Trwa opracowanie „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Elbląga 2020+”

Trwa opracowanie „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Elbląga 2020+”

Z inicjatywy Prezydenta Miasta odbyły się warsztaty poświęcone wypracowaniu analizy SWOT jako elementu „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Elbląga 2020+”.


Było to kolejne spotkanie, podczas którego urzędnicy i przedstawiciele organizacji społecznych, m.in.: ESWiP, ERKON, Stowarzyszenia „Szansa na Rozwój”, Stowarzyszenia „Od nowa…”, Teen Challenge, Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu, instytucji PUP w Elblągu, KMP w Elblągu, Straży Miejskiej, MOPS, Pełnomocnika Prezydenta ds. Seniorów rozmawiają o problemach wiążących się z sytuacją osób bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych, opuszczających zakłady karne, ludzi starszych i dzieci pozostających poza opieką rodzicielską. Kolejnym krokiem będzie określenie celów i działań na podstawie analizy SWOT.

 


Zespół, z udziałem przedstawicieli miasta i organizacji społecznych, który pracuje nad dokumentem powołany został Zarządzeniem Prezydenta. Do tej pory wytypowano obszary problemowe w Elblągu oraz opracowano Diagnozę sytuacji społecznej mieszkańców Elbląga, na podstawie danych zastanych i badań ilościowych (ankieta do organizacji i mieszkańców) i konsultacji ze wszystkimi zaangażowanymi  w jej  tworzenie instytucjami. Znajdują się w niej informacje odnośnie demografii, migracji, skali udzielanej pomocy społecznej, opieki zdrowotnej, edukacji i innych zjawisk społecznych w Elblągu.


Ostatnim elementem opracowywanej Strategii będzie owskaźnikowanie rezultatów oraz  przygotowanie koncepcji systemu monitoringu i ewaluacji. Opracowany projekt dokumentu zostanie poddany szerokim konsultacjom społecznym.