Zaproszenie na konferencję "Chorzy psychicznie w społeczeństwie"

Stowarzyszenie "Serce za uśmiech" zaprasza 17 października na konferencję  „CHORZY PSYCHICZNIE W SPOŁECZEŃSTWIE”.

 

Konferencja odbędzie się w Ratuszu Staromiejskim. Wstęp wolny.

Program:
1.    9.00 – 9.10  Powitanie gości - Prezes Stowarzyszenia Małgorzata Adamowicz
2.    9.10 – 10.00 WYKŁAD - „Zaburzenia i choroby psychiczne – najczęściej występujące” - lekarz psychiatra Rafał Łuczak
3.    10.00 – 10.45 WYKŁAD -  „Stosunek społeczeństwa do zaburzeń i chorób psychicznych” - psycholog mgr Agata Niezgoda-Kudlak
4.    10.45 – 11.15  przerwa kawowa
5.    11.15 – 12.00 WYKŁAD - „Działania na rzecz integracji osób  z zaburzeniami psychicznymi   i przeciwdziałanie stygmatyzacji” - psycholog mgr Olga Boll
6.    12.00 – 12.45 WYKŁAD - „Społeczny wizerunek osób chorych psychicznie” - psycholog mgr Małgorzata Zabiełło
7.    12.45 – 13.00  Zakończenie


PATRONAT:
Grzegorz Nowaczyk Prezydent Elbląga
Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią SP ZOZ w Elblągu

Celem konferencji jest:
1. Udzielanie wsparcia psychicznego przez dorosłych osobom młodym w okresie kryzysów rozwojowych;
2. Rozwijanie twórczego myślenia jako warunek dokonywania wyborów i rozwiązywania problemów;
3. Przedstawienie informacji na temat umiejętności życiowych i uświadomienie ich ważności w rozwoju jednostki;
4. Radzenie sobie i kierowanie stresem, sytuacjami trudnymi i poszukiwanie pomocy.
5. Działania na rzecz integracji osób z zaburzeniami psychicznymi i przeciwdziałania piętnowaniu (stygmatyzacji).

- Postawy i uprzedzenia wobec osób z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi są jednym z istotnych, ale zaniedbanych tematów edukacji zdrowotnej. Negatywny wizerunek sprawia, że chory psychicznie cierpi podwójnie z powodu objawów swojej choroby oraz z powodu skutków napiętnowania i wykluczenia społecznego. Utrudnia to proces zdrowienia i powrotu do normalnego życia. Dlatego ważne jest kształtowanie właściwych postaw młodzieży i dorosłych wobec osób chorych psychicznie, przeciwdziałanie ich wykluczeniu oraz udzielanie im wsparcia i pomocy. - mówi Małgorzata Adamowicz, prezes Stowarzyszenia. - Zmiany cywilizacyjne i szybkie tempo życia nasilają ryzyko zaburzeń psychicznych. W ostatnich latach odnotowuje się wzrost częstości występowania zaburzeń psychicznych związanych z nadużywaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz wzrost liczby osób z zaburzeniami nastroju. We współczesnych społeczeństwach zaburzenia psychiczne stanowią poważny problem zdrowotny i społeczny, i stają się coraz poważniejszym źródłem obniżenia jakości życia i niepełnosprawności ludzi.
„Dane europejskie wskazują na znaczne rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych, co pociąga za sobą narastające koszty społeczne i gospodarcze. W 2004 roku 27% dorosłych mieszkańców Europy doświadczało zaburzenia zdrowia psychicznego. Najczęściej występujące problemy zdrowia psychicznego to zaburzenia lękowe i depresje. Przewiduje się, że do 2020 roku depresja będzie najpowszechniej występującym zaburzeniem psychicznym. Zaburzenia psychiczne kosztują państwo utratę 3-4% PKB i są najczęstszą przyczyną pobierania rent inwalidzkich. Grupą szczególnie wymagającą pomocy jest młodzież, ze względu na jej pogarszające się samopoczucie psychospołeczne ze stresu, narastającej przemocy, dostępności narkotyków. Planowane jest wdrożenie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, co byłoby zgodne z ustaleniami konferencji helsińskiej, nakazującej opracowanie w krajach Unii Europejskiej Krajowego Planu Działania w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym, z zapewnieniem odpowiednich środków finansowych.”Stowarzyszenie „Serce za Uśmiech”
przy  Elbląskim Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią SPZOZ