Wyjazdowe posiedzenie sejmiku w Elblągu

Jutro – 26 sierpnia odbędzie się w Elblągu wyjazdowe posiedzenie sejmiku województwa warmińsko – mazurskiego. IX sesja rozpocznie się o godz. 11.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie Sesji.
2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Sprawozdanie Marszałka Województwa z prac Zarządu w okresie między posiedzeniami Sesji.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Rola i znaczenie Elbląga i subregionu elbląskiego dla rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego:
- wystąpienie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego p. Gustawa
Marka Brzezina,
- wystąpienie Prezydenta Miasta Elbląg p. Witolda Wróblewskiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obchodów jubileuszu 550-lecia II pokoju toruńskiego – referujący: p. Piotr Żuchowski, Przewodniczący Sejmiku Województwa.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia złożonego przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego "Raportu okresowego nr XIV z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020 w I półroczu 2013 r." – referujący: p. Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa.
8. Rozpatrzenie Raportu okresowego nr IV z realizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 – referujący: p. Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa.
9. Omówienie inwestycji prowadzonych przez instytucje kultury i placówki oświatowe (po przyjęciu półrocznego sprawozdania z wykonania budżetu i po rozliczeniu środków niewygasających) – referujący: p. Jacek Protas, Wicemarszałek Województwa.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego" – referująca: p. Wioletta Śląska-Zyśk, Wicemarszałek Województwa.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie – referująca: p. Wioletta Śląska-Zyśk, Wicemarszałek Województwa.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce – referująca: p. Wioletta Śląska-Zyśk, Wicemarszałek Województwa.
13. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o. z siedzibą w Szymanach – referująca: p. Wioletta Śląska-Zyśk, Wicemarszałek Województwa.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na rzecz Gminy Rybno - referująca: p. Wioletta Śląska-Zyśk, Wicemarszałek Województwa.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie zadania zarządcy drogi - referująca: p. Wioletta Śląska-Zyśk, Wicemarszałek Województwa.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem warmińsko-Mazurskim a Gminą Giżycko w sprawie powierzenia Gminie wykonania zadań z zakresu własności zarządcy dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych Gminy Giżycko - referująca: p. Wioletta Śląska-Zyśk, Wicemarszałek Województwa.
17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Welskiemu Parkowi Krajobrazowemu - referująca: p. Sylwia Jaskulska, Członek Zarządu Województwa.
18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich - referująca: p. Sylwia Jaskulska, Członek Zarządu Województwa.
19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Parkowi Krajobrazowemu Wysoczyzny Elbląskiej - referująca: p. Sylwia Jaskulska, Członek Zarządu Województwa.
20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Mazurskiemu Parkowi Krajobrazowemu - referująca: p. Sylwia Jaskulska, Członek Zarządu Województwa.
21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Parkowi Krajobrazowemu Puszczy Rominckiej - referująca: p. Sylwia Jaskulska, Członek Zarządu Województwa.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Warmińsko-Mazurskich z siedzibą w Olsztynie – referujący: p. Jacek Protas, Wicemarszałek Województwa.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków z funduszy europejskich oraz udzielenie pomocy finansowej Partnerom Projektu na realizację zadań inwestycyjnych w ramach realizacji projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie" PO RPW 2007-2013 – referująca: p. Anna Wasilewska, Członek Zarządu Województwa.
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Giżyckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych powiatu związanych z kulturą fizyczną i turystyką oraz promocją powiatu w strefie objętej małym ruchem granicznym w związku z organizacją w 2015 r. konferencji dotyczącej funkcjonowania umowy o małym ruchu granicznym – referujący: p. Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa.
25. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w celu wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2015 rok – referujący: p. Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2015-2039 – referujący: p. Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa.
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2015 rok – referujący: p. Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa.
28. Sprawy organizacyjne Sejmiku.
29. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
30. Wnioski i oświadczenia radnych.
31. Przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji Sejmiku z dnia 24 czerwca 2015 r.
32. Sprawy różne.
33. Zamknięcie Sesji.