Stypendia i wyprawki szkolne w roku szkolnym 2017/2018

przed nowym rokiem

przed nowym rokiem - przed nowym rokiem

Departament Edukacji i Sportu UM informuje, że wzorem lat ubiegłych, przy współpracy ze szkołami i placówkami oświatowymi, zbierane są wnioski o przyznanie stypendiów szkolnych na rok szkolny 2017/2018 dla uczniów (słuchaczy) zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Elbląg. Termin składania wniosków upływa 15 września br. Drugą formą wsparcia, z którego mogą skorzystać uczniowie niepełnosprawni jest rządowy program „Wyprawka szkolna”.

Kryteria przyznania stypendium szkolnego

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż 514 zł netto lub 634 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej (pełnoletniego ucznia/słuchacza prowadzącego jednoosobowe gospodarstwo domowe).

Do dochodu gospodarstwa domowego nie wlicza się środków z Programu Rodzina 500 plus.

Wnioski można pobrać:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/36513
  • z Elektronicznej Platformy Edukacyjnej (www.eped.pl) – moduł Stypendia,
  • w szkole, do której uczęszcza uczeń,  jeżeli szkoła prowadzona jest przez  Gminę Miasto Elbląg,
  • w Urzędzie Miejskim w Elblągu (pokój 318),  jeżeli  uczeń  pobiera  naukę w szkole  położonej  poza terenem Miasta Elbląg lub w  innych szkołach, dla  których Gmina Miasto Elbląg nie jest organem prowadzącym.

REGULAMIN
Uchwała w sprawie przyznawania stypendiów
Zmiany do uchwały 2010 rok - cz.1
Zmiany do uchwały 2010 - cz.2
Zmiany do uchwały 2012

Informacje dodatkowe:

  • Szkoła/placówka nie wypłaca Wnioskodawcy (rodzicowi/opiekunowi prawnemu/ pełnoletniemu uczniowi) gotówki.  Przyznane stypendium szkolne realizowane jest  w kasie szkoły/placówki (do której  uczęszcza uczeń) na zasadzie refundacji  -  po przedstawieniu dowodu zakupu (faktur  VAT, rachunków  imiennych) wystawionych na Wnioskodawcę.
  • W przypadku gdy rodzic dysponuje gotówką –  refundacja  następuje po okazaniu przez Wnioskodawcę faktur/rachunków do wysokości  przyznanego stypendium.
  • W przypadku gdy rodzic nie dysponuje gotówką –  refundacja  następuje w formie przelewu do sklepu – na podstawie faktur/rachunków - do wysokości  przyznanego stypendium.
  • Rodzic może realizować stypendium w różnych sklepach  i tym samym dzielić  kwotę, tak aby dokonać najpotrzebniejszych zakupów w najkorzystniejszej cenie. Szkoła udzieli refundacji do kwoty  przyznanego stypendium.


Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”

Wsparcie jest udzielane uczniom niepełnosprawnym w ramach programu w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym do kształcenia specjalnego lub w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a także zakupu materiałów edukacyjnych. Dofinansowanie zakupu podręczników obejmie uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Warunki udzielenia dofinansowania na rok szkolny 2017/2018

Uprawnieni do skorzystania ze wsparcia programu są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczający w roku szkolnym 2017/2018 do:
• klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
• klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
• klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
• klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego,
• uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, na zakup materiałów edukacyjnych – to dofinansowanie dotyczy uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do klasy II i III szkoły podstawowej, klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Z programu nie będą mogli skorzystać uczniowie uczęszczający do klasy II i III szkoły podstawowej, w tym uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, a także ze względu na zapewnienie dotacji celowej na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do odpowiednich klas szkół podstawowych oraz gimnazjów. Dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych przysługuje uczniom klasy II i III szkoły podstawowej jedynie wtedy, gdy ci uczniowie nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez MEN.

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem, wartość pomocy nie może przekroczyć kwot:

225 zł – dla ucznia:

a) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym
* uczęszczającego do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum albo szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;

390 zł – dla ucznia:
a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) słabosłyszącego,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–f
* uczęszczającego do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia albo klasy I branżowej szkoły I stopnia;

445 zł – dla ucznia:
a) słabowidzącego,
b) niesłyszącego,
c) słabosłyszącego,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–f
*uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej albo liceum plastycznego;

175 zł – dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczającego do klasy II i III szkoły podstawowej.
* w przypadku gdy nie korzysta z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 339 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

W czerwcu 2017r. Urząd Miejski w Elblągu zebrał szacunkowe dane wśród szkół na temat występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników.

Z szacunkowych danych wynika, iż liczba uczniów planowanych do objęcia wsparciem finansowym w ramach programu wyniesie 221 uczniów, w tym 43 uczęszcza do szkół  ogólnodostępnych, a 178 uczy się w szkołach specjalnych (łączna szacunkowa kwota wsparcia wyniesie 70 230,00zł).