Wyniki konkursu na kształcenie ogólne – poddziałanie 2.2.2

Zakończyła się weryfikacja wniosków o dofinansowanie złożonych na konkurs nr RPWM.02.02.02-IZ.00-28-002/16 w ramach poddziałania2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg.
Decyzją Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego wybranych zostało pięć projektów, a łączną kwota dofinansowania wynosi 2 161 876,04 PLN.
Listę wniosków wybranych do dofinansowania można znaleźć pod adresem: http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/2006/wyniki-konkursu-rpwm020202-iz00-28-00216