Pakiet informacji referendalnych

referendum
Dopisywanie do spisu wyborców, głosowanie korespondencyjne, głosowanie przez pełnomocnika, uprawnienia osób niepełnosprawnych i wykaz lokali dostosowanych do głosowania przez te osoby oraz wykaz miejsc przeznaczonych na umieszczanie obwieszczeń referendalnych i plakatów. Prezentujemy pakiet informacji referendalnych.

INFORMACJA W SPRAWIE DOPISYWANIA SIĘ DO SPISU WYBORCÓW

Zgodnie z art. 28 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) informuję, że osoba uprawniona od udziału w referendum, na jej pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Miejskiego w Elblągu najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. do 1 września 2015 r., jest dopisywana do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania znajdującym się na obszarze m. Elbląg.

Wnioski o dopisanie do spisu wyborców można składać w Departamencie Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu ul. Łączności 1.   

Szczegółowych informacji udziela Departament Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu pod numerami telefonów:       
55/  239-34-75
55/  239-34-76
55/  239-34-79
nr fax 55/  239-33-39
adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Każda osoba uprawniona do udziału w referendum może głosować korespondencyjnie.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez osoba uprawniona do udziału w referendum w Departamencie Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów, tj. do 24 sierpnia 2015 r.
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Zgłoszenie musi zawierać:
•    nazwisko i imię (imiona),
•    imię ojca,
•    datę urodzenia,
•    numer ewidencyjny PESEL,
•    oznaczenie referendum,
•    adres na który ma być wysłany pakiet wyborczy, albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego,
•    oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie,
•    żądanie załączenia nakładek w alfabecie Braille’a, o ile wyborca ich sobie zażyczy.

Osoba uprawniona do udziału w referendum, nie później niż 7 dnia przed dniem wyborów, otrzyma z Urzędu Miejskiego w Elblągu pakiet wyborczy do rąk własnych, za pokwitowaniem odbioru.

Nie mają prawa do głosowania korespondencyjnego osoby uprawnione do udziału w referendum przebywające w:
•    zakładach opieki zdrowotnej,
•    domach pomocy społecznej,
•    zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych, a także wyborcy głosujący przez pełnomocnika.

Szczegółowych informacji udziela Departament Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu:

pod numerami telefonów:       
55/  239-30-95
55/  239-34-74
nr fax 55/  239-33-39
adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zgodnie z art. 54 Kodeksu wyborczego prawo do głosowania przez pełnomocnika mają:
- osoby uprawnione do udziału w referendum, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat,
- niepełnosprawne osoby uprawnione do udziału w referendum posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także osoby posiadający orzeczenie organu rentowego o:
•    całkowitej niezdolności do pracy,
•    niezdolności do samodzielnej egzystencji,
•    o zaliczeniu do I gruру inwalidów;
•    o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być:
•    osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
•    mężowie zaufania.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów, tj. do 28 sierpnia 2015 r.

Do wniosku należy dołączyć:
•    pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa;
•    kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli osoba uprawniona do udziału w referendum udzielająca pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miała ukończonych 75 lat;
•    kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem – w przypadku gdy osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa do głosowania

Szczegółowych informacji udziela Departament Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu:

pod numerami telefonów:       
55/  239-34-75
55/  239-34-76
55/  239-34-79
nr fax 55/  239-33-39
adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


INFORMACJE O UPRAWNIENIACH NIEPEŁNOSPRAWNYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W REFERENDUM

I.    Prawo do uzyskiwania informacji o referendum

Niepełnosprawna osoba uprawniona do udziału w referendum, wpisana do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o:

•    terminie referendum oraz godzinach głosowania;
•    właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;
•    lokalach obwodowych komisji ds. referendum znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej, w tym o lokalach przystosowanych
do potrzeb osób niepełnosprawnych;
•    warunkach dopisania niepełnosprawnej osoby uprawnionej do udziału w referendum do spisu wyborców w wybranym przez nią obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jej stałego zamieszkania;
•    podmiotach uprawnionych do udziału udział w referendum;
•    warunkach oraz formach głosowania.

Informacje te są przekazywane niepełnosprawnej osobie uprawnionej do udziału w referendum, na jej wniosek, w Urzędzie Miejskim w Elblągu, po podaniu nazwiska, imienia (imion) oraz adresu stałego zamieszkania.

Informacje, o których mowa wyżej, są także dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podawane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie.

