NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ ALIMENTACYJNYCH

Departament Świadczeń Rodzinnych informuje, że wchodzą w życie nowe przepisy regulujące ściągalność alimentów (art. 209 § 1- 6 Kodeksu karnego)
Obowiązujące od 31.05.2017 r. prawo przewiduje zaostrzenie kar w przypadku przestępstw alimentacyjnych. Zlikwidowane zostało kryterium uporczywości budzące rozbieżności w orzeczeniach sądowych, umożliwiające uniknięcie kary przez rodziców niepłacących alimentów.

W chwili obecnej osoba uchylająca się od płacenia alimentów po trzech miesiącach będzie podlegać odpowiedzialności karnej. Konsekwencją może być grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku lub 2 lat gdy nierzetelny rodzic narazi swoje dziecko na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

Zaostrzone przepisy dają jednak możliwości uniknięcia kary. Gwarantuje to spłata całości zobowiązania w terminie wskazanym w znowelizowanym przepisie, tj. 30 dni od daty pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego.
Celem nowelizacji Kodeksu karnego jest poprawa efektywności egzekwowania zaległości alimentacyjnych oraz wyeliminowanie zjawisk celowego uchylania się osób zobowiązanych do alimentacji przez zatajanie uzyskiwanych dochodów i posiadanego majątku.