Optymalne rozwiąznie - połączenie szpitali

konferencja

konferencja - konferencja


Połączenie obu miejskich szpitali w nową jednostkę, to temat dzisiejszej konferencji prasowej w Urzędzie Miejskim. Witold Wróblewski prezydent Elbląga prezentował wypracowane przez ostatnich kilka miesięcy, wspólnie z załogą obu szpitali, częścią związków zawodowych, radnymi, optymalne rozwiązanie, dzięki któremu powinien powstać jeden dobrze prosperujący i konkurencyjny na mapie usług medycznych szpital.

- To jedna z ważniejszych konferencji w tej kadencji, od czasu kiedy objąłem urząd prezydenta. Od sierpnia 2015 roku trwają prace nad wyborem najlepszego wariantu funkcjonowania szpitali. Dziś przedstawiamy propozycję ich funkcjonowania. Najkorzystniejszym wariantem jaki przyjęto jest połączenie obu szpitali - mówił prezydent Wróblewski

Prezydent przedstawił szczegółowy harmonogram spotkań, dzięki którym przyjęto najważniejsze rozwiąznia:

1. Rozpoczęcie spotkań roboczych Prezydenta Miasta z Dyrektorami obu szpitali miejskich – sierpień 2015 r.;
2. Spotkanie Prezydenta Miasta z załogą Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego – luty 2016r.;
3. Spotkanie Prezydenta Miasta z załogą Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II – luty 2016 r.;
4. Powołanie w lutym 2016 r. Zarządzeniem Prezydenta Miasta 31-osobowego Zespołu ds. optymalizacji funkcjonowania miejskich szpitali
5. Prace powołanego Zespołu trwały od 22.02.2016 roku do 10.05.2016 roku (6 posiedzeń, które zakończyły się wypracowaniem modelu funkcjonowania obu miejskich szpitali – forma połączenie). Za połączeniem szpitali głosowało - 19 osób, przeciw - 5 osób, wstrzymały się od głosu – 3 osoby
6. W sprawie wypracowanego modelu połączenia uzyskano pozytywne opinie: Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, niezależnego eksperta zewnętrznego, Rady OPZZ powiatu Elbląg, Elbląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych;

- Zależy mi przede wszystkim na zachowaniu bezpieczeństwa pacjentów. Nie wyobrażałem sobie również, by któryś ze szpitali przestał funkcjonować. W pierwszej kolejności należy ustabilizować sytuację gospodarczą szpitali i ograniczyć stratę jakim jest dług. Chciałem skomentować pojawiające się pogłoski, że szpitale będą prywatyzowane. Podkreślam, nie mam żadnych planów prywatyzacyjnych, nie mam takich zamiarów. Połączenie szpitali odbędzie się bez zmieniania ram ich funkcjonowania - mówił prezydent o ogólnych założeniach, jakie przyświecały zmianom organizacyjnym

- Połączony podmiot będzie miał mocniejszą pozycję i większe szanse w walce o kontrakty NFZ. Jesteśmy także w okresie, kiedy możemy jeszcze się ubiegać o środki unijne na modernizację szpitala - dodawał prezydent

Sprawy pracownicze

- Połączenie będzie się odbywać w sposób jak najmniej dotkliwy dla personelu i pracowników. Nikt z białego personelu nie straci pracy. Zaplanowana została natomiast redukcja o 10 etatów, jednak wiązać się ona będzie z przejściem konkretnych pracowników na emeryturę oraz wygaśnięciem umów na czas określony. Dla pozostałych 650 osób przygotowany został pakiet socjalny - wskazywał prezydent Wróblewski

W ramach wypracowanego modelu połączonych szpitali w sprawach pracowniczych przyjęto, że:
a) w nowej strukturze organizacyjnej zatrudnienie w zakresie „białego personelu” nie ulegnie zmianie;
b) zmniejszenie zatrudnienia w „części pozamedycznej” odbywać się będzie jedynie poprzez przechodzenie na emerytury (10 osób) lub wygaśnięcie umów na czas określony (razem zmniejszenie 16,5 etatu z ponad 650 osobowej załogi;
c) przygotowano pakiet socjalny w sprawie dodatkowych uprawnień pracowników obu szpitali, który zapewnia:
• zatrudnienie pracownikom przez okres 3 lat od daty połączenia szpitali;
• zrównanie w górę warunków płacowych pracowników w ciągu 2,5 roku od daty połączenia szpitali;
• w przypadku naruszenia warunków porozumienia Pracodawca poniesie sankcję w formie wypłacenia pracownikowi odprawy pieniężnej za cały gwarantowany w porozumieniu okres;
d) na dzisiaj trzy wymienione poniżej związki zawodowe z pięciu działających na terenie obu miejskich szpitali wyraziły pisemne stanowiska o zaakceptowaniu zapisów zaproponowanego pakietu socjalnego z dnia 23.05.2016 r.:
• Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych przy SPSZOZ, ul. Żeromskiego 22;
• NSZZ SOLIDARNOŚĆ w Elbląskim Szpitalu Specjalistycznych, ul. Komeńskiego 35;
• Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych przy Elbląskim Szpitalu Specjalistycznych, ul. Komeńskiego 35.

