Referat Gospodarki Komunalnej

Kierownik Referatu Andrzej Demczuk
ul. Łączności 1 82-300 Elbląg
lokalizacja: Budynek główny "B", II piętro, pokoje 239-240
tel.: +48 (55) 239 32 53, sekretariat referatu
fax: +48 (55) 239 31 90
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszelkie podania, zapytania, wnioski, itp. należy kierować na adres e-mail referatu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej należy prowadzenie spraw związanych z:
- gospodarką komunalną w zakresie utrzymania miejskiej infrastruktury technicznej,

Sekretariat
Magdalena Osik – inspektor ds. organizacyjnych i budżetu
pokój nr  239
tel.: +48 55 239 32 53

Pracownicy/stanowiska
Justyna Kochanowska – Inspektor ds. gospodarki wodno-ściekowej
pokój nr 245-246
tel.: +48 (55) 239 34 13,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zofia Twardowska – inspektor ds. utrzymania zieleni miejskiej, cmentarzy komunalnych i miejsc pamięci narodowej
pokój nr 245-246
tel.: +48 (55) 239 32 56,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bożena Łabowicz-Dymanus - inspektor ds. gospodarowania odpadami komunalnymi
pokój nr 247
tel.: +48 (55) 239 32 06
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Iwona Przedpełska – starszy specjalista ds. organizacji opieki nad bezdomnymi zwierzętami i dekoracji miasta
pokój nr 245-246
tel.: +48 (55) 239 32 55,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Marta Kirszenstein - podinspektor ds. gospodarowania odpadami komunalnymi
pokój nr 247
tel.: +48 (55) 239 32 10
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anna Giza - inspektor ds. gospodarowania odpadami komunalnymi
pokój nr 247
tel.: +48 (55) 239 34 14
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anna Kawińska-Chomiuk – inspektor ds. koordynacji działań związanych z funkcjonowaniem i eksploatacją urządzeń wybudowanych w ramach projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap I”
pokój nr 245-246
tel. +48 55 236 43 82
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Referat Gospodarki Komunalnej realizuje zadania z zakresu:
1. Zaspokajania zbiorowych potrzeb w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych i wód opadowych oraz utrzymania urządzeń wodno-ściekowych:
1) wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
2) opiniowanie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne oraz przygotowywanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
3) kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
4) sprawdzanie zgodności opracowanych planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przygotowywanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
5) informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego;
6) administrowanie przekazanymi Referatowi Gospodarki Komunalnej rowami odwadniającymi i innymi nieruchomościami z zakresu wod-kan. zgodnie z określonymi zasadami gospodarowania miejskim zasobem nieruchomości;
7) wnioskowanie wielkości robót i usług oraz nakładów na utrzymanie urządzeń wodno-ściekowych oraz szaletów publicznych przy opracowywaniu planu i budżetu w zakresie gospodarki komunalnej;
8) organizacja wykonawstwa robót i usług, w tym m.in. przygotowywanie dokumentacji przetargowej, projektów umów oraz nadzór i kontrola nad realizacją robót i usług, pod względem merytorycznym, rzeczowym, finansowym zadań z zakresu:
a) utrzymania rowów odwadniających,
b) utrzymania fontann,
c) utrzymania zbiorników p.poż,
d) utrzymania szaletów publicznych,
e) utrzymania urządzeń służących odprowadzaniu wód opadowych, wybudowanych w wyniku realizacji projektu pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg”.
9) ocena jakości i stopnia zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz współdziałanie z EPW i K Sp. z o.o. w zakresie funkcjonowania i rozwoju miejskiego systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków;
10) wnioskowanie wykonania inwestycji miejskich lub remontów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej ;
11) nadzór merytoryczny nad Elbląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w zakresie zapewnienia prawidłowej obsługi mieszkańców i świadczenia usług użyteczności publicznej;
12) współdziałanie z Departamentami/Referatami Urzędu i innymi podmiotami przy utrzymaniu rzek w mieście;
13) sporządzanie sprawozdań z planów, programów i realizacji zadań z zakresu gospodarki wod-kan.
2. Zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz:
1) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy poprzez przygotowywanie lub zlecanie aktualizacji założeń/planów zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną;
2) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad Elbląskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w zakresie zapewnienia prawidłowej obsługi mieszkańców i świadczenia usług użyteczności publicznej dotyczącym zaopatrzenia w ciepło;
3) współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną i gaz.
3. Zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi:
1) zapewnienie warunków niezbędnych do gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście poprzez:
a) działanie na rzecz objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie miasta systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
b) przygotowywanie projektów uchwał z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
c) przygotowywanie projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg, organizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i innych, jeśli Rada Miejska tak postanowi,
d) organizowanie innych usług w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi uchwalonego przez Radę Miejską,
e) kontrola realizacji umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na inne usługi w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pod względem merytorycznym, rzeczowym i finansowym;
2) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad ZUO Sp. z o.o. oraz kontrola realizacji umowy pod względem rzeczowym i finansowym w zakresie:
a) prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
b) zagospodarowania odpadów komunalnych,
c) obsługi mieszkańców i przedsiębiorców,
d) zapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
3) współudział w dokonywaniu corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;
4) współdziałanie z innymi gminami Regionu w zakresie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
4. Zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zieleni miejskiej, cmentarzy, miejsc pamięci narodowej.
1) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad Zarządem Zieleni Miejskiej w zakresie:
a) utrzymania i zarządzania terenami zieleni miejskiej, w tym infrastruktury stanowiącej wyposażenie tych terenów,
b) utrzymania i zarządzania miejscami pamięci narodowej,
c) utrzymania i zarządzania cmentarzami komunalnymi, w tym infrastrukturą stanowiącą wyposażenie cmentarzy,
d) prowadzenia ewidencji i dokumentacji cmentarzy;
2) analiza wniosków Zarządu Zieleni Miejskiej oraz przygotowywanie zmian w cenniku opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych na terenie miasta Elbląga;
3) współpraca z Zarządem Zieleni Miejskiej w przygotowywaniu zmian do regulaminu cmentarzy komunalnych w Elblągu;
4) ocena jakości i stopnia zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie zieleni miejskiej, cmentarzy, miejsc pamięci narodowej;
5) prowadzenie kontroli wg właściwości rzeczowej oraz w zakresie ustalonym przez Prezydenta w Zarządzie Zieleni Miejskiej;
6) organizacja wykonawstwa robót, usług, nadzór i kontrola nad realizacją robót, usług pod względem merytorycznym, rzeczowym i finansowym zadań z zakresu utrzymania terenów administrowanych przez RGK;
7) utrzymanie oświetlenia terenów będących w zarządzie Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu do czasu przekazania oświetlenia tych terenów w utrzymanie przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu;
8) w przypadku, przejęcia przez Miasto w drodze porozumienia z wojewodą:
a) utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,
b) remont grobów i cmentarzy wojennych,
9) wnioskowanie o środki finansowe na utrzymanie i wykonanie prac remontowych na cmentarzu wojennym ŻAR;
10) wnioskowanie wykonania inwestycji miejskich lub remontów w zakresie utrzymania zieleni miejskiej, cmentarzy komunalnych, miejsc pamięci narodowej;
11) sporządzanie sprawozdań z planów, programów i realizacji zadań z zakresu zieleni miejskiej, cmentarzy, miejsc pamięci narodowej.
5. Zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym oraz zapobiegania bezdomności zwierząt:
1) określanie wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych;
2) opracowywanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt oraz przygotowywanie projektu uchwały Rady Miejskiej w tej sprawie;
3) organizacja wykonywania usług, robót oraz nadzór i kontrola nad realizacją robót, usług, pod względem merytorycznym, rzeczowym, finansowym zadań w zakresie:
a) prowadzenia schroniska dla zwierząt w Elblągu oraz odławiania bezdomnych zwierząt,
b) zapewnienia zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych (oraz dziko żyjących) zwierząt lub ich części,
c) zapewnienia pomocy rannym lub chorym ptakom dziko żyjącym na terenie miasta,
d) utrzymania w należytym stanie technicznym obiektów schroniska dla zwierząt w Elblągu,
e) zakupów urządzeń i materiałów przeznaczonych do sprzątania po psach (np. kosze, dystrybutory na woreczki itp.) ;    
4) zapewnienie opieki kotom wolno żyjącym, w tym ich dokarmianie (we współpracy z organizacjami pożytku publicznego);
5) zapewnianie warunków wykonywania usług na rzecz osób fizycznych lub prawnych, zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierząt lub ich części;
6) określanie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie:
a) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
b) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz przygotowywanie projektu uchwały w tym zakresie;
7) przygotowywanie decyzji Prezydenta zezwalających przedsiębiorcom na prowadzenie działalności w zakresie:
a) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
b) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
8) przygotowywanie projektu decyzji na czasowe odebranie zwierzęcia domowego właścicielowi lub opiekunowi;
9) prowadzenie elektronicznej bazy danych osób posiadających psy na terenie Gminy Miasto Elbląg;
10) prowadzenie kontroli wg właściwości rzeczowej oraz w zakresie ustalonym przez Prezydenta w jednostkach. podporządkowanych Prezydentowi, w podmiotach gospodarczych realizujących zadania gminy;
11) analiza wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w schronisku dla zwierząt;
12) wnioskowanie wykonania inwestycji miejskich lub remontów w zakresie utrzymania schroniska dla zwierząt w Elblągu;
13) sporządzanie sprawozdań z planów, programów i realizacji zadań z zakresu zapewnienia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i zapewnienia im opieki.
6. Zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie lokalnego transportu zbiorowego:
1) analiza przepisów porządkowych obowiązujących w komunikacji miejskiej. Przygotowanie projektów uchwał dotyczących w/w przepisów;
2) ocena jakości i stopnia zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie funkcjonowania komunikacji miejskiej;
3) analiza opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta. Przygotowanie projektów uchwały w sprawie ustalania stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta;
4) nadzór merytoryczny nad spółkami komunalnymi: Zarządem Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. i Tramwajami Elbląskimi Sp. z o.o., w zakresie zapewnienia prawidłowej organizacji publicznego transportu zbiorowego oraz obsługi mieszkańców w tym zakresie w tym infrastrukturą stanowiącą wyposażenie przystanków komunikacji miejskiej;
5) współdziałania z gminami sąsiednimi w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego. Przygotowywanie projektów porozumień międzygminnych oraz projektów uchwał w tym zakresie;
6) współdziałanie z Departamentem Zarządu Dróg w zakresie budowy, przebudowy i remontów przystanków komunikacyjnych;
7) udział w przygotowywaniu planów, programów oraz opracowań z zakresu zbiorowego transportu publicznego w tym planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego;
8) współpraca z zakresu pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych na komunikację miejską;
9) współpraca przy sporządzaniu sprawozdań z planów, programów i realizacji zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego oraz corocznie dla Marszałka Województwa informacji dotyczącej organizacji publicznego transportu zbiorowego.
7. Dekoracji miasta na uroczystości :
1) wnioskowanie wielkości robót i usług oraz nakładów na dekorowanie miasta na uroczystości i święta przy współdziałaniu z innymi Departamentami/Referatami Urzędu;
2) organizacja wykonywania usług, robót, dostaw oraz nadzór i kontrola nad realizacją robót, usług, dostaw pod względem merytorycznym, rzeczowym, finansowym zadań w zakresie:
a) dekorowania miasta flagami z okazji świąt i rocznic państwowych oraz innych uroczystości o zasięgu państwowym lub lokalnym,
b) dekoracji miasta świetlnymi dekoracjami świątecznymi ,
c) zakupu m.in. flag i ozdób świątecznych.    
8. Wyznaczania na rzecz Sądu Rejonowego w Elblągu podmiotów, w których wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna:
1) przygotowanie informacji o podmiotach w których wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna;
2) aktualizacja informacji o w/w podmiotach;
3) prowadzenie wykazu podmiotów, w których wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.

ZAŁATWIANIE SPRAW (KARTY USŁUG, WNIOSKI)

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI NA TERENIE GMINY MIASTO ELBLĄG

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY MIASTO ELBLĄG


Regulamin Cmentarzy Komunalnych w Elblągu

Zarządzenie w sprawie opłat za usługi cmentarne

Opłaty za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych na terenie miasta Elbląga


Ogłoszenie Prezydenta Miasta Elbląg o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2017-2030"