Zabezpieczyć Elbląg przed powodzią

konferencja

konferencja - konferencja

O pomocy udzielonej mieszkańcom poszkodowanym podczas wrześniowej powodzi i działaniach, jakie w najbliższych latach należy podjąć, aby zabezpieczyć Elbląg przed ewentualną wielką wodą, mówiono dziś podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miejskim.

- 18 września mieliśmy ekstremalne opady w mieście, doświadczyliśmy podtopień i licznych strat. Już w trakcie usuwania strat powołany był zespół, który szacował zniszczenia, dzięki temu mogliśmy wystąpić do wojewody o odszkodowanie, ale wiemy, że przebieg usuwania skutków powodzi będzie rozłożony w czasie, swoją pracę w zakresie sprawdzenia naszych szkód podejmie  komisja Pana wojewody – mówił na wstępie Witold Wróblewski prezydent Elbląga

- Chcemy dziś również powiedzieć o zabezpieczeniu się w przyszłości w przypadku wzbierania rzeki Kumieli, to wymaga pieniędzy, dlatego wystąpiłem do ministra środowiska Pana Szyszki o wsparcie finansowe budowy zbiorników retencyjnych, o takie samo wsparcie zwróciłem się również do wojewody i marszałka. Taka budowa wymaga dużych nakładów finansowych, bez wsparcia zewnętrznego nie damy rady jej podjąć – podkreślił prezydent

Tomasz Świniarski Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wspomniał w kontekście zabezpieczenia przeciwpowodziowego z jak ekstremalną sytuacją mieliśmy do czynienia we wrześniu – Opady, jakie u nas występują, to 25-40 mm, duże 50 mm, ale 18 września mieliśmy opady w przedziale między 70 a 75 mm i to w przypadku nasiąkniętej już wodą gleby.

Zbiorniki retencyjne sposobem na powódź

- Mamy plany zabezpieczenia przeciwpowodziowego Elbląga poprzez budowę zbiornika retencyjnego na Srebrnym Potoku. Jego powstanie zabezpieczyłoby przed wodą płynącą z dużą prędkością rzeką Kumielą. Te plany są kosztowne, mamy już jednak dokumentację, sam obiekt został zgłoszony do budowy, zarejestrowany jest już dziennik budowy. Cały czas poszukujemy wsparcia na realizację tej inwestycji ze środków samorządowych, unijnych, rezerwy centralnej – mówił Cezary Terech dyrektor naczelny Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu

Jest też założenie zbudowania kolejnego zbiornika retencyjnego na Dębicy. Zbiorniki przed prognozowanymi opadami byłyby w 2/3 opróżniane, pozostała 1/3 przygotowana byłaby na przyjęcie dużej wody. Budowa zbiornika na Srebrnym Potoku, to koszt około 25 mln zł,  w zakresie pozyskania pieniędzy na ten cel musi być silny lobbig i działanie ponad podziałami – dodał Cezary Terech

Pomoc poszkodowanym

O pomocy jaka został udzielona osobom poszkodowanym we wrześniowej powodzi mówił Artur Zieliński sekretarz miasta – Ustaleniem i szacowaniem strat popowodziowych zajęła się Komisja powołana przez Prezydenta Elbląga. Do jej zadań należało na wstępie ustalenie szkód, zarówno w mieniu komunalnym, jak i prywatnym. Swoją pracę Komisja rozpoczęła następnego dnia po powodzi. Priorytetem byli mieszkańcy, którzy ucierpieli w wyniku powodzi. Członkowie komisji dotarli tego dnia do wszystkich zalanych budynków, zbierając wnioski o pomoc, a także zostawiając informacje pisemne o możliwościach uzyskania wsparcia.

- Zgłoszenia od mieszkańców były przyjmowane całodobowo do 30 września. Poszkodowani taką pomoc uzyskali, pracownicy socjalni z elbląskiego MOPS-u pojawili się na wywiadach środowiskowych już na drugi dzień od zakończenia powodzi.

- Do Ośrodka Pomocy wpłynęło 136 zgłoszeń, z czego do dzisiaj rozeznano 130 wniosków przyznając dla 56 rodzin wsparcie finansowe w wysokości 52 tys. 900 zł. 26 rodzin zrezygnowało z ubiegania się o pomoc, a 48 rodzin nie spełniało warunków do otrzymania pomocy socjalnej, wskazanych w wytycznych MSWiA.

- 6 rodzin poniosło poważniejsze szkody związane z zalaniem mieszkania. Dlatego procedura wymagała sporządzenia kosztorysu inwestorskiego. Dokumentacja powyższa została już przekazana do MOPS-u i Ośrodek będzie mógł wydać decyzje w sprawie wsparcia.

- Środki na pomoc socjalną przekazał w dwóch transzach Pan wojewoda i do dzisiaj wypłacono pomoc 35 rodzinom. Obecnie oczekujemy na przekazanie trzeciej transzy dla 21 rodzin na kwotę 15 tys. 300 zł.

Straty w infrastrukturze

Artur Zieliński sekretarz miasta opisywał również s traty w infrastrukturze miejskiej - Powołana Komisja dokonała również szacowania strat w infrastrukturze komunalnej, które wiążą się z koniecznością wykonania remontów i odbudowy obiektów budowlanych. Straty w mieście są bardzo duże, bowiem wynoszą ponad 14 mln zł i dotyczą aż 67 obiektów. Największe straty dotyczą dróg i obiektów mostowych. Łączna kwota strat w tym obszarze, to ponad 8 mln 181 tys. zł i dotyczą 11 obiektów.  Szkody wystąpiły również na sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej.

- Duże straty są również w infrastrukturze oświatowej. Szkody występują w 22 placówkach na kwotę ponad 4 mln 234 tys. zł

- Aktualnie Komisja przygotowała profesjonalny wniosek do Pana wojewody o uzyskanie dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa na remont i odbudowę 30 obiektów na łączną kwotę ponad 13,5 mln zł. Każdy zgłoszony o dofinansowanie obiekt ma sporządzony kosztorys inwestorski i dlatego jesteśmy jedynym samorządem w naszym województwie, który ma tak przygotowany wniosek o środki dla miasta.

- Warunkiem otrzymania dotacji rządowej jest przekroczenie kwoty 50 tys. zł strat na jednym obiekcie, tak więc nie o wszystkie uszkodzone obiekty możemy się starać o wsparcie (37 obiektów nie przekracza tej kwoty).

- W następnym tygodniu zaplanowany jest przyjazd Komisji Wojewódzkiej, która zweryfikuje straty wskazane we wniosku Pana Prezydenta – zakończył sekretarz miasta

konferencja

konferencja - konferencja

konferencja

konferencja - konferencja