Departament Kontroli i Monitoringu

Dyrektor Departamentu – Joanna Bełz
lokalizacja: Budynek „B”, I piętro, pokój 235
tel. +48 55 239 33 05, sekretariat +48 55 239 32 62
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszelkie podania, zapytania, wnioski, itp. należy kierować na adres e-mail Departamentu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mariola Hereta – inspektor ds. kontroli
Pokój 233
Tel. +48 55 239 33 83
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anna Kozieł – inspektor ds. kontroli
Pokój 233
Tel. +48 55 239 34 93
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anetta Tatarewicz-Łata – główny specjalista ds. koordynacji kontroli
Pokój 233
Tel. +48 239 34 94
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ewa Cholewińska – inspektor ds. kontroli kadrowo–płacowej
Pokój 233
Tel. +48 55 239 33 83
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Joanna Zakrzewska – inspektor ds. monitoringu projektów
Pokój 234
Tel. +48 55 239 32 60
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Alicja Święcicka – inspektor ds. skarg i wniosków
Pokój 232
tel. +48 55 239 33 18
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anna Kordek – inspektor ds. koordynacji kontroli zarządczej
Pokój 232
tel. +48 55 239 32 62
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zbigniew Czerepko – główny specjalista ds. kontroli oświatowych placówek niepublicznych
Pokój 236
tel. + 48 55 239-31-31
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Iwona Nawrocka – główny specjalista ds. kontroli oświatowych placówek niepublicznych
Pokój 236
tel. + 48 55 239-32-71
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Halina Dubis – inspektor ds. kontroli kadrowo–płacowej
Pokój 233
Tel. +48 55 239 33 83
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anna Kubińska – inspektor ds. kontroli
Pokój 233
tel. 55 239-34-93
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do podstawowych zadań Departamentu Kontroli i Monitoringu należą w szczególności:
1. Koordynacja i prowadzenie kontroli zarządczej w Urzędzie oraz jej koordynacja na szczeblu miejskich jednostek organizacyjnych.
2. Opracowywanie planu kontroli w oparciu o propozycje komórek organizacyjnych Urzędu.
3. Zarządzanie „Mapą kontroli” poprzez wprowadzenie niezbędnych danych oraz nadzór nad jej aktualizacją.
4. Prowadzenie kontroli w miejskich jednostkach organizacyjnych oraz komórkach organizacyjnych Urzędu zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli, a także kontroli doraźnych na podstawie odrębnych poleceń Prezydenta.
5. Prowadzenie kontroli oświatowych placówek niepublicznych.
6. Przeprowadzanie kontroli ex ante i ex post dotyczących poprawności stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie projektów własnych Gminy Miasto Elbląg.
7. Opiniowanie dokumentacji przetargowej pod względem podmiotowej i przedmiotowej zgodności z wnioskiem i umową o dofinansowanie w zakresie projektów własnych Gminy Miasto Elbląg.
8. Sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli.
9. Sporządzanie wystąpień pokontrolnych zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
10. Gromadzenie oryginałów dokumentacji dotyczącej kontroli przeprowadzanej przez organy kontroli zewnętrznej oraz sporządzanie informacji o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych organów kontroli zewnętrznej.
11. Sporządzanie półrocznych i rocznych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli.
12. Prowadzenie spraw związanych z kierowaniem wniosków do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO oraz zgłoszeń do organów ścigania.
13. Udzielanie pracownikom jednostek kontrolowanych w toku kontroli instruktażu w zakresie spraw objętych kontrolą oraz bieżących porad i konsultacji
14. Organizacja załatwiania skarg, wniosków i petycji obywateli, a w szczególności:
1) prowadzenie postępowań wyjaśniających oraz przygotowanie projektów odpowiedzi;
2) prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu, przekazywanie skarg innym organom do załatwienia według właściwości;
3) sporządzanie rocznego sprawozdania z wpływu i sposobu załatwiania skarg w Urzędzie Miejskim;
4) prowadzenie rejestru petycji rozpatrywanych przez Prezydenta Miasta
15. Prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z gromadzeniem i analizą oświadczeń majątkowych: Prezydenta Miasta, Wiceprezydentów Miasta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych miasta, osób zarządzających i członków organu zarządzającego miejską osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta.
16. Przekazywanie Wojewodzie informacji o zmianach na stanowiskach w spółkach z udziałem Gminy Miasto Elbląg, wynikających z ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści dokumentów.
17. Analiza i weryfikacja dokumentacji projektów lub programów pod względem zaplanowanego zakresu rzeczowego, przyjętych terminów-harmonogramu, wykorzystania środków, stanu przygotowania, kompletności danych.
18. Monitorowanie realizacji projektów lub programów objętych budżetem Miasta w zakresie rzeczowym i finansowym.
19. Sporządzanie informacji nt. realizacji projektów lub programów, w tym:
1) określanie prognozy stopnia wykonania projektów lub programów;
2) określanie rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń wykonania rzeczowego i finansowego projektów lub programów;
3) wykazanie problemów dla projektów lub programów zagrożonych wraz z propozycją wniosków i zaleceń.
20. Analiza i weryfikacja materiałów sprawozdawczych przedkładanych przez realizujących projekty lub programy.
21. Opracowywanie zbiorczej informacji oraz oceny realizacji projektów lub programów.
22. Ocena analizy ryzyk oraz sposobu zarządzania ryzykiem przy realizacji projektów lub programów.


Druk oświadczenia majątkowego