Szczegółowych informacji udziela Departament Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu:
pod numerami telefonów:       
55/  239-34-75
55/  239-34-76
55/  239-34-79
nr fax 55/  239-33-39
adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

II.    Głosowanie korespondencyjne

Każda osoba uprawniona do udziału w referendum może głosować korespondencyjnie.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez osobę uprawnioną do udziału w referendum w Departamencie Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu najpóźniej w 15 dniu przed dniem referendum, tj. do 24 sierpnia 2015 r.
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Zgłoszenie musi zawierać:
•    nazwisko i imię (imiona),
•    imię ojca,
•    datę urodzenia,
•    numer ewidencyjny PESEL,
•    oznaczenie referendum,
•    adres na który ma być wysłany pakiet wyborczy, albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego,
•    oświadczenie o wpisaniu osoby uprawnionej do udziału w referendum do rejestru wyborców w danej gminie,
•    żądanie załączenia nakładek w alfabecie Braille’a, o ile osoba uprawniona do udziału w referendum ich sobie zażyczy.

Osoba uprawniona do udziału w referendum, nie później niż 7 dnia przed dniem wyborów, otrzyma z Urzędu Miejskiego w Elblągu pakiet wyborczy do rąk własnych, za pokwitowaniem odbioru.

Szczegółowych informacji udziela Departament Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu:

pod numerami telefonów:       
55/  239-30-95
55/  239-34-74
nr fax 55/  239-33-39
adres email            Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

III.    Głosowanie przez pełnomocnika

Prawo do głosowania przez pełnomocnika mają:
- osoba uprawniona do udziału w referendum, która najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 lat,
- niepełnosprawna osoba uprawniona do udziału w referendum posiadająca orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także osoby posiadające orzeczenie organu rentowego o:
•    całkowitej niezdolności do pracy,
•    niezdolności do samodzielnej egzystencji,
•    o zaliczeniu do I gruру inwalidów;
•    o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być:
•    osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
•    mężowie zaufania;
•    osoby kandydujące w wyborach.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć najpóźniej do 9 dnia przed dniem referendum, tj. do 28 sierpnia 2015 r.

Do wniosku należy dołączyć:
•    pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa;
•    kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli osoba udzielająca pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miała ukończonych 75 lat;
•    kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem – w przypadku gdy osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

Szczegółowych informacji udziela Departament Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu:

pod numerami telefonów:      
55/  239-34-75
55/  239-34-76
55/  239-34-79
nr fax 55/  239-33-39
adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IV.    Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji ds. referendum, w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych

Niepełnosprawna osoba uprawniona do udziału w referendum może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jej miejsca zamieszkania.

Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy.

W tym celu powinna złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jej stałego zamieszkania.

Wniosek składa się w Urzędzie Miejskim w Elblągu najpóźniej w dniu 1 września 2015 r.

Informacja o lokalach obwodowych komisji ds. referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz w obwieszczeniu Prezydenta Miasta o numerach i granicach obwodów głosowania.

Szczegółowych informacji udziela Departament Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu:
pod numerami telefonów:       
55/  239-34-75
55/  239-34-76
55/  239-34-79
nr fax 55/  239-33-39
adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

V. Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a

Niepełnosprawna osoba uprawniona do udziału w referendum może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a, w lokalu wyborczym. W dniu referendum obwodowa komisja ds. referendum wraz z kartą do głosowania wyda osobie niepełnosprawnej, na jej prośbę, nakładkę na tę kartę.

Po oddaniu głosu niepełnosprawna osoba uprawniona do udziału w referendum obowiązana jest zwrócić komisji obwodowej nakładki na karty.

VI.     Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym


Niepełnosprawnej osobie uprawnionej do udziału w referendum, na jej prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tej osoby.

Dopuszczalne jest, aby na życzenie niepełnosprawnej osoby uprawnionej do udziału w referendum w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.

Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę niepełnosprawnej osoby uprawnionej do udziału w referendum, do przekazania ustnie treści obwieszczeń referendalnych oraz urzędowych informacji Państwowej Komisji Wyborczej zamieszczonych w lokalu komisji obwodowej.


LOKALE WYBORCZE DOSTOSOWANE DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Prezydent Miasta Elbląg informuje niepełnosprawne osoby uprawnione do udziału w referendum, że istnieje możliwość głosowania w lokalach obwodowych komisji ds. referendum dostosowanych do ich potrzeb.

Aby zagłosować w takim lokalu należy zgłosić się do Departamentu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu do 1 września 2015 r. w celu złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania znajdującym się na obszarze miasta Elbląg.

Na terenie miasta Elbląg znajdują się następujące lokale dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum:

