Rekrutacja do projektu edukacyjnego

Trwa proces rekrutacyjny nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych w związku z realizowanym w siedemnastu elbląskich szkołach podstawowych projektem pn. „Eksperyment edukacją przyszłości – doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno – przyrodniczych”. Rekrutacja odbywa się w terminie od 12.03.2018 do 23.03.2018 r.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji matematycznych i przyrodniczych 680 uczniów (kl. VII) z 15 elbląskich szkół podstawowych i 2 SOSW w ramach tworzenia warunków dla nauczania eksperymentalnego poprzez doskonalenie kwalifikacji/kompetencji dydaktycznych 100 nauczycieli, wychowawczych 150 rodziców/opiekunów i organizację zajęć dodatkowych w cyklu dwuletnim od 01.02.2018.do 31.01.2020 r.

Projekt skierowany jest do 100 nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczych (geografii, fizyki, biologii i chemii) z 15 elbląskich szkół podstawowych i 2 Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych.

W ramy wsparcia nauczycieli wchodzi szkolenie w podziale na moduły (podstawy teoretyczne oraz część praktyczna w formie stacjonarnej i wyjazdowej) w zakresie wiedzy i umiejętności stosowania metod aktywizujących w pracy z uczniem w trakcie nauczania matematyki i przedmiotów przyrodniczych.

Uczestnictwo w zaplanowanych formach wsparcia realizowanych w ramach projektu jest dobrowolny i bezpłatny.

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z zasadami równych szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Za wszystkie działania związane z rekrutacją jest odpowiedzialny dyrektor danej szkoły. Dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną, której przewodniczy. W skład komisji wchodzi również wicedyrektor szkoły.

Komisja rekrutacyjna po zakończeniu rekrutacji w terminie 7 dni  w oparciu o przyznane punkty stworzy listę rekrutacyjną oraz listę rezerwową.

O wynikach zostaną powiadomione osoby biorące udział w procesie rekrutacji.

Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami dostępny jest  na stronach internetowych szkół podstawowych.

Regulamin z załącznikami

Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Elbląg
Wartość projektu ogółem: 4 310 057,63 zł
Uzyskane dofinansowanie: 4 078 457,63 zł

Projekt „Eksperyment edukacją przyszłości – doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno – przyrodniczych” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w zakresie  Europejskiego Funduszu Społecznego, osi priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji, poddziałania 2.2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg.

logo