Za nami kolejne posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020).

Członkowie komitetu zatwierdzili kryteria wyboru projektów w kolejnych pięciu osiach priorytetowych. Przyjęte dokumenty precyzują zasady oceniania wniosków.

W sumie jest to kilkanaście działań i poddziałań, w ramach których będą ogłaszane pierwsze konkursy. Potencjalni beneficjenci mają szanse na uzyskanie dofinansowania związanego z projektami w zakresie inkubowania przedsiębiorstw, edukacji przedszkolnej, szkolnictwa zawodowego czy kształcenia osób dorosłych. Kolejne działania, w których zatwierdzono kryteria dotyczą aktywizacji zawodowej, wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem.

 

Komitet zapoznał się z projektami "Szczegółowego opisu osi priorytetowych oraz zatwierdził kryteria wyboru projektów" dla następujących działań i poddziałań RPO WiM 2014-2020:

 • poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw,
 • działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej,
 • poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe,
 • poddziałanie 2.3.1 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych,
 • poddziałanie 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych,
 • poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe,
 • działanie 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe,
 • działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia,
 • działanie 10.5 Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe,
 • działanie 10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw  MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe,
 • poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe,
 • poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe,
 • poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

Dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.rpo.14-20.warmia.mazury.pl/

Ponadto członkowie komitetu powołali w swoim gronie grupę roboczą do spraw edukacji. Ma ona charakter doradczy i opiniodawczy w zakresie obszaru swojego działania. Przy komitecie działa już na tych samych zasadach grupa do spraw przedsiębiorczości i gospodarki.

Posiedzenie odbyło się 7 września br. w Olsztynie.

W pracach Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020, któremu przewodniczy marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Gustaw Marek Brzezin, biorą udział  reprezentanci samorządów, administracji rządowej, organizacji pozarządowych, świata nauki, partnerzy społeczni, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej. Głównym zadaniem gremium jest dbanie o skuteczną i prawidłową realizację regionalnego programu, zatwierdzanie sprawozdań z jego realizacji oraz akceptowanie jego zmian.