Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku - Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

Funkcjonowanie Centrum Bezpieczeństwa Miasta w zakresie monitoringu wizyjnego, stan przygotowań w zakresie bezpieczeństwa i porządku w okresie świątecznym i noworocznym, plan pracy na rok przyszły – to tematy omawiane podczas ostatniego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Członkowie Komisji podsumowali również realizację zadań komisji problemowych programu „Bezpieczny Elbląg” oraz przedstawili propozycję projektów na rok 2017.

Komisja ds. Edukacji dla bezpieczeństwa wspólnie z działającymi na terenie miasta służbami w mijającym roku realizowała szereg inicjatyw edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży elbląskich przedszkoli i szkół. Na ten cel wydatkowano – 48.000 zł
Podczas ogólnomiejskiej imprezy dla przedszkolaków pn. „Jestem widoczny na drodze” każda placówka została obdarowana kamizelkami odblaskowymi dla maluchów.
Już po raz drugi realizowany był projekt „Bezpieczny EL- Przedszkolak”, w ramach którego w 22 elbląskich, publicznych przedszkolach organizowane były w kolejnych tygodniach spotkania tematyczne z poszczególnymi służbami mundurowymi i ratownikami medycznymi, dzięki którym maluchy mogły poznać specyfikę ich pracy oraz dowiedzieć się więcej na temat zasad bezpieczeństwa. Momentem kulminacyjnym projektu była Olimpiada Bezpiecznego El-Przedszkolaka, w której dzieci wraz z przedstawicielami służb mundurowych rywalizowały w konkurencjach sportowych oraz zadaniach sprawdzających wiedzę z zakresu bezpieczeństwa. Partnerami tego przedsięwzięcia były jednostki: Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia, Straży Miejskiej, Wojska oraz Nadleśnictwa.

Kontynuowane były także działania w ramach projektu „Cyberprzemoc”, adresowanego do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Celem programu było: rzetelne przekazanie informacji dotyczących form i skali zjawiska cyberprzemocy, uświadomienie młodzieży o konsekwencjach prawnych przemocy w Internecie, kształtowanie świadomości bezpiecznego korzystania z mediów elektronicznych, wskazanie skutecznych form przeciwstawiania się agresji elektronicznej oraz sposoby postępowania, w przypadku stwierdzenia zjawiska cyberprzemocy w środowisku uczniowskim.


Jak co roku Departament Edukacji i Sportu był organizatorem kolejnej edycji Warmińsko- Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Warmińsko- Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego 2016 r. Projekt skierowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Turnieje dotyczące ruchu drogowego miały na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drodze dzieci i młodzieży, a także podnoszenie świadomości w zakresie rekreacji rowerowej.

W ramach programu „Bezpieczny Elbląg” dofinansowano także projekty zrealizowane przez Komendę Miejską Policji, Straż Graniczną, Straż Pożarną oraz Straż Miejską, w tym między innymi: „Bezpieczny Stadion”, „Bez narkotyków”, „Czy pies musi gryźć”; „Bezpieczna droga do szkoły’; „Bezpieczne i zdrowe wakacje”; „Bezpieczne ferie i wakacje”, „Dopalacze”, „ORIENTUJ SIĘ!”, „Ognik”, „Ekologia na co dzień”, „Recykling-sprzątanie świata”.

Komisja ds. Rodziny i Spraw Społecznych na realizację zadań dot. Programu „Bezpieczny Elbląg” w 2016 roku otrzymała kwotę 42.681 złotych. 21.000 zł przeznaczone zostało dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację projektu „Bezpieczna rodzina-monitorowanie losów dziecka”, mającego na celu poprawę funkcjonowania rodziny i umiejętności wychowawczych rodziców. Odbywała się ona poprzez realizację:
•    programu odzyskać dziecko, skierowanego do rodziców, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej lub z niej powróciły
•    programu młoda mama, skierowanego do przyszłych mam korzystających z pomocy społecznej, przebywających w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo- wychowawczych lub mam, które urodziły już dzieci. Programu miał za zadanie uświadomić młodym matkom czym jest rodzicielstwo poprzez między innymi: zdobycie wiedzy na temat pielęgnacji, opieki, higieny dziecka, pobudzenie wśród młodych ludzi poczucia odpowiedzialności za dziecko, czy zwiększenie świadomości młodych matek w zakresie kosztów utrzymania dziecka
•    warsztatów na temat monitorowania losów dziecka, które skierowane były dla grupy 30 specjalistów (m.in. przedstawicieli mops, policji, pedagogów, psychologów szkolnych, kuratorów zawodowych, Zespołu Interdyscyplinarnego, rodzin zastępczych) pracujących z rodziną dysfunkcyjną, w szczególności doświadczającą przemocy, uzależnioną
•    programu  klub dobrych rodziców. Zajęcia w ramach klubu  przeznaczone są do rodziców, którzy chcą nawiązać głębszą i cieplejszą relację ze swoimi dziećmi, właściwie się nimi opiekować, wspierać ich rozwój i mądrze je wychowywać.

Pozostała kwota, czyli 21.681 zł przeznaczona została dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu na realizację Kampanii: „Bezpieczny senior”, „Wspólnie przeciw uzależnieniom”, „Monitorowanie problematyki przemocy w rodzinie oraz podejmowanie działań eliminujących to zagrożenie”.

Komisja ds. Bezpiecznych Przestrzeni w tegorocznym budżecie miała do dyspozycji kwotę 52.000 złotych. 20.000 zł otrzymało Przedszkole Nr 24 na wykonanie inwentaryzacji terenu placówki oraz części dokumentacji projektowej, a także zakup i nasadzenie roślinności. Zarząd Budynków Komunalnych za kwotę ok. 2500 zł zakupił natomiast 5 szt. kompletów Zestawu STOP dla przeprowadzaczy oraz przeprowadził szkolenie w tym zakresie dla dwóch osób.

Pozostałe środki trafiły do służb mundurowych.
Straż Miejska otrzymała dofinansowanie w kwocie 2.630 złotych na zakup sprzętu specjalistycznego dla EKO Patrolu (transporter, sieć na ptaki, chwytak na psy, chwytak na koty, zwierzęta leśne i węże, smycz, preparat dezynfekcyjny, rękawice ochronne).

Komenda Miejska Policji otrzymała dofinansowanie w kwocie 10.700 złotych, dotychczas wydatkowano kwotę na zakup aparatu fotograficznego, zestawu multimedialnego oraz na wydrukowanie materiałów edukacyjnych „Bezpieczne Przestrzenie”.

Komenda Miejska Straży Pożarnej natomiast otrzymała  5.000 złotych na materiały i wyposażenie Sali Edukacyjnej OGNIK przy ul. Browarnej, w tym: zestaw znaków bezpieczeństwa, książeczki malowanki dla dzieci pt. „Straż pożarna dzieciom”, zestaw 2 mikrofonów bezprzewodowych ze statywami i efekt świetlny inferno do symulacji płomieni.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku - Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku - Komisja Bezpieczeństwa i Porządku