Safe School - bezpieczna szkoła. Polska i bułgarska.

wizyta w Elblągu

wizyta w Elblągu - wizyta w Elblągu


W ramach projektu edukacyjnego „Safe School - system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji kryzysowych” w Elblągu po raz kolejny przebywa i zbiera doświadczenia grupa przedstawicieli bułgarskiego samorządu (policjanci, nauczyciele oraz urzędnicy). Dziś goście z Bułgarii odwiedzili Urząd Miejski i spotkali się z prezydentem Elbląga. Spotkanie miało jeszcze jeden miły akcent, ponieważ było okazją do przekazania elbląskim policjantom nowego wozu patrolowego, którego zakup dofinansowany został z budżetu miasta. Kluczyki do nowego auta odebrał od prezydenta komendant Robert Muraszko.

- Cieszę się, że program "Safe School" realizowany jest ze wsparciem środków unijnych. W ubiegłym roku do naszego miasta pozyskaliśmy 20 mln, w tym 31.5 mln na różne działania i inwestycje. Pozyskiwanie środków z funduszy zewnętrznych i poszukiwanie partnerów, to jeden z moich priorytetów. Zmieniamy również nasze szkolnictwo, zarówno ogólne, jak i zawodowe. W tych obszarach również przygotowujemy się do pozyskiwania i wykorzystywania środków UE - mówił prezydent Wróblewski

- Mam nadzieję, że wypracowane wspólnie przez bułgarskich i elbląskich partnerów rozwiązania, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa, z powodzeniem będą wdrażane w szkołach - dodał prezydent

Jednym z punktów wizyty grupy z Bułgarii była też Szkoła Podstawowa Nr 14 w Elblągu, o czym więcej można przeczytać TUTAJ

Więcej o projekcie

„Safe School-  system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji kryzysowych”

Okres realizacji projektu:
01.09.2015 – 31.08.2017

Wartość projektu: 120 550,00 €, projekt jest w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej, nie wymaga ponoszenia wkładu własnego przez Urząd Miejski w Elblągu

Partnerzy lokalni projektu:
Urząd Miejski w Elblągu
Komenda Miejska Policji w Elblągu
Szkoła Podstawowa Nr 14 w Elblągu
Zespół Szkół Technicznych w Elblągu

Cel projektu:
Realizacja projektu ma na celu przede wszystkim zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych prowadzonych w szkołach. Projekt zwraca szczególną uwagę na potrzebę poprawy bezpieczeństwa dzieci w obszarze ruchu drogowego oraz wypracowanie bezpiecznego zachowania w sytuacjach kryzysowych, które mogą zaistnieć na terenie szkoły.
Projekt zakłada kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły, rozwijanie potencjału w zakresie bezpiecznego funkcjonowania uczniów w szkole, a także podnoszenie kompetencji nauczycieli i zwiększenie współpracy pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo działającymi w dziedzinie kształcenia i szkolenia dzieci
i młodzieży.

Dzięki realizacji projektu chcemy przekazać uczniom wiedzę i umiejętności radzenia sobie ze współcześnie zidentyfikowanymi zagrożeniami, a nauczycielom szerokie spektrum działań
w obszarze zapewnienia podopiecznym bezpieczeństwa oraz bogaty materiał do prowadzenia zajęć.

Innowacyjność projektu polega na tym, iż partnerzy będą zmierzać do wzmocnienia efektywności dotychczas podejmowanych w szkołach działań mających na celu zapewnienie  bezpieczeństwa uczniom oraz do opracowania metod i treści kształcenia związanych
z  bezpieczeństwem na drodze.

Produktem końcowym będzie:
1.  Program do nauczania (konspekty) – treści kształcenia związane z bezpieczeństwem na drodze (wydany w formie broszury).
2. Zbiór niezbędnych procedur w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych w szkole (wydane w formie broszury).

logo

„Safe School-  system współpracy samorządu lokalnego i policji na rzecz szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i sytuacji kryzysowych” Projekt współfinansowany ze srodków Unii Europejskiej w ramach programu „Erasmus+“

wizyta w Elblągu

wizyta w Elblągu - wizyta w Elblągu

wizyta w Elblągu

wizyta w Elblągu - wizyta w Elblągu

wizyta w Elblągu

wizyta w Elblągu - wizyta w Elblągu

wizyta w Elblągu

wizyta w Elblągu - wizyta w Elblągu

wizyta w Elblągu

wizyta w Elblągu - wizyta w Elblągu

wizyta w Elblągu

wizyta w Elblągu - wizyta w Elblągu

wizyta w Elblągu

wizyta w Elblągu - wizyta w Elblągu