Studia magisterskie w PWSZ w Elblągu!

Studia magisterskie w PWSZ w Elblągu!

Studia magisterskie w PWSZ w Elblągu! - Studia magisterskie w PWSZ w Elblągu!
PWSZ w Elblągu w br akademickim podjęła starania o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów II stopnia (magisterskich) o profilu praktycznym na kierunku PEDAGOGIKA. 25 maja 2016r. Uczelnia otrzymała pozytywną decyzję MNiSW. Studia na tym kierunku będą realizowane w Instytucie Pedagogiczno-Językowym PWSZ w Elblągu.
Celem kształcenia studentów na kierunku: pedagogika w specjalnościach: wczesna edukacja, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią jest nabycie rozległej wiedzy i umiejętności praktycznych przez przyszłych nauczycieli.

- "Program studiów magisterskich zawiera przedmioty specjalistyczne poszerzające wiedzę i umiejętności w danej dziedzinie. Stosowany system boloński przewiduje elastyczność w wyborze niektórych przedmiotów i dopasowanie zestawu zajęć do własnego kierunku rozwoju kariery naukowej lub zawodowej. Absolwenci studiów II stopnia otrzymują tytuł zawodowy magistra i są przygotowani do podjęcia pracy zawodowej, rozpoczęcia studiów podyplomowych lub studiów doktoranckich" – mówi mgr Teresa Kubryń, Dyrektor Instytutu Pedagogiczno – Językowego PWSZ w Elblągu.


Absolwent studiów drugiego stopnia – magisterskich kierunku pedagogika o specjalności wczesna edukacja będzie posiadał pogłębioną i szczegółową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki i psychologii dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz wiedzę i umiejętności  praktyczne w zakresie planowania, organizowania, realizowania i ewaluacji procesu dydaktyczno-wychowawczego na etapie wczesnej edukacji  (przedszkole i klasy I–III szkoły podstawowej). Może znaleźć zatrudnienie jako nauczyciel przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III szkoły podstawowej. Jednocześnie będzie mógł prowadzić zajęcia w ramach edukacji domowej, nauczania indywidualnego oraz realizacji projektów unijnych związanych z edukacją małego dziecka.


Absolwent o specjalności wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zdobędzie przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego oraz zagrożonego niepełnosprawnością. Wiąże się to z przygotowaniem do projektowania i realizowania indywidualnych programów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę. Student będzie posiadał kompetencje do prowadzenia długofalowych działań rewalidacyjno – wychowawczych, stymulujących rozwój dziecka oraz do udzielania konsultacji i instruktażu rodzicom i innym specjalistom opiekującym się dzieckiem.


Absolwent specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią będzie posiadał kwalifikacje do realizacji zadań w placówkach oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych, terapeutycznych, socjalnych oraz  kwalifikacje umożliwiające mu zatrudnienie w instytucjach społecznych i edukacyjnych specjalizujących się w opiece i edukacji dziecka oraz opiece osób dorosłych. Będzie przygotowany do pracy z rodziną w charakterze np. asystenta rodziny oraz do samodzielnego organizowania procesów opiekuńczych i wychowawczych w ramach własnej działalności gospodarczej.


- "Studia te będą miały charakter praktyczny, co oznacza, że większość zajęć będzie prowadzona w formie ćwiczeń i warsztatów przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią. Oznacza to także, że studenci będą realizowali praktykę w wymiarze trzech miesięcy. Praktyka ta przyczyni się do rzetelnego przygotowania zarówno merytorycznego, jak i metodycznego" - podkreśla dr Iwona Kijowska, Prorektor ds. Kształcenia PWSZ w Elblągu i dodaje, że:
Proponowane studia magisterskie niewątpliwie przyczynią się do podniesienia poziomu zawodowego przyszłych nauczycieli, zwiększając ich kwalifikacje i kompetencje. Jest to bardzo istotne, ponieważ poziom wykształcenia i zakres kompetencji nauczycieli ma przecież olbrzymi wpływ na rozwój i kształtowanie osobowości młodego człowieka.