ZIT mapa

Zgodnie z tym modelem instrument ZIT w województwie zostanie zastosowany na terenie Olsztyna, Elbląga i Ełku oraz na obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie.

Gminy chcące realizować ZIT są zobligowane do zawiązania zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa – Związku ZIT i przygotowania wspólnej Strategii ZIT.
W celu spełnienia warunków formalnych dla uruchomienia instrumentu ZIT” (bis) Elbląga na terenie EOF jako ośrodka subregionalnego, w dniu 09 kwietnia 2014 r. podpisane zostało Porozumienie administracyjne w sprawie powołania Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Związek ZIT dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego (EOF) tworzą:
- Gminę Miasto Elbląg
- Gminę Elbląg
- Gminę Milejewo
- Gminę Młynary
- Gminę Tolkmicko
- oraz dodatkowo Powiat Elbląski
(w obszarze gmin: Gminy Elbląg,
Gminy Milejewo, Gminy Młynary,
Gminy Tolkmicko).

Związek ZIT w dniu 22 lipca 2016r. podpisał porozumienie z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie realizacji instrumentu rozwoju terytorialnego zintegrowane inwestycje terytorialne ZIT” (bis) Elbląga – subregionalny, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Jakie projekty mają szansę na dofinansowanie
Ideą ZIT” (bis) Elbląga jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania wspólnych atutów i rozwiązywania problemów. Dlatego dofinansowane projekty nie będą mogły być oderwanymi od siebie, punktowymi inwestycjami. Przedsięwzięcia muszą być:

 • zintegrowane służące kompleksowemu rozwiązywaniu problemów miasta i jego obszaru funkcjonalnego;
 • powiązane z rdzeniem EOF (muszą rozwiązywać problemy generowane przez miasto-rdzeń zarówno na jego terenie, jak i na obszarze całego EOF);
 • znaczące dla całego obszaru realizacji ZIT” (bis) Elbląga (rezultaty projektu powinny być przedmiotem zainteresowania większości gmin należących do Związku ZIT w ramach EOF).

Na bazie wyznaczonych celów i priorytetów w Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, kierunków interwencji wynikających z wytycznych Ministerstwa Rozwoju oraz celów wskazanych w Strategii dla OSI Ośrodki subregionalne, Związek ZIT w ramach EOF określił następujące obszary wsparcia:

 1. Wspieranie efektywności energetycznej oraz promowanie strategii niskoemisyjnych.
 2. Rozwój zrównoważonego, sprawnego transportu łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny
 3. Przywracanie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych obszarów miejskiego obszaru funkcjonalnego.
 4. Wzmacnianie rozwoju funkcji symbolicznych budujących międzynarodowy charakter i ponadregionalną rangę miejskiego obszaru funkcjonalnego oraz poprawa dostępu i jakości usług publicznych w całym obszarze funkcjonalnym.

Przyznana alokacja na ZIT” (bis) Elbląga
w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego:

Oś priorytetowa PI Fundusz Alokacja (w EUR) Środki budżetu państwa (w EUR) Alokacja łącznie (EUR)
Efektywność energetyczna 4e EFRR 2 000 560 266 741 2 267 301
Infrastruktura transportowa 7b EFRR 4 000 000 533 333 4 533 333
Obszary wymagające rewitalizacji 9b EFRR 9 630 898 1 195 622 10 826 520
Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych 9a EFRR 10 871 014 0 10 871 014
Łącznie EFRR 26 502 472 1 995 696 28 498 168
Kadry dla gospodarki 10i EFS 5 186 983 610 234 5 797 217
10iv EFS 5 186 982 305 117 5 492 099
Łącznie EFS 10 373 965 915 351 11 289 316
Razem: 36 876 437 2 911 047 39 787 484  

PODSTAWY PRAWNE

Koncentracja na obszarach funkcjonalnych w polityce spójności UE w perspektywie finansowej 2014-2020, przejawia się m.in. ustanowieniem nowego instrumentu – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ang. integrated territorial investments). Definiowane są one jako zintegrowane działania, mające służyć rozwiązywaniu problemów występujących w miejskich obszarach funkcjonalnych. Wsparcie dla nich ma być programowane za pomocą strategii rozwoju obszarów miejskich bądź innych strategii lub paktów terytorialnych.

Instrument Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) został umocowany w dwóch unijnych aktach prawnych, do których należą:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy, dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne, dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006.

Czym jest ZIT

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowe narzędzie, za pomocą którego realizowane będą strategie terytorialne, przede wszystkim dotyczące zintegrowanych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Przy pomocy tego instrumentu, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego miejskich obszarów funkcjonalnych mogą realizować zintegrowane przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego – na poziomie poszczególnych województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020.

Obszar realizacji ZIT

Zgodnie z dokumentem Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce zatwierdzonym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 22 lipca 2013 r., samorządy województw mają możliwość przeznaczenia środków na realizację ZIT na terenie miast wojewódzkich i powiązanych z nim obszarów funkcjonalnych. W zależności od decyzji samorządu województwa istnieje możliwość realizacji ZIT w miastach o charakterze regionalnym i subregionalnym i na obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie. Z możliwości tej skorzystał Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjmując w dniu 22 października 2013 r. Model Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

Istotą zastosowania ZIT jest wsparcie projektów ważnych z punktu widzenia rozwoju ośrodków miejskich, mających znaczenie dla całego obszaru funkcjonalnego.

Warunkiem realizacji ZIT jest:

 • zawiązanie sformalizowanej współpracy pomiędzy miastem wojewódzkim i powiązanym z nim obszarem funkcjonalnym,
 • posiadanie dokumentu strategicznego określającego cele, kierunki rozwoju, zasady współpracy oraz najważniejsze przedsięwzięcia do realizacji wynikające z analizy barier i potencjałów rozwojowych – strategii ZIT.

Celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, które z założenia mają przyczynić się do zwiększenia efektywności realizacji polityki spójności jest:

 • sprzyjanie rozwojowi współpracy i integracji na obszarach funkcjonalnych największych polskich miast,
 • promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych jednostek administracyjnych na miejskich obszarach funkcjonalnych,
 • realizacja zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast i ich obszarów funkcjonalnych,
 • zwiększenie wpływu miast i powiązanych z nimi obszarów funkcjonalnych na kształt i sposób realizacji działań wspieranych na ich obszarze w ramach polityki spójności.
   

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne finansowane są przede wszystkim ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), zarówno z alokacji EFRR, jak i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). W przypadku województwa warmińsko-mazurskiego szacunkowa alokacja wsparcia wynosi odpowiednio 81 475 175 euro z EFRR i 31 892 143 euro z EFS. Dodatkowym źródłem wsparcia Strategii ZIT są środki programów krajowych, służące jako wsparcie wybranych projektów komplementarnych wynikających ze Strategii ZIT.

Biuro ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg
Budynek „D” (Budynek Urzędu Stanu Cywilnego), II piętro, p. 22
tel. 55 239-33-26
fax: 55 239-32-74
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Kierownik Biura – Andrzej Nitka
Budynek „D” (Budynek Urzędu Stanu Cywilnego), II piętro, p. 22
tel. 55 239-32-35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aleksandra Zglińska – główny specjalista ds. rekomendacji, monitoringu i sprawozdawczości
Budynek „D” (Budynek Urzędu Stanu Cywilnego), II piętro, p. 22
tel. 55 239-33-66
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Magdalena Gołębiowska – specjalista ds. administracyjnych i obsługi Komitetu Sterującego
Budynek „D” (Budynek Urzędu Stanu Cywilnego), II piętro, p. 22
tel. 55 239-33-26
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.