Ważne informacje

W dniu 17 lutego 2016 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195), która wprowadza od dnia 1 kwietnia 2016 r. program Rodzina 500+.

Gmina Miasto Elbląg jest Beneficjentem projektu pn. „Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 w ramach Osi priorytetowej 7: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałania 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli. Wdrożenie nowych nowe e-usług publicznych, ma na celu ułatwienie wzajemnej komunikacji pomiędzy mieszkańcami Elbląga, a Urzędem Miejskim.

Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Elblągu przypomina, że corocznie w terminie: od 1 kwietnia do 31 maja, a w uzasadnionych przypadkach w miarę potrzeby również w innych terminach, należy wykonać deratyzację.