Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego

Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego

Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego - Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego
W dniu 13.12.2016 r. odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Prezydenta Miasta Witolda Wróblewskiego. Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego jest organem pomocniczym Prezydenta Miasta w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego na terenie miasta Elbląg.

Praca Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w skład którego wchodzą przedstawiciele kierownictwa Urzędu Miejskiego w Elblągu, służb ratowniczych, porządkowych i bezpieczeństwa, instytucji pomocowych, organizacji pozarządowych oraz firm i instytucji podległych miastu polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do podejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań oraz reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.

Ostatnie posiedzenie MZZK poświęcone było omówieniu zamierzeń szkoleniowych na przyszły rok oraz zaplanowanemu na przyszły rok ćwiczeniu obejmującemu zagadnienia obronne, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego. Istotnym punktem posiedzenia było zopiniowanie zaktualizowanego Miejskiego Planu Zarządzania Kryzysowego.