- Połączenie nastąpi poprzez przejęcie jednego szpitala przez drugi. Jednostką przejmującą będzie Szpital Specjalistyczny, przejmowaną Szpital Miejski. Odbędzie się to z zachowaniem wszystkich dotychczas funkcjonujących oddziałów. W tej chwili dyrektorem pełniącym obowiązki będzie Mirosław Gorbaczewski - mówił prezydent

Restrukturyzacja długu

- W wypracowanym modelu przyjęliśmy, że zobowiązania wymagalne przejmie Miasto, natomiast zobowiązania niewymagalne pozostaną w połączonym już szpitalu do regulacji - wskazywał rozwiązanie prezydent

• Elbląski Szpital Specjalistyczny pokrywa we własnym zakresie stratę z działalności;
• Szpital im. Jana Pawła II teoretycznie może pokryć część straty do wysokości amortyzacji tj.: 1.450.000 zł, a pozostałą część straty 2.160.000 zł może pokryć samorząd Miasta;
• w budżecie Miasta nie ma zarezerwowanych środków na pokrycie straty;
•  jeżeli podmiot tworzący nie pokryje straty tj.: 2.160.000 zł w ciągu trzech miesięcy licząc od końca czerwca 2016 roku, to jest zmuszony podjąć uchwałę o zmianie formy organizacyjno-prawnej, bądź zlikwidować szpital w okresie 12 miesięcy;
Nie podjęcie w czerwcu br. przez Radę Miejską w Elblągu uchwały łączącej szpitale spowoduje wzrost zobowiązań wymagalnych (przyrost miesięczny pół miliona złotych), a tym samym jest duże prawdopodobieństwo wystąpienia ze strony wierzycieli o wypłatę należnych zobowiązań (aktualnie 7.588.705 zł) z odsetkami, dodatkowymi kosztami egzekucyjnymi oraz kosztami odpraw pracowniczych.
• przejęcie przez Miasto zobowiązań wymagalnych Szpitala im. Jana Pawła II 7.600.000 zł;
• przejęcie przez Miasto kredytów Szpitala im. Jana Pawła II  3.800.000 zł;
• spłacić przez Miasto obecne zobowiązania Szpitala im. Jana Pawła II do 2017 roku 2.700.000 zł;
• zobowiązania niewymagalne przejmie skonsolidowana jednostka medyczna 2.300.000 zł.

Prezydent proponuje dokonanie spłaty wskazanych wyżej zobowiązań w układzie ratalnym przez 10 lat po około 1.470.000 zł rocznie.

Przedłożona propozycja jest jedyną możliwością zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych, tak aby nie zagrozić stabilności budżetu Miasta Elbląga. Spłata powyższa nie spowoduje pogorszenia wskaźników zadłużenia Miasta.


Argumenty za połączeniem szpitali

1. Przygotowany przez Prezydenta Miasta projekt uchwały zmieniający formę organizacyjno-prawną poprzez połączenie jest najkorzystniejszym rozwiązaniem dającym gwarancję poprawy sytuacji finansowej szpitala.
2. Łączenie szpitali przyczyni się do:
•    wyeliminowania zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów;
•    wyeliminowania strat na działalności gospodarczej szpitali;
•    zlikwidowania zobowiązań wymagalnych;
•    uzyskania większego kontraktu z NFZ;
•    umożliwienia obniżenia kosztów i wydatków poprzez ujednolicenie umów na realizację dostaw i usług;
•    pozyskania środków z Unii Europejskiej;
•    racjonalizacji wykorzystania potencjału szpitali;
•    zwiększenia konkurencyjności na rynku podmiotów leczniczych;
•    wpisania się w mapę potrzeb zdrowotnych.

Najbliższe plany
- Spotkałem się już z przewodniczącym Markiem Pruszakiem, aby zaproponować sesję nadzwyczajną w sprawie szpitali. Miałaby się ona odbyć 7 czerwca. Będę również rozmawiał z klubami radnych i przekonywał ich do przyjęcia wypracowanego dla obu szpitali rozwiązania - podkreślił prezydent Wróblewski

- Jeżeli uchwała zostanie podjęta należy w KRS zarejestrować nowy podmiot. Liczymy, że nowa placówka zostanie utworzona w listopadzie tego roku – mówił sekretarz miasta Artur Zieliński

konferencja

konferencja - konferencja