny budować swój potencjał menadżerski na wymianie informacji, ekspertyz i know-how pomiędzy podobnymi jednostkami w regionie. Ułatwi to zwiększanie finansowania trwałości działania inkubatorów oraz transfer technologii pomiędzy Wschodem i Zachodem. Projekt ma rozwinąć niewykorzystane możliwości związane z utworzeniem sieci inkubatorów biznesu, która przyczyni się do zwiększenia jakości i efektywności usług wspierających biznes.

Projekt składa się z czterech pakietów roboczych (WP):
• WP 1 „Zarządzanie i administrowanie Projektem”
• WP 2 „Komunikacja i informacja”
• WP 3 „Utworzenie sieci IBI-NET",
• WP 4 „Budowanie potencjału sieci IBI-NET”.
 
Działania przewidziane w projekcie:
• benchmarking usług oferowanych przez inkubatory biznesu Regionu Morza Bałtyckiego w celu zidentyfikowania ich potrzeb tak, by poznać usługi wspierające biznes, umożliwiające rozwój innowacyjnych i pro-eksportowych małych i średnich przedsiębiorstw,
• opracowanie zasad współpracy i rozwoju inkubatorów biznesu, niezbędnych dla stworzenia otwartego i skierowanego na innowacje otoczenia biznesu w Regionie Morza Bałtyckiego,
• utworzenie sieci IBI-NET, łączącej inkubatory biznesu z Regionu Morza Bałtyckiego, w celu nawiązania międzynarodowej współpracy, umożliwiającej stałą wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk,
• budowanie potencjału inkubatorów biznesu poprzez wprowadzenie narzędzi ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne), niezbędnych dla analiz oraz planowania rozwoju innowacyjnych i pro-eksportowych małych i średnich firm,
• wypracowanie mechanizmów trwałości finansowej dla inkubatorów biznesu.
 
Planowane rezultaty:
• międzynarodowa sieć współpracy instytucji wspierających biznes – IBI-NET – baza doświadczeń, know-how i informacji, umożliwiających świadczenie najnowocześniejszych usług skierowanych do innowacyjnych i nastawionych na eksport małych i średnich przedsiębiorstw Regionu Morza Bałtyckiego,
• know-how i metody wzmacniania działalności inkubatorów biznesu, niezbędne dla wspierania internacjonalizacji, rozwoju strategicznego i działań pro-eksportowych małych i średnich przedsiębiorstw,
• instrumenty trwałości finansowej dla inkubatorów biznesu, oparte na najlepszych praktykach w Regionie Morza Bałtyckiego,
• współpraca pomiędzy inkubatorami biznesu i wspieranymi przez nie przedsiębiorstwami z Regionu Morza Bałtyckiego

Dodatkowe informacje:
Koordynator Projektu: Tomasz Kubacki – Kierownik Elbląskiego Inkubatora Nowoczesnych Technologii Informatycznych;
adres: Al. Grunwaldzka 135, Elbląg; tel. 55 611-55-07 e-mail:
tomasz.kubacki@einti.eu

Program Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013 jest efektywnym narzędziem finansowania współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego