Rekrutacja do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych  na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 - Rekrutacja do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg na rok szkolny 2018/2019 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).
    
 Zgodnie z ustawą do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się:
na podstawie zgłoszenia rodziców - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności
na wniosek rodziców - dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, pod warunkiem, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem elektronicznej platformy edukacyjnej www.eped.pl.
Dzięki wykorzystaniu systemu kandydat posługuje się wyłącznie jednym podaniem, bez względu na liczbę szkół, które wybrał (jest możliwość wyboru 3 szkół) i kontaktuje się wyłącznie z jedną szkołą (szkołą pierwszego wyboru). Wypełnienie wniosku lub deklaracji bez wydrukowania, podpisania i dostarczenia do szkoły nie jest zgłoszeniem – taki kandydat nie bierze udziału w procesie rekrutacji na nowy rok szkolny. Zgłoszenie będzie uznane za terminowe pod warunkiem dostarczenia do wybranej szkoły (w godzinach jej pracy) wydruku wypełnionego  elektronicznie wniosku lub deklaracji. Rodzice, którzy nie mogą wypełnić wniosku/deklaracji w systemie elektronicznym np. z powodu braku komputera, dostępu do Internetu mogą złożyć wniosek/deklarację w sposób tradycyjny (pobrać druk w szkole, wypełnić i złożyć do szkoły pierwszego wyboru).

Ustalone zasady przyjmowania dzieci są jednolite we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg.

Poniżej publikujemy zgodnie z art. 154 ust. 3 oraz ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym wraz z dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia ich spełnienia i liczbą punktów możliwą do uzyskania oraz terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego.

Kryteria naboru przyjęte uchwałą nr XXV/480/Rady Miejskie w Elblągu z dnia 30 marca 2017 r.

L.p. Kryterium liczba punktów
1. kandydat jest mieszkańcem Gminy Miasta Elbląg 20
2. kandydat nie jest mieszkańcem Gminy Miasta Elbląg 8
3. rodzeństwo kandydata obecnie uczęszcza do szkoły lub będzie uczęszczało w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja 4
4. wielodzietność rodziny kandydata 3
5. miejsce pracy jednego z rodziców/prawnych opiekunów kandydata znajduje się
w obwodzie szkoły
2
6. kandydat, którego krewni lub osoby pomagające  w sprawowaniu opieki mieszkają
w obwodzie szkoły
2

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg na rok szk. 2018/2019

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

  1. Podanie liczby wolnych miejsc w klasach I              
w szkole podstawowej
5.03.2018r. godz.14:00 7.05.2018r.
  2.

Wypełnianie na stronie internetowej zgłoszeń        
(w przypadku dzieci z obwodu szkoły),

wydruk i składanie zgłoszeń wraz z załącznikiem      
w siedzibie obwodowej szkoły podstawowej

6 - 16.03.2018r. 8 - 11.05.2018r.
 

Wypełnianie na stronie internetowej wniosków             

(w przypadku dzieci spoza obwodu szkoły),

wydruk i składanie wniosków wraz z załącznikami
w siedzibie szkoły podstawowej I wyboru

6 - 16.03.2018r. 8 - 11.05.2018r.
   3. Potwierdzenie złożenia wniosku przez dyrektora szkoły podstawowej I wyboru 6 - 19.03.2018r. 8 - 14.05.2018r.
                           SYMULACJA 20-21.03.2018r. 15-16.05.2018r.
   4. Praca komisji kwalifikacyjnej szkoły podstawowej – weryfikacja zgłoszeń/wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów 22 - 23.03.2018r. 17.05.2018r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

26.03.2018r.

o godz. 14.00

18.05.2018r.

o godz. 14.00

   6. Praca komisji kwalifikacyjnej szkoły podstawowej

27 - 29.03.2018r.

21-23.05.2018r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

30.03.2018r.

o godz. 14.00

24.05.2018r.

o godz. 14.00

8.

Składanie wniosków

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

9.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia

odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

10.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

11.

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia
do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
  12. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły podstawowej służy skarga do Sądu Administracyjnego

 

Rekrutacja odbędzie się elektronicznie z wykorzystaniem systemu elektronicznego www.eped.pl  

Od września 2018 r. rozpocznie działalność Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Elblągu, przy ul. Agrykola 6

Przedstawiamy terminy postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkoły podstawowej -piłki nożnej. Wszelkie czynności związane z rekrutacją należy dopełnić w szkole przy ul. Agrykola 6 (obecnie Gimnazjum nr 5).

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg na rok szk. 2018/2019

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1. Podanie liczby wolnych miejsc w klasach I sportowych  

5.03.2018r.

godz. 14.00

7.05.2018r.
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej sportowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 6-12.03. 2018r. 8-11.05.2018r.
3. Przeprowadzenie prób sprawnościowych fizycznych 14-21.03.2018r. 14-18.05. 2018r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej 23.03.2018r.
o godz. 12.00

21.05.2018r.

o godz. 12.00

5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do klasy sportowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
26.03.2018r. 22-23.05.2018r.
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

27.03.2018r.

o godz. 12.00

24.05.2018r.

o godz. 12.00

7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

do 30.03.2018r.

do 30.05.2018r.

8.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc

3.04.2018r.

o godz. 12.00

4.06.2018r.

o godz. 14.00

9.

Składanie wniosków

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

10.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia

odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

11.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

12.

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia
do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
13. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły podstawowej służy skarga do Sądu Administracyjnego

 

Terminy naboru do pozostałych klas sportowych (od klasy II do VIII) Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Elblągu, przy ul. Agrykola 6 na rok szkolny 2018/2019podane zostaną w późniejszym terminie.