Departament Urbanistyki i Architektury

Dyrektor Departamentu – Katarzyna Wiśniewska
ul. Łączności 1 82-300 Elbląg
lokalizacja: Budynek główny

Sekretariat
tel.: +48 (55) 239 30 72
fax: +48 (55) 239 33 35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Karty usług

Referat Planowania Przestrzennego

Kierownik Referatu – Beata Myślińska
tel.: +48 (55) 239 33 95
inspektorzy +48 (55) 239 33 94, 76; +48 (55) 239 34 18
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadania Departamentu realizowane w ramach Referatu Planowania Przestrzennego:
1)    Wykonywanie czynności związanych ze sporządzaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
2)    Wykonywanie czynności związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
3)    Sporządzanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
4)    Wykonywanie czynności związanych ze sporządzaniem ekofizjografii oraz prognoz oddziaływania na środowisko na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych;
5)    Wykonywanie czynności związanych ze sporządzaniem prognoz skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego;
6)    Sporządzanie (co najmniej raz w czasie kadencji) oceny aktualności studium i planów miejscowych;
7)    Analiza zasadności przystąpienia do sporządzania planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, przygotowywanie materiałów geodezyjnych do opracowania planu oraz ustalenie niezbędnego zakresu prac planistycznych;
8)    Formułowanie wniosków i opinii dotyczących projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz projektów studium i planów miejscowych gmin sąsiednich;
9)    Współpraca z Miejską Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną;
10)   Prowadzenie strony internetowej Referatu;
11)   Bieżąca aktualizacja danych w ESIP i w BIP z zakresu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.


Referat Urbanistyki

Kierownik Referatu – Lidia Harasim
tel.: +48 (55) 239 30 69
inspektorzy +48 (55) 239 30 75,76 ;+48 (55) 239 30 49
fax: +48 (55) 239 33 35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadania Departamentu realizowane w ramach Referatu Urbanistyki:
1)    Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
2)    Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy;
3)    Opiniowanie urbanistyczne na rzecz Prezydenta i Rady Miejskiej;
4)    Wydawanie zaświadczeń o zgodności lokalizacji magazynu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub opinii odnośnie możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi we wskazanym miejscu.

Referat Administracji Architektoniczno-Budowlanej

Kierownik Referatu – Maria Torłop
tel.: +48 (55) 239 30 70
inspektorzy +48 (55) 239 30 71, 79; +48 (55) 239 32 83; +48 (55) 239 31 29;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadania Departamentu realizowane w ramach Referatu Administracji Architektoniczno-Budowlanej:
1)     Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
2)     Wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego;
3)    Prowadzenie procedur administracyjnych związanych z wydawaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
4)    Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych;
5)    Przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce;
6)    Przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
7)    Zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót budowlanych objętych zgłoszeniem;
8)    Udzielanie bądź odmowa zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;
9)    Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę;
10)  Wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu;
11)    Wydawanie zaświadczeń potwierdzających rok wybudowania, powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne budynków;
12)    Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych i niemieszkalnych;
13)    Wydawanie zaświadczeń o zgodności obiektu będącego w budowie lub wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę, bądź bez wymaganego zgłoszenia, bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu;
14)    Wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
15)    Dokonywanie czynności kontrolnych na wezwanie organu nadzoru budowlanego w ramach przepisów Prawa budowlanego.

Stanowisko ds. estetyzacji miasta – Roman Smoleński
pokój 409
tel.: +48 (55) 239 33 98;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadania Departamentu realizowane w ramach 2-osobowego stanowiska ds. estetyzacji miasta:
1)    Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom wpływającym na jakość przestrzeni publicznej poprzez:
a)    opracowanie zasad  użytkowania i ochrony przestrzeni publicznej w odniesieniu  do umieszczania nośników informacji, lokalizowania elementów wyposażenia przestrzeni oraz ogródków gastronomicznych,
b)    opracowanie zasad dotyczących formy, lokalizacji oraz sposobu zarządzania słupami ogłoszeniowymi w mieście,
c)    nadzór nad estetyką terenów i obiektów w mieście,
d)    czynny udział w formułowaniu zapisów planów miejscowych dotyczących przestrzeni publicznych,
e)    kształtowanie świadomości obywatelskiej w zakresie ładu przestrzennego i zasad estetyzacji miasta poprzez inicjowanie działań mających na celu poprawę jakości przestrzeni publicznej,
f)    współpraca w zakresie rozwiązań plastycznych w miejskiej przestrzeni publicznej z jednostkami pomocniczymi, organizacjami społecznymi i grupami inicjatywnymi oraz ze środowiskiem plastyków, architektów i projektantów;
g)     dialog z firmami reklamowymi oraz zorganizowanymi podmiotami drobnego handlu i usług,
h)     współpracę z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Strażą Miejską w zakresie przeciwdziałania nieprawidłowościom;
2)    Opiniowanie wniosków w sprawie lokalizacji pomników, instalowania tablic, urządzeń reklamowych, budowy reklam oraz kolorystyk elewacji.

Zadania Departamentu realizowane w ramach realizacji zadań własnych Miasta w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami:
tel.: +48 (55) 239 30 73
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1)     Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, usytuowanych na terenie Miasta Elbląg;
2)     Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków;
3)     Koordynacja realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami.

Zadania Departamentu realizowane w ramach 3-osobowego stanowiska ds. organizacyjno – administracyjnych:
1)    Prowadzenie spraw organizacyjno – administracyjnych, finansowo – budżetowych oraz z zakresu zamówień publicznych, dotyczących Departamentu;
2)    Rejestracja dzienników budowy;
3)    Bieżąca aktualizacja danych z zakresu działania Departamentu w ESIP i BIP;
4)    Wdrażanie i udoskonalanie systemu zarządzania jakością.