Podczas drugiego posiedzenia Komitetu Monitorującego, które odbyło się 29 lipca 2015 roku, zostały zatwierdzone kryteria wyboru projektów związanych z infrastrukturą drogową i walką z bezrobociem.

Komitet zatwierdził kryteria wyboru projektów - czyli zasady oceniania wniosków - dla następujących działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020):
• Działania 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym, osi priorytetowej Infrastruktura transportowa,
• Działania 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy, osi priorytetowej Regionalny rynek pracy.

Zasady określone w dokumentach pozwolą skutecznie ubiegać się o dofinansowanie ze wskazanych obszarów. Ważnym punktem spotkania było przyjęcie strategii komunikacji RPO WiM 2014-2020.

Ponadto członkowie komitetu zapoznali się z projektem szczegółowego opisu osi priorytetowej Infrastruktura transportowa oraz powołali grupę roboczą do spraw przedsiębiorczości i gospodarki Komitetu Monitorującego RPO. Regulamin prac grupy zostanie przyjęty na jej pierwszym posiedzeniu.

W pracach Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020, któremu przewodniczy marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Gustaw Marek Brzezin, biorą udział przedstawiciele samorządów, administracji rządowej, organizacji pozarządowych, świata nauki, partnerzy społeczni, a także członkowie Komisji Europejskiej. Głównym zadaniem gremium jest dbanie o skuteczną i prawidłową realizację regionalnego programu, zatwierdzanie sprawozdań z jego realizacji oraz akceptowanie jego zmian.

Więcej informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2014-2020 na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl