Zostań partnerem w projekcie profilaktyki i wykrywania zakaźnych chorób odkleszczowych

Prezydent Witold Wróblewski ogłasza nabór partnera spoza sektora finansów publicznych do przygotowania i realizacji wspólnego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Regionalny rynek pracy, Działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się (RPWM.10.07.00.IZ.00-28-001/2018) „Program polityki zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko – mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017-2021 w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania zakaźnych chorób odkleszczowych”.

Projekt ma na celu zmniejszenie zapadalności na choroby odkleszczowe wśród populacji województwa warmińsko-mazurskiego poprzez przeprowadzenie edukacji prozdrowotnej oraz badań diagnostycznych na terenie i wśród populacji subregionu elbląskiego.

Zaplanowane działania do realizacji w partnerstwie z podmiotem leczniczym dotyczą w szczególności:

1.    wspólnego przygotowania wniosku aplikacyjnego.
2.    wspólnego zarządzania projektem.
3.    przeprowadzenia cyklu działań edukacyjnych i badań diagnostycznych określonych w „Programie polityki zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko – mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017-2021 w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania zakaźnych chorób odkleszczowych”, adresowanych do następujących grup docelowych: w zakresie edukacji prozdrowotnej osoby w wieku aktywności zawodowej, tj. kobiety w wieku 18-59 lat oraz mężczyźni w wieku 18-64 lat, a w zakresie badań diagnostycznych kobiety w wieku 50-59 lat oraz mężczyźni w wieku 50-64 lat.

Partnerem w projekcie może być podmiot leczniczy, który:

•    posiada kontrakt z Płatnikiem na realizację świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej;
•    posiada min. 36-miesięczne doświadczenie w realizacji działań wskazanych w Programie Polityki Zdrowotnej na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania zakaźnych chorób odkleszczowych (dopuszcza się zawiązanie partnerstw podmiotów leczniczych w celu uzupełnienia się zasobami i doświadczeniem)
•    zapewni współpracę z laboratorium/ami posiadającymi uprawnienia do wykonywania testów Elisa IgM i IgG oraz Western blot IgM i IgG.

Podmioty zainteresowane partnerstwem mogą składać oferty do dnia 18.04.2018 r.

Szczegóły dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/48904