1.    Obwód nr 1 - Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy, Koło PSOUU w Elblągu ul. Szarych Szeregów 32
2.    Obwód nr 3 - Przedszkole Niepubliczne „Akademia Krasnoludków”, ul. Macieja Kalenkiewicza 24
3.    Obwód nr 7 - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, ul. Obrońców Pokoju 44
4.    Obwód nr 14 i 15 - Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Modlińska 39
5.    Obwód nr 17 - NZOZ Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny KARAN, ul. Królewiecka 197
6.    Obwód nr 19 i 20 - Gimnazjum Nr 2, ul. Robotnicza 173
7.    Obwód nr 26 - Szkoła Podstawowa Nr 6, Aleja Józefa Piłsudskiego 4
8.    Obwód nr 27 - Zespół Szkół Gospodarczych, ul. Królewiecka 128
9.    Obwód nr 29 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1, ul. Mikołaja Kopernika 27
10.   Obwód nr 30 - Dom Pomocy Społecznej „NIEZAPOMINAJKA”, ul. Toruńska 17
11.   Obwód nr 32 i 33 - IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Henryka Sienkiewicza 4
12.   Obwód nr 34 - Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Generała Józefa Bema 37
13.   Obwód nr 45 - Przedszkole Nr 14, ul. Michała Bałuckiego 17
14.   Obwód nr 47 - Przedszkole Nr 18, ul. Romualda Mielczarskiego 47
15.   Obwód nr 50 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2, ul. Polna 8A
16.   Obwód nr 54 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Aleja Grunwaldzka 137
17.    Obwód nr 55 - Zespół Szkół Technicznych, ul. Artura Grottgera 71
18.    Obwód nr 56 - Gimnazjum Nr 6, ul. Rawska 3

Prezydent Miasta informuje, że w dniu głosowania Urząd Miejski w Elblągu zapewni transport osób niepełnosprawnych do wybranego lokalu wyborczego.

Zgłoszenia należy dokonać w dniu głosowania pod numerem telefonu: 55/  239-33-99.


INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum zarządzonym na 6 września 2015 r.

Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) informuję, że na urzędowe obwieszczenia referendalne zarezerwowany został środkowy pas słupów ogłoszeniowych, natomiast na plakaty podmiotów uprawnionych do udziału w referendum zarezerwowano górny oraz dolny pas słupów ogłoszeniowych. Wszystkie urzędowe obwieszczenia i plakaty podmiotów uprawnionych do udziału w referendum mogą być umieszczane bezpłatnie na wyszczególnionych poniżej słupach ogłoszeniowych:

1.    Aleja Odrodzenia – skrzyżowanie z ulicą Wiejską
2.    Aleja Grunwaldzka – przy Placu Dworcowym
3.    Aleja Niepodległości – skrzyżowanie z ulicą Broniewskiego
4.    Aleja Tysiąclecia – skrzyżowanie z Placem Grunwaldzkim
5.    Ulica Bema – na wysokości budynku nr 1
6.    Ulica Beniowskiego – skrzyżowanie z ulicą Świerkową
7.    Ulica Browarna – na  wysokości budynku nr 2
8.    Ulica Czerwonego Krzyża – przy przystanku autobusowym ulica Hetmańska
9.    Ulica Grochowska – skrzyżowanie z ulicą Orlą
10.    Ulica Grottgera – skrzyżowanie z ulicą Pabianicką
11.    Ulica Jaśminowa – na wysokości budynku Jaśminowa 3-5-7
12.    Ulica Kielecka – pętla autobusowa
13.    Ulica Kilińskiego – przy obudowie MPO
14.    Ulica Kochanowskiego – skrzyżowanie ulicy Sadową
15.    Ulica Kościuszki – skrzyżowanie z ulicą Wspólną  
16.    Ulica Kościuszki – skrzyżowanie z ulicą Agrykola
17.    Ulica Królewiecka – na wysokości ulicy Kopernika
18.    Ulica Królewiecka – na wysokości  Zespołu Szkół Gospodarczych
19.    Ulica Królewiecka – na wysokości Restauracji Viarus
20.    Ulica Królewiecka – na wysokości przystanku Mazury
21.    Ulica Lotnicza – na wysokości budynku ulica Lotnicza 43-45
22.    Ulica Mielczarskiego – przy Przedszkolu nr 18, skrzyżowanie z ulicą Skrzydlatą
23.    Ulica Myliusa – przy Przychodni Myliusa 20
24.    Ulica Ogólna – skrzyżowanie z ulicą Lubelską
25.    Ulica Okrzei – skrzyżowanie z ulicą Robotniczą
26.    Ulica Pionierska – skrzyżowanie z ulicą Fałata
27.    Ulica Podgórna – obok sieci sklepów
28.    Ulica Rycerska – na wysokości Parku przy Placu Wolności
29.    Ulica Saperów – naprzeciwko budynku Starostwa Powiatowego
30.    Ulica Stawidłowa – na wysokości budynku Stawidłowa 13,14
31.    Ulica Ślusarskiej – skrzyżowanie z ulicą Janowską
32.    Ulica Teatralna – na wysokości wjazdu do Centrum Handlowego Zielone Tarasy
33.    Ulica Zamkowa – skrzyżowanie z ulicą Drzewną, na wysokości ZSZ Nr 1
34.    Ulica Związku Jaszczurczego – skrzyżowanie z ulicą Wyspiańskiego
35.    Ulica Żeromskiego – skrzyżowanie z ulicą Prusa

Jednocześnie informuję, iż zamiar umieszczania materiałów referendalnych w innych miejscach niż w/w słupy ogłoszeniowe należy wcześniej uzgodnić z zarządcami tych obiektów.