"Za Życiem" - uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin


W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860), która określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do:


1)    świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności: diagnostykę prenatalną, świadczenie opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i leczenia szpitalnego, w tym zabiegi wewnątrzmaciczne, wsparcie psychologiczne, rehabilitację leczniczą, zaopatrzenie w wyroby medyczne, opiekę paliatywną i hospicyjną, poradnictwo laktacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem matek dzieci urodzonych przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży lub urodzonych z masą urodzeniową poniżej
2500 g;
2)    instrumentów polityki na rzecz rodziny.

 

Wsparcie obejmuje także zapewnienie:
1)    dostępu do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę;
2)    jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
3)    odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
4)    dostępu do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
5)    możliwość przeprowadzenia porodu w szpitalu III poziomu referencyjnego;
6)    innych świadczeń, w tym zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

     Ustawa daje również inne możliwości wsparcia rodzin, których dziecko posiada zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo o nieuleczalnej chorobie zagrażającej jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Jak skorzystać z uprawnień
Podstawą jest zaświadczenie, potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii lub neonatologii.

Z uprawnień mogą skorzystać:

  • rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to: ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu.
  • kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,
  • kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,
  • kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu: poronienia, urodzenia dziecka martwego, urodzenia dziecka niezdolnego do życia, urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

Celem skorzystania z uprawnień należy zgłosić się do asystenta rodziny zatrudnionego przez ośrodek pomocy społecznej.


Jednorazowe świadczenie
Departament Świadczeń Rodzinnych realizuje proces ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia (tj. przyjęcie wniosku, wydanie decyzji administracyjnej, realizacja wypłaty).
Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, przyznaje się jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł.
Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. Wniosek o wypłatę świadczenia należy złożyć w siedzibie Departamentu Świadczeń Rodzinnych w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Dokumenty niezbędne do otrzymania jednorazowego świadczenia to:

  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii lub neonatologii,
  • zaświadczenie lekarskie  lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.

INFORMATOR "ZA ŻYCIEM"