Rozmowy o przyszłości elbląskich szpitali

Prezydent Witold Wróblewski spotkał się dziś (17.02.2016) oraz wczoraj z załogami elbląskich szpitali miejskich. Celem spotkań było przekazanie pracownikom obu placówek informacji o aktualnej sytuacji oraz propozycji dalszego funkcjonowania obu szpitali.

- "Poprosiłem Państwa o to spotkanie, aby mieli Państwo pełną, rzetelną wiedzę na temat tego co dzieje się w naszych szpitalach. Jest wiele tematów, które powodują, że powinniśmy rozmawiać na temat tego, co dalej z naszymi placówkami. Od lipca ubiegłego roku wraz z dyrektorami naszych szpitali intensywnie pracowaliśmy i na podstawie przeprowadzonych analiz przygotowana została propozycja połączenia obu placówek" – podkreślał Prezydent Witold Wróblewski.

Prezydent zaznaczył, że głównymi argumentami przemawiającymi za takim rozwiązaniem i podjęciem działań  jest: pogarszająca się sytuacja finansowa Szpitala Miejskiego, obowiązek dostosowania pomieszczeń i urządzeń podmiotów leczniczych do nowych  standardów określonych rozporządzeniem Ministerstwa, których spełnienie będzie  wymagane do prowadzenia dalszej działalności leczniczej. Trzecim bardzo ważnym czynnikiem jest przygotowywana mapa potrzeb zdrowotnych w Polsce, uwzględniających specyfikę potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnych. Znalezienie się na niej zwiększy możliwość pozyskania dla szpitala funduszy unijnych.

Należy również wspomnieć, że połączenie obu placówek spowoduje powstanie silnego podmiotu, który będzie konkurencyjny dla innych szpitali. Tym samym będzie miał szanse na wyższy kontrakt z Narodowego Funduszu Zdrowia, co ułatwi pacjentom miejskich szpitali dostęp do usług medycznych.

- "Te propozycje, które wypracowaliśmy zostały zaopiniowane przez NFZ oraz zewnętrzną firmę konsultingową. Obie te opinie potwierdzają zasadność wzmocnienia szpitali poprzez ich połączenie. Co jednak najważniejsze połączenie to nie spowoduje zwalniania pracowników. Zatrudnienie w zakresie „białego personelu” nie ulegnie zmianie. Wśród kadry pozamedycznej natomiast zmniejszenie etatów odbywać się będzie jedynie poprzez przechodzenie na emerytury lub wygaszanie umów na czas określony. Dotyczy to 15,3 etatów" – zaznaczał Prezydent.

Jak wielokrotnie podczas spotkania z załogami podkreślał  Prezydent, przedstawiona koncepcja jest propozycją, która rozpoczyna dyskusję na temat dalszych losów obu szpitali. Szczegóły i konkretne rozwiązania opracowane zostaną przez zespół, który jutro powołany zostanie Zarządzeniem Prezydenta. W jego skład wejdą członkowie Rad Społecznych obu placówek, przedstawiciele załogi, związków zawodowych oraz Urzędu Miejskiego.