Współczesne wyzwanie: lepszy w zawodzie

Gmina Miasto Elbląg realizuje projekt pod nazwą „LEPSZY W ZAWODZIE – dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy”.

Projekt realizowany w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2019 r.
Budżet projektu: 1 559 696,00 zł, w tym kwota dofinansowania 1 434 576,00 zł.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji/ umiejętności zawodowych powiązanych z profilem kształcenia u 280 pełnoletnich uczniów w 4 elbląskich szkołach i placówkach oświatowych, tj.: Zespole Szkół Gospodarczych, Zespole Szkół Mechanicznych, Zespole Szkół Zawodowych nr 1 oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w zakresie dostosowania ich do potrzeb lokalnego rynku pracy. Organizowane zostaną kursy i szkolenia  oraz staże i praktyki przy udziale 33 lokalnych pracodawców/ przedsiębiorców.

Uczniowie/ słuchacze po odbyciu kursów i szkoleń będą odbywać staże/ praktyki w ramach zawartych porozumień z pracodawcami/przedsiębiorcami.

Projekt przyczyni się do wzmocnienia powiazania systemu kształcenia i szkolenia zawodowego z rynkiem pracy oraz wzrostu jakości szkoleń służących zwiększeniu zdolności do zatrudnienia uczniów i słuchaczy placówek biorących udział w projekcie.

Kierunki kształcenia: technik odlewnik, operator obrabiarek skrawających, technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, operator obrabiarek skrawających, stolarz, technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich, fryzjer, technik technologii drewna, stolarz, technik elektryk, technik elektronik, elektryk, elektromechanik, technik technologii drewna, stolarz, operator obrabiarek skrawających, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, technik hotelarstwa, technik eksploatacji portów i terminali, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie RPWM.02.04.02 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg, Priorytet Inwestycyjny: 10iv – Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu, realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.