Zakończył się proces wydawania rekomendacji Związku ZIT dla poddziałań 7.2.2 (infrastruktura drogowa) i 9.1.2 (infrastruktura ochrony zdrowia) RPO WiM 2014 – 2020.

Na posiedzeniu 17 lutego 2017 r. Komitet Sterujący Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego przyjął uchwały w sprawie wydania rekomendacji dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektów w ramach poddziałań:  7.2.2 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga - ZIT bis oraz 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.
Rekomendacje uzyskały następujące podmioty: w poddziałaniu 7.2.2 – Gmina Miasto Elbląg, natomiast w poddziałaniu 9.1.2 – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu, Szpital Miejski św. Jana Pawła II oraz Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu.